حقوق خبر
مصوبات شورای هماهنگی کمیسیون های کارآموزی و اختبار کانون های دادگستری کشور (مورخ 24/6/1379 – مشهد)

مصوبات مشترک کانون های وکلاء 14

پایگاه خبری حقوق نیوز

14-مصوبات شورای هماهنگی کمیسیون های کارآموزی و اختبار کانون های دادگستری کشور (مورخ 24/6/1379 – مشهد)

به تاریخ 24/2/1379 شورای هماهنگی کمیسیون های کارآموزی و اختبار در شهر مقدس مشهد محل برگزاری هشتمین همایش کانون های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران با شرکت نمایندگان کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور تشکیل است. هر یک از نمایندگان حاضر در جلسه سوالات و مشکلات مربوط به امور کارآموزی را مطرح نمودند و پس از بحث و بررسی تصمیمات زیر اتخاذ گردید :

راجع به عدم وصول پاسخ از مراجع ذیصلاح در مورد سوابق متقاضیان کارآموزی در ظرف مدت 2 ماه موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت که تکلیف مراجع مزبور است به این صورت اقدام شود که پس از انقضای مدت فوق و عدم وصول پایخ پروانه کارآموزی صادر شده مشروط به اینکه کارآموز کتبا تعهد کند . بپذیرد چنانچه احتمالا در آینده عدم صلاحیت او از طرف مراجع صالحه اعلام شد و به این علت پروانه کارآموزی صادره از طریق قانونی لغو گردید، مدعی حقی در مورد پروانه صادر نباشد.

به منظور ایجاد هماهنگی در طرح سوالات کلیه کانون ها پس از برگزاری هر نوبت اختبار، سوالات مطروحه را بین خود مبادله کنند تا حتی المقدور موجبات یکسانی سوالات در تمام کانون ها فراهم گردد.

در مورد مداخله کارآموزان وکالت دادگستری در دعاوی با خواسته بیش از بیست میلیون ريال به عقیده کانون های وکلای دادگستری کشور کارآموزان وکالت دادگستری حق مداخله در دعاوی مزبور را ندارند در این مورد در کانون های کشور استدلالاتی شده که از حیث نتیجه یکسان می باشد النهایه ملاک مبلغ خواسته، ارزیابی خواسته در دادخواست اولیه است و تغییراتی که در خواسته ایجاد می شودموثر در مقام نمی باشد.

در مورد تاسیس هر نوع دفتر وکالت توسط کارآموزان وکالت دادگستری به نظر کانون های دادگستری کشور کارآموزان حق تاسیس دفتر وکالت و یا به عناوین دیگر ندارند و در صورت تخلف کارآموز طبق مقررات قابل تعقیب انتظامی می باشد.

همچنین کارآموزان وکالت دادگستری در سرفصل مکاتبات و اوراق و کارت های متعلق به خود منحصراً می توانند از نام و نام خانوادگی خود و کلمه کارآموز وکالت استفاده نمایند و از استفاده از هر عنوان علمی و غیر آن نیز ممنوع هستند.

نظر به اینکه در پاره ای موارد کارآموزان از کمیسیون های کارآموزی درخواست مرخصی می نمایند، به عقیده کانون های وکلای دادگستری کشور، کارآموزان باید بلاانقطاع به وظایف خود اقدام نمایند و استفاده از مرخصی مغایر با این تکلیف میباشد.

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری

مکاتبات

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: