حقوق خبر

کتاب هفت قانون معنوی موفقیت 17

در عدم دلبستگی، حکمت عدم یقین نهفته است. در حکمت عدم یقین، رهایی از گذشته و شناخته شده نهفته است که زندان شرطی شدن در گذشته است. و در اشتیاقمان به گام نهادن در ناشناخته - حیطه تمامی امکانات - خود را به ذهن خلاقی می سپاریم که هر آهنگ کائنات را همنوا می سازد.

کتاب هفت قانون معنوی موفقیت 17
 

قانون عدم دلبستگی با قانون قصد و آرزو - تعیین هدف ها - منافات ندارد. هنوز این قصد را دارید که در مسیر معینی حرکت کنید، هنوز هدف دارید. اما میان نقطه الف و نقطه ب، امکاناتی نامحدود وجود دارد. با عدم یقین نهاده در آن،هر لحظه اگر آرمانی والاتر یا چیزی هیجان انگیزتر بیابید، چه بسا تغییر مسیر بدهید. وانگهی کمتر این احتمال وجود خواهد داشت که بخواهید راه حل هایی را به زور به مشکلاتی تحمیل کنید، مشکلاتی که این توانایی را به شما خواهد داد تا در برابر مجال ها هشیار بمانید.

قانون عدم دلبستگی، کل فرایند تکامل را سرعت می بخشد. هرگاه این قانون را دریابید، احساس نخواهید کرد که ناچارید راه حل ها را تحمیل کنید. وقتی راه حل ها را به مشکلات تحمیل می کنید، فقط مشکلات تازه ایجاد خواهید کرد. اما وقتی توجهتان را به عدم یقین معطوف می کنید، امیدوارانه منتظر می شوید تا از میان اغتشاش و آشفتگی راه حل شکوفا شود. آنگاه آن چه شکوفا می شود چیزی بی همتا و هیجان انگیز خواهد بود.

این حالت هشیاری - آمادگیتان در لحظه، در حیطه عدم یقین - هدف و قصدتان را بر می آورد و اجازه می دهد که مجال را دریابید. مجال چیست؟ مجال در هر مشکلی که در زندگی دارید نهفته است. هر یک از مشکلاتی که در زندگی دارید بذر مجالی برای موهبتی عظیم تر است. به محض دریافت این ادراک، در برابر امکاناتی بیشمار گشوده می شوید و این گشودگی، رمز و راز و شگفتی و هیجان و ماجرا را زنده نگاه می دارد.

می توانید به هر مشکلی که در زندگیتان دارید به صورت مجالی برای موهبتی عظیم تر بنگرید. می توانید با استقرار در حکمت عدم یقین، هشیار به جا مانید. هرگاه آماده بودنتان مجال را دریابد، راه حل خود به خود پدیدار خواهد شد.

حاصل آن اغلب «خوش اقبالی» خوانده می شود. خوش اقبالی هیچ نیست مگر پیوند آمادگیتان با مجال. هرگاه این دو با نظاره هشیارانه اغتشاش به هم آمیزند، راه حلی پدیدار خواهد شد که هم برای خودتان و هم برای کسانی که با آن تماس می یابند، مصلحتی تکاملی خواهد داشت. این کامل ترین دستور العمل برای موفقیت، و مبتنی بر قانون عدم دلبستگی است.

 + 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: