حقوق خبر
قرارداد پیمانکاری برداشت اندازه ساختمان و نقشه برداری محوطه

قرارداد پیمانکاری 6

پایگاه خبری حقوق نیوز

قرارداد پیمانکاری برداشت اندازه ساختمان و نقشه برداری محوطه

این قرارداد بین شرکت ............. به شماره ثبت ............... در اداره ثبت شرکت ها به نمایندگی آقای ................ مدیرعامل از یک طرف و آقای مهندس ........... فرزند .......... به شماره شناسنامه .......... صادره .................. که در متن قرارداد مجری نامیده می شود به آدرس .......................................................... فی مابین طرفین منعقد می گردد.

ماده 1 – موضوع قرارداد :

1-1- اندازه از وضعیت موجود ساختمان و تهیه نقشه هایی چون ساخت (Asbuite)

2-1- نقشه برداری از سایت ............... و تهیه نقشه های لازم

3-1- زیر بنای ساختمان حدود .............. متر مربع و متراژ سایت حدود ................. متر مربع می باشد.

ماده 2 – حدود خدمات مجری :

1-2- تهیه و ارائه نقشه های معماری وضعیت موجود بیمارستان (ساختمان و سایت)

2-2- تهیه و ارائه اطلاعات کلی از وضعیت سازه و تاسیسات پروژه

3-2- مقیاش نقشه ها 1:100 و مقیاس جزئیات 50/1 و 25/1 و ...

4-2- اندازه گذاری نقشه ها و کد طبقات ساختمان و محوطه در حد لازم ارائه گردد

5-2- اندازه شیت نقشه ها A0

6-2- نقشه ها تهیه شده در سه سری (یک سری در اندازه A2 و دو سری A0) به همراه CD نقشه ها ارائه گردد.

ماده 3 – مدت قرارداد :

مدت قرارداد ............ ماه می باشد که از تاریخ امضاء قرارداد آغاز می شود.

ماده 4 – مدت قرارداد :

1-4- کارفرما ظرف مدت ........... ماه نقشه های ارائه شده را بررسی و نظر خود را در مورد کامل بودن یا وجود اشکالات کتباً به مجری اعلام می نماید.

2-4- اگر کارفرما ظرف مدت ........... ماه نظر خود را به مجری اعلام ننماید کار تصویب شده تلقی می گردد.

3-4- در صورت وجود اشکالات مجری ظرف مدت یک ماه اشکالات برداشت و کسری نقشه ها را تهیه و تکیل و به کارفرما ارائه می نماید.

4-4- تصویب کار رافع مسئولیت مجری نخواهد بود و در هر حال مجری مسئول و جوابگوی اشکالات و تناقضات موجود خواهد بود.

ماده 5 – حق الزحمه :

1-5- حق الزحمه اندازه برداری ساختمان (رلوه) از قرار هر متر مربع ساختمان .............. ریال می باشد.

2-5- حق الزحمه نقشه برداری محوطه پروژه (سایت) مقطوعاً .......... ریال می باشد.

3-5- از مبلغ حق الزحمه 5 % مالیتن و 67/16 % بیمه کسر خواهد شد.

ماده 6 – نحوه پرداخت حق الزحمه :

1-6- ...... % مبلغ حق الزحمه به عنوان پیش پرداخت در قبال ضمانت نامه معتبر تحویل می شود.

2-6- پرداخت اول ....... % مبلغ حق الزحمه پس از ارائه نقشه ها به کارفرما می باشد.

3-6- پرداخت دوم ........ % مبلغ حق الزحمه پس از تصویب کار توسط کارفرما می باشد.

ماده 7 – تسهیلاتی که کارفرما فراهم می کند :

امکان بازدید جهت اندازه برداری همه فضاها و محوطه برای مجری می باشد.

ماده 8 – فسخ قرارداد :

در صورتی که پیمانکار نتواند به تعهدات خود عمل نماید به نحوی که موجبات رکود کار را فراهم آورد کار فرما بدون نیاز به تشریفات اداری و قضایی قرارداد را فسخ و سپرده های قرارداد را به نفع خود ضبط می نماید.

ماده 9 – حل اختلاف :

اختلافات ناشی از تعبیر و تفسیر مفاد قرارداد ابتدا از طریق مذاکره حل و فصل می گردد و در صورت عدم حصول نتجیه از طریق راجع ذیصلاح قانونی فیصله داده خواهد شد.

ماده 10 – نسخ قرارداد :

این قرارداد مشتمل بر ........... ماده و در ............... نسخه فی مابین طرفین تنظیم و به امضاء طرفین رسید هر کدام از نسخ در حکم واحد می باشد.

امضاء پیمانکار                                                                                                  امضاء کارفرما

پایگاه خبری حقوق نیوز ج- قرارداد پیمانکاری+ 1
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: