حقوق خبر
قرارداد مشارکت در احداث بنای تجاری، اداری فرهنگی، ورزشی آموزشی

قراردادهای مشارکت 7

پایگاه خبری حقوق نیوز

قرارداد مشارکت در احداث بنای تجاری، اداری فرهنگی، ورزشی آموزشی

ماده 1 – طرفین قرارداد :

این قرارداد به همراه اسناد و مدارک الحاقی آن به یک مجموعه غیر قابل تفکیک وبه عنوان قرارداد مشارکت مورخ ............. بین ....... به نمایندگی آقای .............. منبعد کارفرما از یک سو و شرکت .................... به نمایندگی آقایان ............................ که منبعد شریک نامیده می شود از سوی دیگر با شرایط و مقررات ذیل منعقد می گردد.

ماده 2 – موضوع قرارداد :

عبارت است از مشارکت در احداث بنا، قطعه ............ متعلق به .......... واقع در خیابان .......... طبق نقشه های پیوست به پلاک ............ به مساحت تقریبی .......... مترمربع با زیربنای مصوب بنای تجاری، اداری، فرهنگی ، ورزشی طبق پروانه ساختمانی که توسط شریک از شهرداری ......... اخذ شده و مطابق با مجموعه نقشه های معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی برقی و سایر مشخصات فنی که به طور کامل به رویت شریک رسیده ابلاغ می گردد و جز لاینفک این قرارداد است.

ماده 3 – اسناد و مدارک :

این قرارداد شامل مدارک ذیل است :

1-3- توافقنامه ها

2-3- برنامه زمانبندی پیشرفت کار

3-3-  جدول تفکیک درصدهای بخش های مختلف اجرای پروژه و جدول مشخصات فنی و تجهیزات

4-3- تصویر سند مالکیت و جواز ساختمانی

5-3- اسناد تکمیلی صورت مجلس ها، توافقنامه ها وهر نوع سند دیگری که در مورد کارهای جدید با سایر امور که در مدت اجرای قرارداد تنظیم و به امضاء طرفین برسد.

ماده 4 – مبلغ قرارداد :

شامل آورده های طرفین مشارکت به عنوان سهم الشراکه طرفین :

1-4- آورده کارفرما شامل جمع ارزش زمین به مقدار ........... متر مربع به ارزش ............ ريال (طبق نظریه کارشناسی رسمی شماره ............ مورخ ................)

2-4- آورده شریک شامل ساخت، احداث، تکمیل پروژه به طور کامل تا آخرین مراحل اجرایی و آماده تحویل (بر اساس متراژهای تایید شده شهرداری .......... طبق لیست هزینه های جدول پیوست شماره .......... به مبلغ کل .............. ريال با سهم الشرکه ...... درصد کل مشارکت می باشد)

ماده 5 – مدت قرارداد :

مدت قرارداد جمعاً .............. ماه شمسی با توجه به برنامه زمان بندی به شرح ذیل است :

1-5- از تاریخ تحویل زمین بوسیله کارفرما تا پایان تجهیز کارگاه توسط شریک جزء مدت قرارداد محسوب نمی شود.

2-5- مهلت شریک برای اخذ پایان کار شهرداری و سایر مراحل قانونی جهت تفکیک واحدها حداکثر ....... ماه بعد از اجرای کامل پروژه است.

3-5- در صورت بروز هرگونه حوادث طبیعی و قهری پیش بینی نشده مدت آن به مدت قرارداد اضافه خواهد شد.

4-5- تاخیرات ناشی از سرما و یا تعطیلان ناشی از اجرای احکام قضایی یا دستور موقت های صادره از محاکم قضایی جزء مدت فعالیت مفید در پروژه محسوب نمی شود.

ماده 6- دوره تضمین :

دوره تضمین از تاریخ تحویل موقت به وسیله شریک تا تاریخ تحویل قطعی مدت ....... سال می باشد و در این دوره بر اساس شرایط قرارداد عمل می گردد.

بدیهی است مدت دوره تضمین خارج از مهلت قرارداد بوده و شروع دوره تضمین از تاریخ تحویل قدر السهم طرفین جهت بهره برداری شروع می شود.

ماده 7 – نظارت عالی بر اجرا :

نظارت عالی بر اجرای تعهدات شریک به عهده نماینده قانونی کارفرما می باشد.

ماده 8 – تعهدات ظرفین قرارداد :

1-8-  تعهدات کارفرما

1-1-8- تخلیه وتحویل زمین به شریک جهت اجرای پروژخ از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت زمان یک ماه می باشد.

2-1-8- پرداخت هزینه های مربوط به رفع معارض یا معارضین و مزاحمین احتمالی زمین در ظرف مدت یک ماه از تحویل زمین

3-1-8- انتقال 90 درصد از مالکیت ثبتی، رسمی و مشاعی زمین تحویلی با توجه به پیشرفت پروژه و حسن انجام کار، حداکثر سه ماه پس از امضاء و مبادله قرارداد.

4-1-8- پرداخت سهم القدر مربوط به هزینه های مازاد بر تراکم طبق نظریه ابلاغی شهرداری ........ ظرف مدت یک ماه از ابلاغ مقدار آن مبلغ می باشد.

5-1-8- کارفرما ظرف مدت یک ماه مکلف به پرداخت هزینه ها از تاریخ ابلاغ شریک می باشد و در صورت عدم پرداخت به موقع مکلف به پرداخت خسارات قراردادی به میزان ......... ریال خواهد بود.

6-1-8- چنانچه این قدرالسهم از سوی شریک پرداخت شود به همان نسبت ريالی از قدرالسهم مالکیت کارفرما کسر و به حصه شریک اضافه خواهد شد.

2-8- تعهدات شریک :

1-2-8- شریک موظف است حداکثر ..... ماه پس از اخذ مجوز احداث بنا نسبت به شروع عملیات اجرایی اقدام نماید.

2-2-8- رعایت کلیه قوانین و مقررات و دستورالعمل های وزارت کار و امور اجتماعی و پرداخت تکلیه حقوق و مزایای منطقه ای و ایمنی کارگاهی و کارگران، طراحان ومهندسین شاغل و غیره برعهده شریک می باشد.

3-2-8- هرگونه پاسخگویی در خصوص حوادث احتمالی کاری بر عهده شریک می باشد.

4-2-8- شریک متعهد به اجرای کار بر اساس طراحی و نقشه های مهندسین مشاور بوده و تغییرات جزئی و کلی کار خصوصاً در بخش مصالح ساختمانی و یا افزایش و کاهش بنا بدون هماهنگی با کافرما مجاز نمی باشد.

5-2-8- مسئولیت رفع کلیه معایب و نواقص احتمالی در تمامی مستحدثات طرح اعم از تجاری اداری فرهنگی ورزشی و... تاسیسات و پارکینگ بر عهده شریک می باشد.

6-2-8- پرداخت هزینه های آزمایشگاهی در حین اجرا همانند آزمایش مکانیک خاک، بتن و میلگرد و ... کلا ً بر عهده شریک می باشد.

7-2-8- پرداخت هزینه های انشعابات از قبیل آب و برق و گاز و ... همچنین احداث پست های برق و گاز کلا بر عهده شریک می باشد.

8-2-8- پرداخت هزینه های عوارض مربوطه به صدور جواز ساختمان بر عهده شریک است.

9-2-8- پیگیری های امور مربوط به اخذ پایان کار، امور ثبتی، تفکیک و دریافت سند مالکیت واحدها و کلیه هزینه های مربوط به عهده شریک می باشد.

ماده 9 – سایر شرایط :

1-9- پرداخت هزینه های مازاد تراکم نسبت به سهم الشرکه از سوی طرفین تعهد می شود. این مبلغ پس از اعلام نظر شهرداری ....... توسط طرفین به قدرالسهم پرداخت می شود.

2-9- پرداخت هزینه های مربوط به امور ثبت اسناد و املاک صورت مجلس های تفکیکی نقل و انتقالات بر عهده شریک خواهد بود.

3-9- مسئولیت پیش فروش و یا فروش واحدهای احداثی کلاً و جزاً بر عهده شریک میباشد و مبالغ فروش به نسبت قدر السهم ظرف ........ ماه تقسیم خواهد شد.

4-9- شریک حق پیش فروش واحدها پس از پیشرفت ......... % را به صورت جزئی و کلی و یک جا دارد.

5-9- طرفین می توانند در صورت تمایل و پس از اتمام اسکلت نسبت به تعیین سهم تفکیکی و افزاری خود با توافق و تنظیم صورت جلسه اقدام نماید.

6-9- مواردی که در این قرارداد پیش بینی نشده است لزوماً با توافق طرفین و قوانین جاری کشور اجرا خواهد شد.

7-9- مسئولیت پاسخ گویی و جبران خسارت وارده ناشی از شکایات و ادعاهای اشخاص ثالث در خصوص ملک محل اجرای پروژه بر عهده کارفرما خواهد بود.

8-9- انتخاب پیمانکاران برای احداث پروژه و نظارت بر ساخت بر عهده شریک می باشد.

9-9- هزینه های ساخت و روش محاسبه آن توسط شریک صورت میگیرد.

ماده 10 – حل اختلاف :

چنانچه در تفسیر و اجرای مفاد این قرارداد بین طرفین اختلافی پدید آید طرفین آقای ................... فرزند ....... ش ش ........... صادره از ........ را به عنوان داور مرضی الطرفین پذیرفته و آن را به مورد اجراء خواهند گذاشت.

1-10- مدت داوری از ارجاع دعوی سه ماه شمسی می باشد.

2-10- هرگونه ابلاغ و اطلاعیه به داور توسط اظهارنامه به عمل می آید.

3-10- داور با امضاء ذیل قرارداد قبول سمت داوری نمود.

4-10- اقامتگاه داور بدین شرح می باشد: آدرس .................................................

5-10- حق الزحمه داور طبق تعرفه دادگستری پرداخت می گردد.

ماده 11 – نشانی طرفین قرارداد :

نشانی کارفرما : ..................................................................................................................

نشانی شریک :...................................................................................................................

ماده 12 –

این قرارداد در .... ماده و ........ تبصره و ............... پیوست در ....... نسخه تهیه و مبادله گردید که هریک از نسخ دارای اعتبار واحد می باشند.

امضاء شرکت به مدیر عاملی :                                                                                                    امضاء شریک به مدیر عاملی :

                                                                 امضاء داور مرضی الطرفین آقای :

پایگاه خبری حقوق نیوز- قراردادهای مشارکت

 + 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: