حقوق خبر
مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری

مصوبات جلسه شورای هماهنگی روسای هیئت مدیره کانون های وکلای دادگستری در دهمین همایش کانون های وکلا (مورخ 15/8/1380 – تهران)

حقوق نیوز/ مقررات وکالت

مصوبات جلسه شورای هماهنگی روسای هیئت مدیره کانون های وکلای دادگستری در دهمین همایش کانون های وکلا (مورخ 15/8/1380 – تهران)
 

23-مصوبات جلسه شورای هماهنگی روسای هیئت مدیره کانون های وکلای دادگستری در دهمین همایش کانون های وکلا (مورخ 15/8/1380 – تهران)

جلسه شورای هماهنگی روسای هیئت مدیره کانون های وکلای دادگستری ایران روز چهارشنبه مورخ 15/8/80 در تهران محل کانون وکلای دادگستری مرکز تشکیل و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

1- حداقل نمره قبولی رزمندگان شرکت کننده در آزمون ورودی کانون های وکلای دادگستری هیئت تعیین و مقرر شد موضوع در جلسات هیئت مدیره کانون ها مطرح گردد.

2- تقاضای کانون مازندران مبنی بر اخذ چهارصد میلیون ريال تسهیلات از صندوق جهت خرید ساختمان برای کانون و تقاضای کانون اصفهان مبنی بر اخذ یک میلیارد ريال تسهیلات از صندوق برای احداث ساختمان کانون اصفهان مطرح و طبق ضوابط قانونی حاکم بر صندوق مورد موافقت و تصویب قرار گرفت.

3- داشتن لیسانس حقوق برای شرکت کنندگان در آزمون وکالت الزامی است. به عبارت دیگر کسانی که دارای لیسانس حقوق نباشند ولی مدرک فوق لیسانس یا دکترای حقوق داشته باشند نمی توانند در آزمون کانون ها جهت اخذ پروانه وکالت شرکت نمایند.

4- در صورت قطعیت لغو ماده 187 مقرر گردید کانون های وکلای دادگستری طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و قوانینی مربوط به وکالت نسبت به جذب افرادی که در هیئت اجرایی ماده 187 ثبت نام کرده اند در صورتی که واجذ شرایط باشند از طریق آزمون ورودی اقدام نمایند.

مطالب مرتبط

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری

مکاتبات

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری+ 0
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز
سرخط خبرها: