حقوق خبر
آیین نامه نقل و انتقالات وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مرکز (مصوب 27/4/1391)

مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری 19

پایگاه خبری حقوق نیوز

19- آیین نامه نقل و انتقالات وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مرکز (مصوب 27/4/1391)

به منظور هماهنگي وايجاد رويه يکسان درتغيير محل اشتغال وکلاي دادگستري و محل کارآموزی کارآموزان وکالت با استفاده بند ب ماده 6 قسمت اخیر ماده 2 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري، تغییر محل اشتغال وکلای دادگستری و کارآموزان براساس ضوابط زیر و پس از طرح در کمیسیون نقل و انتقالات و تأیید انطباق شرایط متقاضی بامقررات این آیین نامه و با تصویب نهایی هیأت مدیره کانون انجام خواهد شد.

ماده 1- داوطلبان ورود به شغل وکالت مکلف هستند محل کارآموزي يا اشتغال خود را طبق ضوابط و امکانات کانون پيشنهاد کنند اما تعيين محل اشتغال به وکالت و کارآموزي با هیأت مدیره و جزء اختیارات کانون وکلا است.

ماده 2- پذيرش درخواست انتقال منوط به وجود و احراز شرایط زیر است:

1-2- وجود ظرفيت درشهر مورد درخواست براساس مصوبه هيأت مديره واينکه در شهر محل اشتغال متقاضي به تعداد لازم، وکلاي واجد شرايط به کار وکالت اشتغال داشته باشند.

2-2- دایر بودن دفتروکالت درشهرمحل اشتغال وتمرکز فعاليت وکالتی موثردرمحل مزبور.

تبصره- فعالیت وکالتی موثر براساس تعداد تمبر مالیاتی ابطال شده درمحل اشتغال و همچنین گواهی از مراجع مربوط درخصوص انجام وکالتهای معاضدتی وتسخیری که عنداللزوم ازطریق استعلام مشخص خواهد شد.

3-2- حداقل سابقه مورد نیاز براي پذیرش درخواست انتقال شهر تهران پنج سال و براي انتقال به شهرهاي ديگر حوزه قضايي استان تهران سه سال وبرای نقل وانتقال ازهریک از شهرستانها به داخل استان دوسال و از شهرستانها به مرکز همان استان سه سال خواهد بود.

تبصره1- درخواست انتقال از تهران به سایر شهرها و از مراکز استان به شهرستانهای همان استان نیازمند رعایت مدت نیست.

تبصره2- درخواست انتقال موضوع ماده 4 و بندهای آن از شمول این بند خارج است.

4-2- نداشتن محکوميت انتظامي قطعی ازدرجه چهار به بالا ونداشتن محکوميت انتظامي به جهت تخلف موضوع ماده 6 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 1376.

تبصره1- درصورتي که از پایان اجرای حکم قطعي از محکوميت هاي درجه چهار ، سه سال و درجه پنج ، چهارسال و از اجرای محکوميت موضوع ماده 6 قانون کيفيت اخذ پروانه مصوب 1376 برای دفعه اول دوسال گذشته باشد، اثرمحکومیت های فوق ازنظر این آئین نامه منتفی تلقی خواهد شد.

تبصره2- وکلايي که درشهرهاي خارج از محل اشتغال دائم خود، برخلاف مفاد بند 2-2، فعاليت وکالتي خود را متمرکز کرده باشند درمدت تمرکز و حداقل دو سال بعداز آن نمي توانند برای آن شهرها تقاضاي انتقال کنند.

ماده 3- در ارزیابی تقاضاهاي انتقال پس از احراز شرايط مذکور در ماده 2 ، موارد زیر مؤثر خواهد بود.

1- نداشتن سوء شهرت

2- سابقه اشتغال به وکالت

3- نداشتن محکوميت جزائی

4- همکاري با ارگانها وکميسيونهاي کانون

5- سنوات اشتغال درشهرهاي محروم

6- درج مقالات علمي درمجله کانون های وکلا وساير مجلات تخصصی

7- داشتن تأليفات علمی

8- شرکت مؤثر درسمينارهاي تخصصي

9- قبول شدن درآزمونهاي علمي وتخصصي (درصورتی که برگزاري چنين آزمونهایي ازطرف کانون هاي وکلا و يا اتحاديه باشد)

10- کمک هاي مؤثر درامور رفاهي وکلاي دادگستري وکارآموزان وکالت

11- فعاليت مؤثر درپذيرش وآموزش کارآموزان وکالت

12- برگزیده شدن درجشنواره های علمی رسمی

ماده 4-

1-4- چنانچه متقاضي يا همسر دائمي يافرزند يا پدر يامادر يا ساير افراد تحت تکفل وي دچار بيماري صعب العلاج شوند واين بيماري به تأييد پزشکي قانونی برسد وامکان معالجه دراستان محل اشتغال فراهم نباشد.

تبصره –در مورد مشمولین این بند نقل و انتقال موقت و حداکثر به مدت دو سال خواهد بود که این مدت در صورت ادامه شرایط قابل تمدید می باشد.

2-4- درصورت پذیرفته شدن وکلا یا کارآموزان وکالت دريکي از مقاطع کارشناسي ارشد حقوق و یا سایر رشته های مذکور در قانون کیفیت اخذ پروانه پس از ثبت نام و ارائه گواهی اشتغال به تحصيل حضوري از دانشگاه ويا مؤسسه آموزشی و پژوهشی مورد تأييد وزارت علوم وتحقيقات وفن آوري، نسبت به انتقال موقت آنان اقدام خواهد شد. مدت انتقال هر بار برای یک سال می باشد مشروط براینکه حداکثر سه سال از تاریخ شروع به تحصیل براي کارشناسي ارشد و پنج سال براي دوره دکتري تجاوز ننماید.اینگونه تقاضاها به صورت خارج از نوبت در کمیسیون مطرح خواهد شد و نیاز به طرح در هیات مدیره نخواهد بود.

3-4- استخدام واشتغال رسمي تمام وقت به عنوان هيأت علمي يکي از دانشکده ها يا گروه هاي حقوق دانشگاه ها ومراکز علمي مورد تأييد وزارت علوم وتحقيقات وفن آوري، درشهر مورد درخواست انتقال دوره استخدام پیمانی ، آزمایشی و رسمی تمام وقت نیز مشمول این ماده خواهد بود.

ماده 5- تغيير محل کارآموزي يا اشتغال يکي از زوجين با نکاح دائم که هردوي آنان وکيل يا کارآموز يا يکي از آنان وکيل وديگري کارآموز باشد، حسب تقاضاي هردو به محل اشتغال دائم يکي از آنان مجاز است.

ماده 6- پذيرش تقاضاي انتقال بانوان وکيل و کارآموز به محل اشتغال زوج با ارائه کارگزيني وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي يا امور اداري مؤسسه ذيربط امکان پذير خواهد بود مشروط براینکه:

1-6- زوج کارمندرسمی وزارتخانه ها و یا موسسات و شرکت ها و نهادهای عمومی و دولتی باشد.

2-6- زوج کارمند رسمی بخش خصوصی و سه سال سابقه اشتغال به کارداشته باشد. کمیسیون پس از احراز شرایط ضمن موافقت مشروط به متقاضی اعلام می نماید که نسبت به جلب موافقت کانون متبوع خود اقدام نماید. در سایر مواردپس از بررسی و احراز شرایط توسط کمیسیون موضوع در هیات مدیره مطرح خواهد گردید.

ماده7- انتقال وکلا و کارآموزاني که پدر يا مادریا فرزندآنان وکيل دادگستري باشند، به محل اشتغال یکدیگر بلامانع است.

ماده 8- جابجایی کارآموزان خانم فقط برای یک دوره کارآموزی به مرکز استان محل اشتغال به استثناء استان تهران امکان پذیراست.

ماده 9- کمیسیون نقل و انتقال مرکب از سه عضو منتخب هیأت مدیره می باشد که به اکثریت آرا انتخاب می شوند و حداقل هر پانزده روز یکبار تشکیل جلسه خواهند داد. رعایت نوبت در رسیدگی به تقاضاها الزامی است.

تبصره- کمیسیون نقل و انتقال پس از انعکاس شماره ثبت تقاضا و ردیف متقاضی گزارش کوتاهی تنظیم و سپس نظریه خود را جهت طرح درهیأت مدیره اعلام و ارائه می نماید.

ماده 10- درصورتیکه تقاضای انتقال از کانون مرکز به سایر کانون ها و یا از شهرتهران به خارج از تهران و در سایر شهرهای حوزه کانون باشد و همچنین در مواردی که به تشخیص کمیسیون نقل و انتقال نیاز به رسیدگی فوری باشد از قبیل بیماری شخص متقاضی و یا اینکه نقل و انتقال به دلیل اشتغال به تحصیل باشد رسیدگی به تقاضا به صورت خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

این آیین نامه در 10 ماده و 9 بند و 9 تبصره در جلسه مورخ 27/4/1391 مورد تصویب قرار گرفت. از تاریخ تصویب کلیه آیین نامه ها و مصوبات هیئت مدیره و دوره های پیشین در این خصوص از درجه اعتبار ساقط خواهد بود و کلیه نقل و انتقال اعم از قطعی یا موقت مطروحه یا جدید بر اساس این ایین نامه مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری

مکاتبات

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت

 + 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: