حقوق خبر

کتاب هفت قانون معنوی موفقیت 14

در هر قصد و آرزویی مکانیسم توفیق و تجلی آن نهفته است. قصد و آرزو در حیطه توانایی مطلق دارای قدرت نظام دهنده نامحدود است و هنگامی که در خاک حاصل خیز توانایی مطلق قصدی را در افکنیم، این قدرت نظام دهنده نامحدود را برای خود به کار وا می داریم.

 کتاب هفت قانون معنوی موفقیت 14
 

قصدی که در این آزادی عاری از دلبستگی، در اکنون استقرار یافته باشد، به صورت رابطی برای آمیزه درست ماده و انرژی و رویداد های زمان و مکان خدمت می کند تا آن چه را که خواهانید ایجاد کند.

اگر صاحب هشیاری متمرکز بر حیات و صاحب هشیاری از لحظه حال باشید، آنگاه موانع خیالی - و بیش از نود و نه درصد از موانع نیز خیالی اند - متلاشی و ناپدید می شوند. ما بقی پنج تا ده درصد از موانع خیالی نیز می توانند از طریق قصد متمرکز و تک بین به مجال ها تبدیل شوند.

قصد تک بین، آن کیفیت توجه است که بر هدفی ثابت می ماند. قصد تک بین یعنی این که توجهتان را با چنان هدف تزلزل ناپذیری به حاصل قصد شده تان معطوف کنید که مطلقا اجازه ندهید موانع، کیفیت متمرکز توجهتان را از بین ببرند و متلاشی کنند. این یعنی بیرون افکندن کامل و تمام عیار هرگونه مانع از آگاهیتان. یعنی به هنگام تعهد نسبت به هدفتان می توانید با شور و شوق، آرامش تزلزل ناپذیر خود را حفظ کنید. این است قدرت هوشیاری عاری از دلبستگی و ناشی از تک بینی و قصد متمرکز، به طور همزمان.

بیاموزید قدرت قصد را در اختیار گیرید، تا بتوانید هر آن چه را که خواهانید بیافرینید. همچنان می توانید از طریق تلاش و کوشش نتیجه به دست بیاورید، اما به بهایی. بهای آن تنش و فشار و حمله قلبی و کاهش مصونیت بدن است. شایسته است که به هنگام اجرای قانون قصد و آرزو، پنج گام زیر را دنبال کنید:

1. در آن فاصله و فضا بلغزید. این بدان معناست که خود را در آن فاصله سکوت میان اندیشه ها متمرکز کنید و در سکوت فرو روید: در آن سطح از هستی که جوهر وجودتان است.

2. پس از استقرار در آن سطح از هستی، قصد ها و آرزوهایتان را رها کنید. وقتی که واقعا در آن فاصله و فضا هستید اندیشه و قصدی وجود ندارد - اما وقتی که از آن فضا و فاصله بیرون می آیید، در فاصله میان فضا و اندیشه - قصدتان را در افکنید. اگر رشته ای از هدف ها را در سر دارید، می توانید آن ها را بنویسید و پیش از آن که به فاصله و فضا فرو روید، قصدتان را بر آن ها متمرکز سازید. مثلا اگر حرفه موفقیت آمیزی را می خواهید، با این قصد به فاصله و فضا فرو روید. قصد پیشاپیش به صورت لرزش کمرنگی در آگاهیتان وجود خواهد داشت. رها ساختن قصد ها و آرزوهایتان در آن فاصله و فضا به معنای کاشتن آن ها در خاک حاصلخیز حیطه توانایی مطلق، و انتظار شکوفایی آن ها در فصل درست خواهد بود. نمی خواهید بذر های آرزوهایتان را بکاوید تا ببینید که رشد می کنند یا نه، یا سرسختانه به شیوه شکوفایی آن ها دلبسته باشید. فقط می خواهید آن ها را رها کنید.

3. در حال رجوع به خویشتن بمانید. این بدان معناست که در آگاهی از ضمیر راستین خود - جان و اتصالتان با حیطه توانایی مطلق - استقرار یابید. همچنین به این معناست که از چشم جهان به خود ننگرید. به خودتان اجازه ندهید که تحت تأثیر عقاید و انتقاد های دیگران قرار گیرید. یکی از راه هایی که به حفظ آن حال رجوع به خویشتن کمک می کند این است که آرزوهایتان را برای خود نگاه دارید. درباره آن ها با احدی سخن نگویید مگر این که آن ها هم دقیقا صاحب آرزوهای خودتان باشند و با شما پیوند نزدیک داشته باشند.

4. از دلبستگی به نتیجه دست بکشید. این امر یعنی رها کردن دلبستگی سرسختانه به ثمره یی ویژه و زیستن در حکمت عدم یقین. این امر یعنی کامجویی از هر لحظه از سفر زندگی، حتی اگر از ثمره اش بی خبر باشید.

5. بگذارید کائنات به جزئیات امر بپردازد. هرگاه قصد ها و آرزوهایتان در آن فاصله و فضا رها شوند، دارای قدرت نظام دهنده نامحدودند. به قدرت نظام دهنده نامحدود قصد اعتماد کنید تا همه جزئیات را برایتان همنوا سازد. به خاطر آورید که طبیعت راستین شما، جان مطلق است. به هر کجا می روید آگاهی از جانتان را با خود ببرید، آرام آرزو هایتان را رها کنید، و کائنات جزئیات را برایتان همنوا خواهد ساخت.

 

 

 + 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: