حقوق خبر
مصوبه مورخ 13/11/81 هیات مدیره در مورد ضوابط تغییر محل اشتغال وکلای دادگستری مرکز با اصلاحات مورخ 17/9/83 و 8/10/83 هیات مدیره

مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری 17

پایگاه خبری حقوق نیوز

17– مصوبه مورخ 13/11/81 هیات مدیره در مورد ضوابط تغییر محل اشتغال وکلای دادگستری مرکز با اصلاحات

مورخ 17/9/83 و 8/10/83 هیات مدیره

به منظور هماهنگی و ایجاد رویه واحد جهت تغییر محل اشتغال وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت با استفاده از بند ب ماده 6 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و قسمت اخیر ماده 2 قانون موصوف، ضوابط تغییر محل اشتغال وکلای دادگستری و کارآموزان به شرح زیر تعیین می شود:

ماده 1 – داوطلبان ورود به شغل وکالت مکلفند محل کارآموزی یا اشتغال خود را طبق ضوابط و امکانات کانون مرکز پیشنهاد کنند. اختیار تعیین محل در هر محل یا کانون وکلاست.

تبصره – محل اشتغال کارآموزان پس از اخذ پروانه وکالت همان محل کارآموزی است چنانچه به دلایلی به تشخیص کانون کارآموزی در محل دیگری صورت گیرد موجب تغییر محل اشتغال نخواهد بود.

ماده 2- بررسی تقاضای انتقال در حوزه کانون مرکز منوط به احراز شرایط آتی است :

الف – وجود ظرفیت در شهر مورد درخواست و عدم بروز مشکل در شهر محل اشتغال

ب – دایر کردن دفتر وکالت در شهر محل اشتغال با حداقل پنج سال سابقه وکالت متوالی و فعال در شهر مزبور، این مدت با شراط مذکور برای حوزه قضایی استان تهران 3 سال خواهد بود. (اصلاحیه 17/9/83)

ج – عدم محکومیت انتظامی ار درجه چهار به بالا به هر علت و نداشتن محکومیت انتظامی به جهت ارتکاب تخلف موضوع ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 1376

تبصره – در بررسی تقاضای انتقال پس ا ز احراز شرایط مذکور در ماده 2 سوابق و امتیازات و اولیت های ذیل رعایت خواهد شد (اصلاحیه مورخ 17/9/83)

1- نداشتن سوء شهرت

2- سابقه کار

3- بررسی سوابق انتظاکی

ماده 3 – تقاضای انتقال محل وکالت و کارآموزی علاوه بر موارد مندرج در مواد فوق در شرایط ذیل نیز قابل بررسی و پذیرش است :

الف – چنانچه متقاضی یا همسر دائمی و یا اقارب طبقه اول او دچار بیماری صعب العلاج شوند و این بیماری به تایید پزشک معتمد یا پزشکی قانونی برسد و مقاضی پس از تصویب هیات مدیره به محل مورد معالجه منتقل خواهد شد (اصلاحیه مورخ 17/9/83)

ب – چنانچه وکلا و یا کارآموزان وکالت در یکی از مقاطع کارشناسی ارشد یا دکتری پذیرفته شوند با ارائه گواهی پذیرش دانشگاه یا موسسه ذیربط نسبت به انتقال موقت آنان به شهر محل تحصیل، تا زمانی که به تحصیل اشتغال دارند موافقت خواهند شد (اصلاحیه مورخ 17/9/83)

ج – استخدام و اشتغال رسمی تمام وقت به عنوان عضو هیات علمی یکی از دانشکده ها و یا گروه های حقوق مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری در شهر مورد درخواست.

ماده 4 – تغییر محل کارآموزی یا اشتغال یکی از زوجین در نکاح دائم که هر دو آنها وکیل یا کارآموز یا یکی از آنها وکیل و دیگری کارآموز است حسب تقاضای هر دو به محل اشتغال دائم یکی از انها مجاز است (اصلاحیه مورخ 17/9/83)

ماده 5 – تقاضای انتقال بانوان وکیل کارآموز به محل اشتغال زوج با ارائه گواهی کارگزینی وزارتخانه و سازمان دولتی و یا امور اداری موسسه ذیربط امکان پذیر خواهد بود مشروط بر اینکه ازدواج بعد از صدور پروانه وکالت یا کارآموزی صورت گرفته باشد (اصلاحیه مورخ 17/9/83)

ماده 6- متقاضی انتقال از حوزه کانون های دیگر به حوزه کانون مرکز باید موافقت کانون متبوع را به ضمیمه تقاضای انتقال ارائه نماید. در هر حال اتخاذ تصمیم وفق مقررات این مصوبه با کانون مرکز خواهد بود.

ماده 7- متقاضی انتقال مکلف است مبلغ پانصد هزار ريال به حساب جاری کانون واریز و رسید آن را به تقاضای خود ضمیمه کند.(در صورت رد درخواست انتقال مبلغ مزبور در هر حال غیر قابل استرداد خواهد بود)

ماده 8 – انتقال وکلا و کارآموزانی که پدر یا مادر آنها وکیل دادگستری بوده و حداقل 5 سال سابقه کار وکالت داشته باشند به محل اشتغال والدین بلامانع است (اصلاحیه مورخ 17/9/83)

ماده 9 – کلیه تقاضای نقل و انتقال وهمچنین مواردی که در این آیین نامه پیش بینی نشده است درکمیسیون نقل و انتقال مطرح و بررسی خواهد شد و پس از اظهارنظر کمیسیون مزبور جهت تصویب نهایی در هیات مدیره مطرح خواهد شد.

تبصره – در مواردی که تقاضای نقل و انتقال در غیر از موارد پیش بینی شده در این آیین نامه مطرح و مورد تصویب کمیسیون نقل و انتقال قرار گرفت موضوع در جلسه هیات مدیره مطرح و در صورت کسب 8 رای موافق، نقل و انتقال صورت خواهد گرفت.

ماده 10 – آیین نامه مصوبه 13/11/81 هیات مدیره با اصلاحات انجام شده مجموعاً در یک مقدمه و 10 ماده و 6 بند و سه تبصره در جلسه مورخ هفدهم آذرماه 1383 هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تصویب و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری

مکاتبات

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت

 + 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: