حقوق خبر
قرارداد فروش قطعات متعدد زمین (دایر)

قرارداد فروش قطعات متعدد زمین.واگذاری مجتمع های ساختمانی احداثی با همکاری عامل.کارگزار و مدیر فروش 6

پایگاه خبری حقوق نیوز

قرارداد فروش قطعات متعدد زمین (دایر)

1-فروشنده :

شرکت سهامی خاص ............. به شماره ثبت ......... در اداره ثبت شرکتها .............. با نمایندگی آقایان ............... به اقامتگاه قانونی مندرج در روزنامه رسمی کشور شماره .............. مورخ ............ به شرح آدرس .........................................................

2- خریدار :

شرکت سهامی خاص .............. ثبت شده به شماره ............. در اداره ثبت شرکتها ............. با نمایندگی آقایان ............. به اقامتگاه قانونی مندرج در روزنامه رسمی کشور شماره .......... مورخ ....... به شرح آدرس .....................................................

3- مورد معامله و حدود آن :

شش دانگ قطعه زمینی که حسب گواهی شماره ................ سازمان زمین شهری دایر شناخته شده است، با اعیانی موجود در آن از پلاک ......... اصلی ........ با در نظر گرفتن مستثنیات به شرح بند ذیل شامل :

1-3- قطعه اول و دوم به مساحت .............. مترمربع به ابعاد تقریبی ............ متر که به صورت مشجر و نیمه محصور بوده و در نقشه .......... پیوست با رنگ سبز مشخص شده است که حد ............ آن به خیابان ........... است.

2-3- قطعه سوم و چهارم و پنجم به مساحت ........ متر مربع به ابعاد تقریبی .......... متر که ........... پیوست با رنگ قرمز مشخص شده است.

3-3- قطعه ششم به مساحت ......... متر مربع به ابعاد تقریبی ............ متر که پیوست با رنگ زرد مشخص شده است.

تمامی شش قطعه فوق الذکر در جنوب به عرض .......... از غرب به شرق تا ماوراء ........ ادامه داشته و حد جنوبی آن مقداری محصور و کلاً در امتداد خیابان ............. متری قرار دارد که در نقشه ............ پیوست مشخص گردیده است.

4-3- اعیانی موجود در زمین های مورد معامله عبارت است از ......... به صورت پراکنده می باشند.

5-3- نقشه ............ مذکور در بندهای فوق ضمیمه و جزء لاینفک این قرارداد است.

6-3- میزان مساحت دقیق زمین پس از اعمال ضوابط شهرداری در مورد احداث جاده، خیابان و کوچه معلوم و مشخص خواهد شد و آن چه که پس از اعمال این ضوابط باقی می ماند مساحت دقیق زمین بوده و مورد قبول خریدار است و هیچ گونه اعتراضی نسبت به این مساحت ندارد.

7-3- فروشنده متعهد است حداکثر ظرف .......... روز پس از دریافت ......... مقدار وجه نخستین چک این قرارداد که مبلغ ...... ريال است حدود دقیق گذرهای زمین مورد معامله را با حضور کارشناس شهرداری بر طبق نقشه مشخص کرده و با تنظیم صورت مجلس به خریدار تحویل دهد و این صورت مجلس نیز جزء لاینفک این قرارداد است.

4-مستثنیات مورد معامله :

1-4- کلیه ماشین آلات منصوب و غیر منصوب در زمین های مورد معامله و اعیانی های موجود در آن

2-4- فروشنده متعهد است که تخلیه و انتقال وسایل را که نصب نشده و به صورت اموال منقول است حداکثر تا ....... ماه پس از امضای قرارداد ........ تخلیه ماشین آلات و دیگر وسایل ابزار نصب شده حداکثر تا .......... ماه پس از وصول چک در مرحله دوم (چک ما قبل آخر) تخلیه کرده و به جای دیگر منقل کند.

5-مبلغ مورد معامله و شرایط پرداخت :

مبلغ مورد معامله عبارت است از ......... ريال به شرح بندهای زیر :

1-5- بهاء قطعه اول و دوم به مساحت .......... متر مربع از قرار متر مربعی ....... ريال و در جمع مبلغ ........... ريال می باشد.

2-5- بهاء قطعه سوم و چهارم و پنجم به مساحت ........... متر مربع از قرار متر مربعی ...... ريال و در جمع مبلغ ............. ريال است.

3-5- بهاء قطعه ششم به مساحت ........... متر مربع از قرار متر مربعی ............ ريال و در جمع مبلغ ............ ريال است.

4-5- اعیانی که شامل ساختمان مسکونی در باغچه و انبارهای ذغال سنگ و ساختمان های قدیمی موجود به مساحت .......... متر مربعی .......... ريال کلاً .......... (ساختمان های مخروبه و نیمه مخروبه تا ماورا ساختمان آسیای سنگ که در محدوده نقشه پیوست می باشد).

5-5- نحوه پرداخت :

1-5-5- عبارت است از موقع امضا قرارداد مبلغ .......... ريال طی چک شماره ........... به فروشنده پرداخت گردد.

2-5-5- مبلغ .......... ريال بابت قسط دوم طی چک شماره ........ به فروشنده پرداخت خواهد شد.

3-5-5- مبلغ ............ ريال پس از تفکیک و در زمان تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه طی چک بانکی به فروشنده پرداخت خواهد شد.

6-شرایط معامله :

1-6- پس از وصول اولین چک خریدار، مورد معامله به خریدار تحویل و می تواند به احداث ابنیه و غیره اقدام کند.

2-6- در صورت عدم پرداخت مبالغ هر یک از اقساط تعیین شده این قرارداد در موعد مقرر بیع تحقق نیافته و فروشنده در صورت تمایل می تواند این عقد را فسخ کند.

3-6- خریدار تا پرداخت وجه آخرین چک مرحله دوم حق واگذاری کلی یا جزئی مورد معامله ومتسحدثات درآن را بدون اطلاع و موافقت کتبی فروشنده به اشخاص ثالث اعم از حقوقی و حقیقی ندارد.

4-6- تفکیک مورد معامله و اخذ سند تفکیکی و آماده نمودن اسناد جهت ثبت انتقال در دفتر خانه به عهده فروشنده می باشد – در صورتی که در تهیه و تنظیم سند از طرف فروشنده تاخیری بوجود آید و خریدار با رعایت شرط مندرج در بند 6-2 همین قسمت مجاز است ابنیه و ساختمان ایجاد شده در مورد معامله را با اشخاص ثالث واگذار نماید.

5-6- فروشنده نسبت به تفکیک این قبیل ساختمان ها نیز با دریافت هزینه های قانونی و بالاسری خود، اقدام خواهد نمود و در موقع تنظیم سند رسمی اینگونه املاک مستقیماً از طرف فروشنده به خریداران جزء انتقال خواهد یافت.

(اینگونه موارداز طرف خریدار باید کتباً به اطاع فروشنده برسد).

7-پرداخت مالیات نقل و انتقال و هزینه های مربوط به شهرداری تا زمان تنظیم سند در دفترخانه نسبت به عرصه کل مورد معامله بر اساس نقشه تفکیکی و اعیانی موجود که در حدود ..... متر با فروشنده است، ولی اگر خریدار بخواهد این زمین ها را تفکیک کرده یا بی تفکیک با احداث ابنیه و مستحدثات یا بی آن به هر شکل و با اجازه شرکت فروشنده به دیگران اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کند، پرداخت کلیه هزینه ها اعم از مالیات، شهرداری، دفترخانه و دیگر هزینه های اتفاقی یا غیر اتفاقی که در زمان انعقاد این قرارداد قابل پیش بینی نیست، با خریدار کنونی یعنی شرکت خریدار است و شرکت فروشنده کوچک ترین تعهدی درباره پرداخت این هزینه ها را نخواهد داشت و فقط هزینه های دفترخانه بالمناصفه به عهده طرفین است.

8-طرفین کلیه خیارات بخصوص خیار غبن را اگر چه فاحش کان اوافحش نیز باشد از خود سلب و ساقط کردند. منافع مورد معامله قبلا به کسی واگذار نشده است.

9- این قرارداد در تاریخ ........ در ........... نسخه و در ............ ماده و ............ تبصره تنظیم، امضاء و مبادله گردید. که اولین نسخه به فروشنده و دومین نسخه به خریدار تسلیم شد که همه نسخه ها دارای اعتبار یکسان است.

فروشنده                                                                                                                                                         خریدار

پایگاه خبری حقوق نیوز - قرارداد فروش قطعات متعدد زمین.واگذاری مجتمع های ساختمانی احداثی با همکاری عامل.کارگزار و مدیر فروش+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: