حقوق خبر
قرارداد عاملیت و مدیریت پیش فروش مجتمع احداثی .......... واقع در شهرستان .................. به تعداد ............. واحد آپارتمانی

قرارداد فروش قطعات متعدد زمین.واگذاری مجتمع های ساختمانی احداثی با همکاری عامل.کارگزار و مدیر فروش 4

پایگاه خبری حقوق نیوز

قرارداد عاملیت و مدیریت پیش فروش مجتمع احداثی .......... واقع در شهرستان .................. به تعداد ............. واحد آپارتمانی

این قرارداد بین شرکت ............ که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود با نمایندگی آقایان ............... و ................ از یک طرف و آقای ................. به عنوان عاملیت پیش فروش از طرف دیگر با شرایط زیر منعقد می گردد.

ماده 1 – موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از مدیریت فروش پروژه ............ واحدی .................. متعلق به شرکت ............. واقع در شهرستان ...............

ماده 2 – اسناد و مدارک قرارداد

1-2- این قرارداد شامل اسناد ومدارک زیر است :

2-2- قرارداد عاملیت و مدیریت پیش فروش حاضر

صورت مجلس ها و موافقت نامه ها و هر نوع سند دیگری که در مورد کار و یا امور دیگر در مدت پیمان تنظیم گردد و به امضا طرفین برسد.

ماده 3 – مبلغ حق الزحمه قرارداد

1-3- مبلغ حق الزحمه قرارداد که بابت انجام تعهدات و وظایفی که به موجب این قرارداد به عهده عامل می باشد معادل .......... درصد قسمت فروش تا سقف قیمت کارشناسی و مازاد بر قیمت کارشناسی ........... درصد یعنی مابه التفاوت قیمت واگذاری نسبت به قیمت کارشناسی می باشد که پرداخت آن به عهده کارفرما می باشد.

2-3- مبلغ حق الزحمه عامل ماهانه با ارسال صورت ریز فروش ها در وجه عامل تا ............ روز بعد از ارسال پرداخت می گردد.

3-3- کلیه هزینه های مربوط به تبلیغات بر عهده کارفرما می باشد که به طور مستقیم باید پرداخت شود تا کلیه تعهدات موضوع قرارداد به انجام برسد.

4-3- ضمناً سقف ریالی مربوطه برابر .............. ريال می باشد.

5-3- نظر به اینکه کل موضوع این پیمان منحصراً توسط پیمانکار مدیریت انجام می پذیرد این پیمان مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی و کسر حق بیمه نبوده و فقط مالیات ....... درصد شامل پیمان است که پرداخت آن به عهده و عامل و مدیریت می باشد.

ماده 4 – مدت قرارداد

مدت قرارداد ......... ماه شمسی از تاریخ عقد قرارداد می باشد و در صورت توافق طرفین قابل تمدید است.

ماده 5 – شرح خدمات و تعهدات عامل و مدیریت پیش فروش

1-5- پیشنهاد اقدامات تبلیغی مورد لزوم به کافرما

2-5- دپیشنهاد زمان مناسب جهت اعلام و واگذاری واحدها به کارفرما

3-5- تنظیم دفترچه مربوط به نام پروژه – مساحت زمین (عرصه) – متراژ زیر بنای احداثی (جمع خالص مشاعات) – متراژ زیر بنای مفید مسکونی / تجاری – تعداد طبقات (با قید کاربری– طبقات تحتانی، همک و بالای همکف به تفکیک هر کدام) - مشخصات پروژه شامل تاسیسات مکانیکی و الکتریکی مورد استفاده در پروژه، امکانات اضافی پروژه، نما و ....

4-5- تنظیم دفترچه مربوط به تیپ واحدها ی احداث در پروژه (یک خوابه، دو خوابه، ...) با قید تعداد هر یک تعیین متراژ حداقل و حداکثر هر تیپ به طور مفید

5-5- تعیین انباری هر واحد متناسب با تیپ و متراژ واحد مسکونی و اعلام متراژ مفید هر انباری

6-5- تعیین پارکینگ هر واحد متناسب با طبقه و موقعیت واحدهای مسکونی

7-5- شماره گذاری واحدها، انباری ها و پارکینگ ها

8-5- تنظیم جدول قیمت های تفکیکی تمامی واحدهای هر پروژه با توجه به نظریه کارشناسی با قید متراژ مفید هر واحد وتعیین انباری و پارکینگ هر کدام از واحدها و ارسال آن به کارفرما جهت تصویب و ابلاغ

9-5- تعیین مبلغ سپرده انتخاب، واحد و پپشنهاد شرایط فروش به کارفرما جهت تصویب وابلاغ

10-5- ایجاد امکانات لازمه جهت بازدید متقاضیان از پروژه و واحدهای نمونه در هماهنگی با مسئول پروژه

11-5- اخذ تقاضا از متقاضی حاوی نام – نام خانوادگی – شغل دقیق – میزان تحصیلات – تعداد خانواده – مشخصات واحد انتخابی

12-5- اخذ سپرده انتخاب واحد از متقاضی از طریق واریز به حساب جاری شرکت و تکمیل فرم انتخاب واحد توسط متقاضی

13-5- اخذ تتمه پیش پرداخت با احتساب مبلغ سپرده انتخاب واحد حداکثر تا .......... ماه از تاریخ واریز سپرده انتخاب واحد، استعلام از امور مالی کارفرما جهت عقد قرارداد واگذاری

14-5- تنظیم و مبادله قرارداد واگذاری با مقاضی پس از تکمیل پیش پرداخت مصوب

15-5- تحویل واحد به متقاضی پس از احراز شرایط و تحویل از طریق استعلام امور مالی کارفرما

16-5- دریافت هرگونه شکایت و نامه مربوط به واگذاری واحد تخصیصی و پاسخگویی لازم با رعایت ضوابط شرکت با حفظ اصول مشتری مداری

17-5- هماهنگی و پیگیری رفع نواقص و ایرادات احتمالی واحدهای تحویلی به مشتریان

18-5- خدماتی که توسط عامل به موجب شرایط و مقررات این قرارداد انجام می دهد باید از هر حیث کامل بوده و بر اساس بهترین روش ها و اصول متداول و استانداردهای حرفه ای معمول انجام گیرد و عامل باید برای انجام وظیفه مذکور در این قرارداد حداکثر مهارت، دقت و .... را به کار برد.

19-5- عامل اختیار فروش واحدها را با حداقل قیمت پایه کارشناسی پیوست جدول شماره ...... و با شرایط حداقل دریافت شده به صورت نقدی ..... درصد و مابقی حداکثر در اقساط پیش بینی شده طبق جداول مربوطه که جزء لاینفک قرارداد است.

20-5- عامل اجازه ندارد هیچ یک از موارد را خارج از ضوابط فوق توافق نماید.

21-5- در صورت وجود شرایط خاص برای فروش و با تسهیلات بیشتر اعم از درصد نقدی کمتر و یا اقساط بیشتر عامل مراتب را همراه با توجیه آن به کارفرما اعلام و در صورت تایید کارفرما مجاز به آن اقدام می باشد.

22-5- عامل موظف است مبایعه نامه ها را بر پایه فرم مصوب و توافقات پایه که پیوست قرارداد بوده تکمیل نموده و به انضمام فیش های پرداختی به کارفرما جهت امضاء و انعقاد قرارداد تحویل نماید.

23-5- عامل متعهد است کلیه مبایعه نامه های تنظیمی به صورت مستقیم به امضاء خریدار و شرکت فروشنده رسانده و ضمناً عامل می بایستی با معرفی نامه رسمی خریدار را به کارفرما معرفی نماید.

24-5- کلیه هزینه های تبلیغات، آگهی روزنامه، بازاریابی و ویزیتورینگ در تنظیم مبایعه نامه ها و..... در راستای قرارداد به عهده کارفرما بوده وعامل هیچگونه پرداختی از این بابت نخواهد داشت.

25-5- عامل می بایست هزینه های نظافت – تعمیرات مورد نیاز احتمالی – حفاظت و نگهبانی – تغییرات مورد نظرکارفرما و از این قبیل موارد را پرداخت و با ...... درصد هزینه بالا سری برای کارفرما صورت وضعیت نموده و پس از تایید کارفرما دریافت نماید.

26-5- کارفرما می تواند در حین قرارداد بنا به تشخیص خود و با هماهنگی عامل نسبت به تجدید کارشناسی و قیمت پایه اقدام نماید و طبعاً معیار فروش و محاسبات قرارداد جدول جدید خواهد بود. (البته این افزایش می بایستی بر اساس مطالعات بازار و مستندات باشد و در صورت ایجاد ارزش افزوده توسط عامل با ترفندهای مدیریتی این اقدام به عمل نخواهد آمد).

27-5- در صورت اظهارنظر عامل مبنی بر عدم امکان فروش واحدها در هر زمان می تواند گزارش همراه با مستندات به کارفرما ارائه نماید تا پس از تصمیم کارفرما نسبت به اصلاح قیمت پایه کارشناسی و تعدیل احتمالی آن اقدام گردد.

28-5- عامل کلیه مبالغ فروش را با هماهنگی کارفرما پرداخت نموده و کارفرما پس از محاسبه طبق جدول نسبت به پرداخت حق الزحمه ایشان اقدام نماید و پردخت مبالغ عامل پس از کسورات قانونی به آن تعلق می گیرد.

 ضمناً در صورت هماهنگی با واحد مالی شرکت می تواند حق عاملیت خود را راساً و به صورت جداگانه از خریدار دریافت و از مبالغ پرداختی به شرکت از بابت فروش واحد کسر نماید.

29-5- تعهدات مندرج در قرارداد صرفا تا مرحله انعقاد مبایعه نامه و اخذ مبالغ و اسناد توسط کارگزار بوده و از آن به بعد تعهدات صرفاً بین شرکت فروشنده و خریدار بوده که مفاد آن انجام خواهد شد.

30-5- عامل می بایستی کلیه توافقات خود را در چارچوب مفاد قرارداد و مبایعه نامه ها و ابلاغیه های شرکت فروشنده انجام دهد و در غیر این صورت توافقات انجام شده مورد قبول کارفرما نخواهد بود.

31-5- عامل حق اخذ هیچ گونه وجوهی را از خریداران تح هیچ عنوان دیگری نداشته و موظف است همانگی جهت واریز کلیه وجوه به حساب شرکت فروشنده را بنماید و در این خصوص امین شرکت فروشنده می باشد.

32-5-دچنانچه عامل قصد فسخ قرارداد را داشته باشد لازم است حداقل ........ ماه قبل مراتب را به طرف دیگر اعلام نماید.

33-5- کارفرما حق فسخ قرارداد بنا به صلاحدید و هر دلیل در هر زمان را برای خود محفوظ می داند و در این اختیار خصوصی عامل حق هر گونه اعتراض و یا طرح دعوی در محاکم قضایی را از خود سلب می نماید.

34-5- عامل مکلف است در پایان مدت قرارداد، لیست خریداران را با درج قیمت فروش، میزان تسهیلات تخصیص، مبلغ پرداخت نقدی همراه یک نسخه از مبایعه نامه تنظیمی را به امور مالی شرکت کارفرما ارسال نماید.

35-5- عامل مکلف است هرماه وضعیت پیشرفت و گزارش عملکرد خود را به صورت کتبی ارائه نماید.

36-5- وجوه حاصل از فروش واحد آپارتمان عیناً توسط خریداران به حساب جاری شماره .......... نزد بانک .......... شعبه ............ به نام شرکت کارفرما واریز خواهد شد.

ماده 6 – تعهدات کارفرما

1-6- تامین کلیه هزینه های مربوط به :

1-1-6-  طراحی دفتر فروش با ورودی و پذیرش زیبا، دکوراسیون داخلی مدرن و شیک با تامین کلیه تجهیزات مناسب اداری (سیستم کامپیوتری – صوتی و تصویری و ... )

2-1-6-  آماده نمودن یک واحد نمونه ازهر تیپ در طبقه اول برای بازدید عموم با مشخصات قابل واگذاری

3-1-6- تهیه اطاق و سالن مناسب برای معرفی واحدها با نمایش فیلم های تبلیغاتی تهیه شده از واحدهای نمونه احداثی در دفتر فروش

4-1-6- طراحی و چاپ مجموعه اوراق اداری زیبا برای جلب اطمینان مشتری

5-1-6- طراحی و چاپ بروشور و کاتالوگ زیبا و هدایای تبلیغاتی مناسب

6-1-6- طراحی و ساخت سایت اینترنتی و مالتی مدیا

7-1-6- طراحی و ساخت و نصب بنرهای زیبای تبلیغاتی در سطح شهر ............ ومنطقه اجرای پروژه .............

8-1-6- استمرار تبلیغات مخصوص هویت سازی و تثبیت پروژه در رسانه های معتبر اعم از چاپی، تصویری و محیطی و تبلیغات ترغیب کننده فروش به همراه اعلام شرایط فروش

9-1-6- تهیه تصاویر زیبای کامپیوتری و معرفی امکانات و مشخصات نازک کاری واحدها برای جلب نظر مشتری

10-1-6- طراحی فیلم کوتاه تبلیغاتی

11-1-6- برگزاری همایش های تخصصی و عمومی برای معرفی پروژه

تعهدات عاملیت فروش :

2-6- کلیه هزینه های مربوط به فروش دفتر

3-6- هزینه های پذیرایی دفتر فروش

تبصره : لازم به توضیح است برنامه تبلیغاتی پروژه به صورت کامل و با زمان بندی مربوطه توسط پیمانکار مدیریت تهیه و جهت تصویب و ابلاغ به کارفرما ارسال خواهد شد.

4-6- تامین نیروی انسانی مناسب جهت :

1-4-6- کنترل و مطابقت اقدامات امور و واگذاری با مصوبات کارفرما

2-4-6- کنترل و مطابقت واریزهای مشتریان با مفاد قرارداد واگذاری، مصوبا کارفرما

3-4-6- پیگیری و اقدام لازم رد جهت وصول مطالبات با مغایرت های واریزی مشتریان از طریق امور فروش، از طریق پیگیری تلفنی، تنظیم اخطاریه کتبی و درخواست اقدام حقوقی

4-4-6- ارائه گزارش مطالبات معوقه در خصوص واگذاری ها به شرک به طور ماهانه و شرح اقدامات انجام یافته و ارائه پیشنهاد مورد لزوم

5-4-6- پاسخ به استعلامات در خصوص مشتریان

6-4-6- همکاری و معاضدت مورد لزوم با امور فروش

ماده 7 – نحوه نگهداری اسناد و حساب

برای تنظیم اسناد مربوطه و نگهداری آنها همچنین نگهداری حساب آنها به شرح زیر اقدام می شود :

1-7- سند قطعی انجام شده توسط نماینده مالی کارفرما تنظیم و صورت حساب قطعی در آخر هر ماه به انضمام اسناد مربوطه به کارفرما ارسال میگردد.

2-7- کارفرما سند قطعی که به شرح فوق و اصل نموده نگهداری و نسبت به پرداخت عامل بر اساس آنها اقدام مینمایند.

ماده 8 – زمان بندی فروش واحدها

1-8- در مرحله اول فروش ....... واحد مسکونی آپارتمانی از کل واحدهای موجود در پروژه (تقریبا ....... واحد) که در ....... بلوک با پیشرفت فیزیکی بالا قرار دارند تحت این قرارداد جهت فروش به عامل واگذای می گردد.

2-8- فروش مابقی واحدها در مرحله دوم و پس از فروش واحدهای مشخص شده مرحله اول توسط عامل بر اساس آن ها اقدام می نمایند.

ماده 9 –

هرگونه واریزی خارج از سیستم بانکی موجب عقد قرارداد نخواهد شد و مسئولیتی متوجه عامل و کارفرما نخواهد بود.

ماده 10 – نشانی دو طرف

1- نشانی کارفرما به اقامتگاه مرکز اداری شرکت عبارت است از ................................................................................

2- نشانی عامل و مدیریت پیش فروش به اقامتگاه مرکز عملیات عبارت است از ...........................................................

ماده 11 – نسخ قرارداد

این قرارداد در ........ نسخه که به اعتبار واحد است، در محل دفتر شرکت پس از تحریر امضاء منعقد گردید و طرفین خود را ملزم به اجرای مفاد آن می دانند.

آقای عامل و مدیریت                                                                      شرکت کارفرما

پیش فروش                                                                                    به مدیریت

پایگاه خبری حقوق نیوز - قرارداد فروش قطعات متعدد زمین.واگذاری مجتمع های ساختمانی احداثی با همکاری عامل.کارگزار و مدیر فروش+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: