حقوق خبر
قرارداد حسابرسی صورت های مالی شرکت

قراردادهای مشاوره 10

پایگاه خبری حقوق نیوز

قرارداد حسابرسی صورت های مالی شرکت

این قرارداد فی مابین شرکت ............... به مدیریت عاملی آقای ........ به عنوان کارفرما از یک طرف ........... (سهامی خاص) و حسابرسی آقای ........... به شماره شناسنامه ........... صادره از ............. به نشانی .................................................................. با شرایط زیر منعقد می گردد.

ماده 1 – موضوع قرارداد :

حسابرسی صورت های مالی مربوط به سال / دوره مالی منتهی به ............. که توسط هیات مدیره تهیه و ارائه می شود (موضوع بند 3-1) و همچنین انجام سایر وظایف بازرس قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد.

ماده 2 – تعهدات حسابرس :

تعهدات حسابرس به شرح زیر است :

1-2- انجام حسابرسی صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابرسی : این استاندارد ایجاب می کند که عملیات حسابرسی چنان برنامه ریزی و اجرا شود که از نبود تحریفی با اهمیت در صورت های مالی، اطمینانی معقول به دست آید. حسابرسی شامل رسیدگی نمونه ای به شواهد و مدارک پشتوانه مبالغ مندرج در صورت های مالی و اطلاعات افشاء شده در آن است. حسابرسی مذکور، همچنین ارزیابی اصول حسابداری استفاده شده و برآوردهای عمده به عمل آمده توسط مدیریت و نیز ارزیابی اصول حسابداری استفاده شده و برآوردهای عمده به عمل آمده توسط مدیریت و نیز ارزیابی کلی چگونگی ارائه صورت های مالی را شامل می شود.

2-2- گزارش اشتباهات و یا تحریف های اهمیتی که در صورت های مالی کشف می شود : توضیح اینکه به دلیل انجام رسیدگی ها بر مبنای نمونه گیری و دیگر محدودیت های ذاتی هر سیستم حسابداری و کنترل داخلی، این خطر اجتناب ناپذیر وجود دارد که برخی اشتباهات و یا تحریف های با اهمیت در صورت های مالی کشف نشده باقی بماند.

3-2- اظهارنظر درباره صورت های مالی : با توجه به استانداردهای حسابرسی و بر اساس نتیج رسیدگی های به عمل آمده حسب مورد نظر مقبول، مشروط، مردود یا در موارد وجود محدودیت ها و ابهامات اساسی، عدم اظهانظر ارائه می کند.

4-2- گزارش نقاط ضعف یا اهمیتی که در سیستم های حسابداری و کنترل داخلی واد مورد رسیدگی : کشف می شود علاوه بر گزارش درباره صورت های مالی، چنانچه از نقاط ضعف با اهمیتی در سیستمهای حسابداری و کنترل داخلی واحد مورد رسیدگی آگاه شود در صورت لزوم، گزارش جداگانه ای نیز در این ارتباط ارائه خواهد کرد.

5-2- انجام سایر وظایف بازرسی قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت.

ماده 3 – تعهدات واحد مورد رسیدگی کارفرما :

1-3- تهیه و ارائه صورت های مالی توسط واحد مورد رسیدگی جهت سال دوره مالی موضوع قرارداد در موعد مقرر قانونی، طبق استانداردهای حسابداری : صورت های مالی مزبور شامل ترازنامه و صورت های مالی سود و زیان، سود و زیان جامع و جریان و وجوه نقد واحد مورد رسیدگی و یادداشت های توضیحی مربوط خواهد بود که به تایید و امضای هیات مدیره واحد مورد رسیدگی رسیده باشد، توضیح اینکه تهیه و ارائه صورت های مالی مطلوب مستلزم حفظ و نگهداری مدارک کافی حسابداری، استقرار و اعمال کنترل های داخلی مناسب، انتخاب و بکارگیری اصول و روش های مناسب حسابداری و حفاظت از دارایی های واحد مورد رسیدگی توسط مدیریت آن است.

2-3- واحد مورد رسیدگی : ضمن ارائه کلیات اطلاعات، اسناد و مدارک و دفاتر (دستی یا رایانه ای) مورد نیاز جهت عملیات حسابرسی و انجام وظایف بازرس قانونی حسب درخواست حسابرس محل، امکانات و تسهیلات لازم جهت انجام موضوع قرارداد را در اختیار کارکنان حسابرس قرار داده و همکاری های لازم را به منظور اجرای هر چه بهتر موضوع قرارداد با حسابرس به عمل خواهد آورد.

3-3- ارائه تاییدیه ای توسط مدیریت واحد مورد رسیدگی درباره اطلاعاتی که در ارتباط با حسابرس صورت های مالی یاد شده در بالا به حسابرس داده می شود.

4-3- پرداخت مبلغ پیش پرداخت، بقیه مبلغ قرارداد و مانده صورت حساب موضوع قرارداد توسط واحد مورد رسیدگی بر اساس مندرجات بند 4 ذیل.

5-3- تسلیم اصل قبض پرداخت مالیات حق الزحمه، به همراه هر پرداخت یا حداکثر ظرف مدت ......... ماه به حسابرس.

ماده 4 – مبلغ قرارداد :

7-4- حق الزحمه حسابرسی بر اساس محاسبات انجام شده در ارتباط با اجرای موضوع قرارداد مبلغ ............ ريال می باشد.

8-4- سایر هزینه های مترتب بر عملیات حسابرسی مانند کارشناسی و ایاب و ذهاب، به عهده واحد مورد رسیدگی است و همراه با مبلغ حق الزحمه (به جز مواردی که مستقیماً توسط واحد مورد رسیدگی تامین می شود) در صورت حساب درج خواهد شد.

9-4- در صورتی که انجام حسابرسی مستلزم اقامت در خارج از شهر باشد، برای هر یک از حسابرسان اعزامی، فوق العاده ماموریت، هزینه غذا و سایر هزینه های از قبیل هزینه رفت و آمد و اقامت (در صورت عدم تامین توسط واحد مورد رسیدگی) بر اساس صورت حساب حسابرس کلا توسط واحد مورد رسیدگی پرداخت خواهد شد. ضمناً در صورتی که انجام حسابرسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، اقدامات قانونی از جمله اخذ مجوزهای لازم توسط واحد مورد رسیدگی انجام می پذیرد و پرداخت هزینه اقامت و رفت و آمد (در صورت عدم تامین توسط واحد مورد رسیدگی) و هزینه غذا و فوق العاده ماموریت در چارچوب مقررات مربوط، بر اساس صورت حساب حسابرس به عهده واحد مورد رسیدگی می باشد.

تبصره – در صورت پرداخت هرگونه ارزی از این بابت از طرف مبلغ مذکور از صورت حساب نهایی کسر خواهد شد.

10-4- مطابق بررسی های به عمل آمده هزینه های موضوع بندهای 4-2 و 4-3 فوق، مبلغ ......... ریال برآورد می شود. مبالغ مذکور قطعی نیست و تنها بر اساس تخمین تعیین شده است و احتمال افزایش یا کاهش آن در عمل وجود خواهد داشت.

11-4- شرکت .............. در زمان امضاء و مبادله قرارداد معادل .......... % مبلغ قرارداد را به عنوان پیش پرداخت به حسابرس پرداخت می کند ......... % بقیه مبلغ قرارداد با اتمام عملیات حسابرسی و همزمان با ارائه گزارش فوق پرداخت می شود. تسویه حساب نهایی در زمان ارائه صورت حساب توسط حسابرس انجام خواهد شد.

ماده 5 – تعهدات شرکت :

1-5- مدت اعتبار این قرارداد ....... ماه از تاریخ امضای آن توسط طرفین قرارداد است.

2-5- هر نوع اختلاف طرفین در اجرای مفاد این قرارداد از طریق ارجاع به داوری مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد.

3-5- اگر به عللی از حیطه و اقتدار و اراده طرفین، انجام تمام یا قسمتی از تعهدات موضوع این قرارداد امکان پذیر نباشد، مادامی که علل مزبور ادامه دارد عدم انجام تهداتی که متاثر از عوامل است تخلف از مفاد قرارداد محسوب نمی شود.

4-5- این قرارداد در .......... ماده و در ........ نسخه که هر ........ نسخه آن حکم واحد را دارد تنظیم و با امضاء طرفین تبادل گردیده است و رعایت مفاد آن برای طرفین الزام آور است.

شرکت حسابرسی

 

پایگاه خبری حقوق نیوز - قراردادهای مشاوره+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: