حقوق خبر
قرارداد ارائه خدمات پشتیبانی سیستم کامپیوتری پس از فروش

قراردادهای تالیف،پژوهشی،هنری،سیستمی 6

پایگاه خبری حقوق نیوز

قرارداد ارائه خدمات پشتیبانی سیستم کامپیوتری پس از فروش

این قرارداد به تاریخ ........... بین شرکت ........... به مدیریت آقای ............... به آدرس ................................................... که از این پس شرکت نامیده می شود و شرکت ............... به مدیریت سرکار خانم .............. به آدرس ....................................... که از این پس استفاده کننده نامیده می شود به شرح زیر منعقد می گردد :

ماده 1 – موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از ارائه خدمات پشتیبانی سیستم کامپیوتری ........... به استفاده کننده اعم از تعمیر و سرویس و نگهداری که توسط شرکت به ترتیبی که در این قرارداد مقرر شده است انجام می شود.

ماده 2 – موارد خدمات :

خدمات پشتیبانی مورد تعهد شرکت در این قرارداد به شرح زیر است :

1-2- سخت افزار

برطرف نمودن هرگونه مشکل در دستگاه کارت زنی و یا خط ارتباطی آن با کامپیوتر

2-2- نرم افزار

برطرف نمودن هر گونه مشکل نرم افزاری در سیستم، ارائه رایگان نسخه های جدید نرم افزار و راهنمایی در جهت استفاده بهینه از سیستم

3-2- آموزش

آموزش و یا تکمیل آموزش فرد معرفی شده از سوی استفاده کننده به گونه ای که فرد معرفی شده قادر باشد به بهترین نحو از سیستم و امکانات آن استفاده نماید.

4-2- ارائه خدمات مذکور مستلزم تقاضای کتبی یا تلفنی استفاده کننده می باشد.

5-2- شرکت به محض دریافت تقاضا در اسرع وقت نسبت به انجام موارد خدمات اقدام خواهد کرد.

6-2- هزینه رفت و آمدو اقامت به عهده استفاده کننده می باشد.

7-2- بهای خدمات این قرارداد که به صورت مقطوع می باشد شامل تعویض قطعات دستگاه کارتزنی نبوده و آن هزینه ها به طور جداگانه محاسبه و بر عهده استفاده کننده می باشد.

8-2- جابجایی محل دستگاه کارتزنی و یا کامپیوتر که مستلزم کابل کشی مجدد خواهد بود مشمول خدمات موضوع این قرارداد نبوده و هزینه های مربوطه به آن بر عهده استفاده کننده خواهد بود.

9-2- فرد معرفی شده از سوی استفاده کننده باید آمادگی لازم را جهت یادگیری دارا باشد.

10-2- شرکت تعهدی نسبت به آموزش افراد متعهد را ندارد.

11-2- اعمال تغییرات خاص نرم افزار مشمول این قرارداد نمی باشد.

12-2- شرکت موظف است حداقل ........... بار در ماه پرسنل خود را جهت سرکشی و نظارت بر حسن جریان کار به محل استفاده کننده اعزام نماید.

ماده 3 – مبلغ قرارداد

مبلغ این قرارداد مطابق جدول زیر می باشد که پس از کسر ........ % مالیات نقدا به هنگام انعقاد قرارداد توسط استفاده کننده پرداخت می شود.

هرگونه تاخیر در پرداخت مبلغ موجب سقوط تعهدات شرکت می گردد.

1-فرمول محاسبه هزینه ماده 2 بند الف

000/60×2 تعداد دستگاه ................................ ريال

2- هزینه ماهیانه ماده 2 بند ب و ج

...................................... ريال

3-هزینه یک سال

000/280/2=12×{000/70+(000/60×2)} ريال

4-مبلغ قابل پرداخت

...................................... ريال

ماده 4 – مدت قرارداد

مدت این قرارداد ........ سال شمسی از تاریخ قرارداد می باشد.

مهر و امضای استفاده کننده                                                                                                          مهر و امضای شرکت

 

پایگاه خبری حقوق نیوز - قراردادهای تالیف،پژوهشی،هنری،سیستمی+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: