حقوق خبر
اساسنامه مرکز داوری کانون وکلای دادگستری

مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری 12

پایگاه خبری حقوق نیوز

12- اساسنامه مرکز داوری کانون وکلای دادگستری

مصوب 5/4/1384

هيأت مديره کانون وکلاي دادگستري در جهت اعتلاي حرفه وکالت، تأمين امنيت قضائي در کشور، استفاده بهينه از وکلاي دادگستري باتجربه، فيصله اختلافات و دعاوي پيچيده و تخصصي، جلب همکاري وکلاي جوان و متخصصين در تأمين حقوق قانوني موکلين آنان و بالأخره رعايت موازين حرفه اي وکالت و گسترش اعتماد عمومي به حرفه وکالت اين اساسنامه را تصويب نمود.

ماده1ـ مرکز داوري کانون با رعايت مقررات اين اساسنامه عهده دار وظيفه تعيين داور يا هيأتهاي داوري، همکاري با داوران در زمينه حسن اداره دعاوي مطروحه، ابلاغ مکاتبات به داوران اصحاب دعوي، نظارت در رعايت مهلت هاي مقرر قانوني، وصول حق داوري و رعايت مقررات اين اساسنامه توسط داوران منتخب مي باشد.

تبصره ـ ابلاغ آراء و تصميمات داوري با رعايت آيين نامه داوري مرکز صورت خواهد گرفت.

ماده2ـ ارگان مرکز داوري متشکل از:هيأت امناي مرکز، فهرست داوران منتخب مرکز و دبيرخانه و دبيرکل مرکز است که وظايف و اختيارات آنان در اين اساسنامه پيش بيني شده است.

ماده3ـ هيأت امناي مرکز:هيأت امناي مرکز متشکل از حداقل 5 نفر و حداکثر 7 نفر از وکلاي دادگستري مي باشد که شرايط عضويت در هيأت مديره کانون وکلا را داشته و با رأي مخفي هيأت مديره براي مدت دو سال به اين سمت منصوب خواهند شد. رئيس کانون همواره از اعضاء هيأت بوده و به لحاظ سمت خود رياست جلسات هيأت امناء را نيز به عهده خواهد داشت.

تبصره ـ اعضاء هيأت مديره کانون وکلا و هيأت امناء در دوره عضويت نمي توانند قبول سمت داوري در هيچ دعواي حقوقي را نموده و در موقع انتخاب داور چنانچه در دعواي مطروحه به عنوان وکيل يا مشاور به طور مستقيم يا غيرمستقيم مداخله داشته باشند، نمي توانند در رأي گيري شرکت نمايند.

ماده4ـ وظايف و اختيارات هيأت امناي مرکز به قرار زير است:

الف ـ انتخاب داور يا داوران در هر مورد که به موجب توافق اصحاب دعوي يا حسب ارجاع پرونده از دادگاه صلاحيت دار امر انتخاب داور به عهده کانون وکلا، رئيس کانون وکلا و يا مرکز داوري کانون قرار داده شده باشد.

ب ـ تعيين و اعلام فهرستهاي داوران مورد اعتماد کانون وکلاي دادگستري. اين فهرستها به صورت عليحده براي قبول داوري در دعاوي بازرگاني بين المللي، دعاوي بازرگاني، اختلافات ملکي و حق کسب و پيشه، استيجاري، اختلافات و دعاوي ثبتي، دعاوي مربوط به تعيين حدود مسئوليتهاي مالياتي و گمرکي، دعاوي مربوط به حمل و نقل، دعاوي پيمانکاري و ساختماني، دعاوي مربوط به امور بانکي، مالي و بيمه و ساير رشته هاي مورد نياز توسط هيأت امناء تنظيم و براي تصويب هيأت مديره کانون تسليم شده و پس از تصويب هيأت مديره به عنوان فهرست داوران مورد اعتماد کانون اعلام خواهد شد.

تبصره1ـ اعضاء فهرست هاي داوران مورد اعتماد کانون علاوه بر تخصص علمي و عملي در هر يک از رشته هاي مربوط مي بايستي شرايط عضويت در هيأت مديره کانون وکلا را نيز داشته باشند.

پس از شور و رسيدگي به صلاحيت هر متقاضي فهرست هاي مختلف با رأي مخفي اعضاء هيأت امناء تهيه خواهد شد.

تبصره2ـ چنانچه مواردي به داوري مرکز ارجاع شد که موضوع دعوي را در صلاحيت داوران مندرج در فهرست هاي منتشره نباشد، هيأت امناء فهرست خاصي از داوران مورد اعتماد در آن رشته را تعيين و منتشر خواهد کرد.

تبصره3ـ تعداد اعضاء هر يک از فهرست هاي داوران تخصصي را هيأت امناي مرکز تعيين خواهد کرد.

پ ـ پيشنهاد تعيين دبير کل مرکز از بين اعضاي هيأت امناء يا خارج از آن و تعيين حقوق و اختيارات او براي تصويب هيأت مديره.

ت ـ رسيدگي به ادعاي جرح داور توسط هر يک از اصحاب دعوي.

ث ـ اعلام تخلف از ناحيه هر يک از داوران منتخب به هيأت امناء مرکز.

ج ـ تجديدنظر يا تعيين جانشين براي هر يک از داوران عضو فهرست هاي تخصصي که مستعفي، جرح، سلب صلاحيت يا فوت شده باشند.

چ ـ نظارت بر حسن انجام وظايف دبيرخانه مرکز.

ح ـ تدوين آئين نامه هاي داخلي مرکز.

خ ـ تعيين ميزان حق داوري با تفکيک هزينه هاي اداري و حق داوري داوران منتخب.

ماده5 ـ دبيرخانه و دبيرکل مرکز:

دبيرخانه مرکز مشتمل بر تعداد لازم کارشناس حقوقي و دستيار و کارمندان اداري توسط رئيس دبيرخانه و زير نظر مستقيم دبيرکل مرکز اداره خواهد کرد. دبيرکل در صورتيکه خارج از اعضاء هيأت امناء باشد بدون حق رأي در جلسات هيأت امناء شرکت نموده و سمت دبيري هيأت مذکور را نيز به عهده خواهد داشت. رئيس دبيرخانه توسط دبيرکل انتخاب و مي تواند بنا به درخواست وی در جلسات هيأت امناء شرکت کند. دبيرخانه مي تواند از خدمات وکلا و کارآموزان وکالت در صورت تمايل به عنوان دستيار يا کارشناس نيز استفاده کند.

ماده6 ـ وظايف و اختيارات دبيرکل از قرار زير است:

الف ـ سرپرستي و نظارت بر دبيرخانه مرکز

ب ـ نظارت بر حس اداره دعاوي ارجاع شده به مرکز

پ ـ تهيه گزارش حقوقي از دعاوي ارجاعي به مرکز

ت ـ مراقبت در پرداخت به موقع هزينه داوري و حق الزحمه داوران توسط متداعيين با رعايت ضوابط مصوب هيأت امناء

ث ـ رسيدگي مقدماتي به ادعاي جرح هر يک از داوران به منظور تسليم گزارش به هيأت امناء.

ج ـ تعيين دستيار حقوقي داوران از بين وکلا و کارآموزان وکالت در هر پرونده به منظور همکاري با داوران در زمينه اجراي مقررات داوري مرکز و ابلاغ اطلاعيه ها و دعوتنامه هاي داوران، فراهم کردن تسهيلات لازم براي داوران، نظارت بر اعطاي فرصت دفاع متناسب به اصحاب دعوي و نظارت بر صدور رأي در مهلت هاي قانوني.

چ ـ فراهم کردن تسهيلات دفتري براي داوران.

ح ـ انجام ساير اموري که با رعايت مقررات اين اساسنامه توسط هيأت امناء به دبيرخانه مرکز ارجاع خواهد شد.

د ـ امضاء مکاتبات و ارتباطات الکترونيکي در حدود اختيارات مرکز.

ز ـ تأمين موجبات گسترش امور ارجاعي به مرکز داوري از طريق ارتباط مستقيم با مؤسسات بازرگاني، شرکتهاي ساختماني، سرمايه گذاران داخلي و خارجي و برگزاري سمينارهاي فصلي و تشويق وکلا به درج شرط داوري مرکز در قراردادهاي تنظيمي.

ماده7 ـ کانون وکلاي دادگستري طي نامه اي خطاب به کليه وکلايي که واجد شرايط عضويت در هيأت مديره کانون باشند، ضمن ارسال يک نسخه از اين اساسنامه و مقررات داوري مرکز دعوت خواهد کرد که تمايل خود را ظرف مدت معيني براي عضويت در هيأتهاي داوري تخصصي با ذکر درج نامشان در فهرستهاي تخصصي مختلف به اطلاع کانون برسانند. هيأت امناء با رعايت ساير مقررات اين اساسنامه فهرستهاي تخصصي را از بين متقاضيان تعيين خواهد کرد.

ماده8 ـ فهرست هاي داوران تخصصي عبارتند از:

الف ـ داوران تخصصي رشته ساختمان و پيمانکاري

ب ـ داوران تخصصي دعاوي ثبتي و ملکي

پ ـ داورن تخصصي دعاوي بازرگاني و بين المللي

ت ـ داوران تخصصي در مسائل بانکي، مالياتي، گمرکي، مالي و بيمه

ث ـ داوران تخصصي در دعاوي مربوط به حمل و نقل اعم از دريائي، زميني و هوائي

ج ـ داوران تخصصي در مسائل تجاري

د ـ داوران تخصصي در مسائل استخدامي

هـ ـ ساير تخصص هاي مورد نياز به تشخيص هيأت امناء

داوران تخصصي علاوه بر احراز شرايط عضويت هيأت مديره کانون مي بايستي در هر يک از رشته هاي مورد نظر واجد صلاحيت علمي يا تجربي کافي باشند.

ماده9 ـ هر يک از داوران تخصصي که با رأي هيأت امناء کانون به عنوان داور در پرونده اي تعيين مي شوند قبل از قبول سمت، لازم است به مرکز داوري اعلام نمايند که با هيچيک از اصحاب دعوي در ارتباط با دعواي مطروحه و يا ساير امور بازرگاني و مالي هيچگونه ارتباط مستقيم يا غيرمستقيم نداشته و مي توانند با کمال بي طرفي به دعوي رسيدگي نمايند. در اطلاعيه مذکور هر گونه رابطه قرابت يا دوستي با هر يک از اصحاب دعوي يا سهامداران شرکتهاي مربوط و هر گونه نفع احتمالي در دعوي از ناحيه داور بايد افشاء گردد.

تبصره ـ داوران قبولي خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ سمت داوري کتباً به دبيرخانه اعلام خواهند کرد.

ماده10 ـ اين اساسنامه در 10 ماده و 5 تبصره در جلسات مورخ 20/3/82 و 4/5/84 هیات مدیره به تصویب رسید..

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری

مکاتبات

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت

 + 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: