حقوق خبر
ضوابط تعیین محل اشتغال وکلای دادگستری مرکز

مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری 16

پایگاه خبری حقوق نیوز

16-ضوابط تعیین محل اشتغال وکلای دادگستری مرکز

به منظور هماهنگی و ایجاد رویه واحد جهت تغییر محل اشتغال وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت با استفاده از بند ب ماده 6 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و قسمت اخیر ماده 2 قانون موصوف، ضوابط تغییر محل اشتغال وکلای دادگستری و کارآموزان به شرح زیر تعیین می شود:

ماده 1 – داوطلبان ورود به شغل وکالت مکلفند محل کارآموزی یا اشتغال خود را طبق ضوابط و امکانات کانون مرکز پیشنهاد کنند. اختیار تعیین محل در هر محل یا کانون وکلاست.

تبصره – محل اشتغال کارآموزان پس از اخذ پروانه وکالت همان محل کارآموزی است چنانچه به دلایلی به تشخیص کانون کارآموزی در محل دیگری صورت گیرد موجب تغییر محل اشتغال نخواهد بود.

ماده 2- بررسی تقاضای انتقال در حوزه کانون مرکز منوط به احراز شرایط آتی است :

الف – وجود ظرفیت در شهر مورد درخواست و عدم بروز مشکل در شهر محل اشتغال

ب – دایر کردن دفتر وکالت در شهر محل اشتغال با حداقل پنج سال سابقه وکالت متوالی و فعال در شهر مزبور، این مدت با شراط مذکور برای حوزه قضایی استان تهران هفت سال خواهد بود.

ج – عدم محکومیت انتظامی ار درجه چهار به بالا به هر علت و نداشتن محکومیت انتظامی به جهت ارتکاب تخلف موضوع ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 1376

ماده 3 – پذیرش و تقاضای انتقال پس از احراز شرایط مذکور در این ماده با رعایت اولیت ها و امتیازات ذیل و طی جدول ضمیمه خواهد بود.

الف – حسن شهرت

ب – تحصیلات عالی

ج – بومی شهر مورد درخواست

د- تالیفات و تحقیقات

هـ - سابقه کار

و – وضعیت سوابق انتظامی

تبصره – پذیرش تقاضای انتقال منوط به کسب امتیاز از یکصد امتیاز از جدول ضمیمه است.

ماده 4 – تقاضای انتقال محل وکالت و کارآموزی علاوه بر موارد مندرج در مواد فوق در شرایط ذیل قابل بررسی و پذیرش است :

الف – حدوث بیماری جسمی یا روانی متقاضی یا همسر و فرزندان او که درمان آن در شهر یا استان محل اشتغال یا کارآموزی متقاضی ممکن نبوده و نیاز به زمان طولانی داشته باشد.

ب- اشتغال به تحصیل تمام وقت در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در شهر مورد درخواست و یا قبلوشدن در آزمون ورودی این مقاطع در شهر مورد درخواست برای دوران تحصیل

ج- استخدام و اشتغال رسمی تمام وقت به عنوان عضو هیئت علمی یکی از دانشکده های و یا گروه های حقوق مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری در شهر مورد درخواست

د – اعضای هیئت علمی تمام وقت رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلای مشروط به اینکه دارای مدرک دکتری حقوق بوده یا در اختبار داخلی انتخاب اعضا هیئت علمی دانشگاه مذکور قبول شده باشند.

ماده 5 – تغییر محل کارآموزی یا اشتغال یکی از زوجین در نکاح دائم که هر دو آنها وکیل یا کارآموز یا یکی از آنها وکیل و دیگری کارآموز است حسب تقاضای هر دو به محل اشتغال یکی از آنها مجاز است مشروط بر آنکه محل اشتغال موقتاً تعیین نشده باشد.

تبصره – در صورت انتفاء رابطه زوجیت، تقاضای انتقال هر یک از زوجین برای بازگشت به محل سابق پذیرفته می شود.

ماده 6 – تقاضای انتقال بانوان وکیل و کارآموز به اقامتگاه قانونی همسر دائمی شان پذیرفته می شود.

تبصره – مفاد این ماده شامل ورودی های آزمون سال 1381 به بعد نخواهد بود.

ماده 7 – متقاضی انتقال از حوزه کانون های دیگر به حوزه کانون مرکز باید موافقت کانون متبوع را به ضمیمه تقاضای انتقال ارائه نماید. در هر حال اتخاذ تصمیم وفق مقررات این مصوبه با کانون مرکز خواهد بود.

ماده 8 – رئیس و نواب رئیس و هیئت مدیره کانون می توانند تقاضای واصله را جهت بررسی بیشتر و دقیق تر حسب مورد به هر یک از کمیسیون های مربوط ارجاع تا عنداللزوم تحقیقات لازم را انجام دهند.

ماده 9 – متقاضی انتقال مکلف است مبلغ پانصد هزار ريال به حساب جاری کانون واریز و رسید آن را به تقاضای خود ضمیمه کند.

ماده 10 – نسبت به مواردی که در این مصوبه پیش بینی نشده است هیئت مدیره حسب ضرورت می تواند با اکثریت سه چهارم آراء اعضا حاضر در جلسه اتخاذ تصمیم نماید مشروط بر آنکه رای گیری از میان 12 نفر از اعضا که همواره نه نفر آنان اصلی باشند صورت گیرد.

ماده 11- تقاضای انتقال کسانی که تا زمان تصویب این مصوبه ثبت دفتر کانون شده و منتهی به اخذ تصمیم نگردیده است به استثنای مشمولین ماده 6 این مصوبه تابع ضوابط سابق خواهد بود.

ماده 12 – این مصوبه مشتمل بر 12 ماده و 2 تبصره در جلسه مورخ 13/11/138 هیئت مدیره به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا بوده است.

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری

مکاتبات

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت

 + 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: