حقوق خبر
قرارداد کاری برای مدت معین

قراردادهای مشاوره 15

پایگاه خبری حقوق نیوز

قرارداد کاری برای مدت معین

این قرارداد بین شرکت ................... (با مسئولیت محدود) ثبت شده طی شماره ............ به نشانی ........................................ پلاک ....... به مدیریت عاملی آقای ............. که در این قرارداد شرکت نامیده می شود از یک طرف و خانم/آقای .............. با مشخصات مندرج در ماده یک که در این قرارداد اختصاراً (شاغل) نامیده می شود از طرف دیگر منعقد و طرفین ملزم به اجرای آن می باشند.

ماده 1 – مشخصات شاغل :

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

صادره

متولد

مدرک تحصیلی

مجرد یا متاهل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس محل سکونت :

 

ماده 2 – مدت قرارداد :

مدت قرارداد از تاریخ ........... لغایت ............ جمعاً به مدت ............. سال می باشد.

ماده 3 – موضوع قرارداد :

شاغل جهت انجام وظایف محوله و مربوط به شغل .......... در قسمت ............ واقع در مرکز اصلی به خدمت شرک در می آید و متعهد است که امور محوله را با رعایت مقررات و زیر نظر مافوق به انجام رساند.

تبصره _شرکت می تواند بنا به ضرورت از شاغل در مشاغل مشابه برای کوتاه مدت یا تا پایان تاریخ قرارداد استفاده نماید.

ماده 4 – ساعت کار :

ساعت کار شرکت مطابق دستورالعمل کاری شرکت می باشد که به اطلاع شاغل رسیده است.

ماده 5 – نوبت کاری :

در صورتی که شرکت با توجه به برنامه ریزی های انجام شده نیاز به استفاده از شاغل در شیفت شب داشته باشد مشارالیه با توجه به صلاحدید مدیریت عامل و نیاز شرکت می تواند از مزایای اضافه کاری بهره مند شود.

ماده 6- دستمزد و مزایای شغل :

به صراحت ماده 34 قانون کار حق السعی روزانه کارمند به شرح :

1-6- دستمزد روزانه .................. ريال و جمع ماهیانه ريال

2-6- حق خواروبار روزانه ....................... ريال و جمع ماهیانه ريال

3-6- حق مسکن روزانه ......................... ريال و جمع ماهیانه ريال

4-6- حق اولاد روزانه ....................... ريال و جمع ماهیانه ريال

5-6- حق بن کالای اساسی روزانه .................... ريال و جمع ماهیانه ريال

6-6- حق جذب روزانه .................. ريال و جمع ماهیانه ريال

و کلا مبلغ ...................... می باشد که در قبال انجام کار کامل در ماه های 30 یا 31 روزه در وجه کارمند تادیه خواهد شد.

بدیهی است کسورات مربوط به سهم کارمند از بابت حق بیمه و مالیات منطقه از مبلغ فوق کسر خواهد شد.

تبصره – چنانچه در حین مدت قرارداد مبلغ فوق توسط وزارت کار و امور اجتماعی تغییر یابد از تاریخ تغییر در متن ماده فوق عمل خواهد شد.

ماده 7 – سایر مزایای قانونی :

شاغل از تاریخ کار و سپری شدن دوره آزمایشی برابر مقررات سازمان تامین اجتماعی از مزایای بیمه بهره مند بوده و همچننی از سایر مزایای قانونی آن به شرط داشتن شرایط می تواند استفاده نماید. بدیهی است کارمند از لحاظ دریافت حقوق و یا مستمری ناشی از بیماری – بازنشستگی – ازکار افتادگی کلی یا جزئی یا مقررات حمایتی و شرایط موجود به آنها تابع قوانین تامین اجتماعی خواهد بود.

ماده 8 – مزایای پایانکار :

کارفرما موظف است در صورت خاتمه قرارداد به ازاء هر ماه سابقه کار اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین دستمزد ثابت مبلغی معادل 5/2 روز دستمزد به عنوان مزایای پایان کار یا سنوات خدمت بر اساس ماده 24 قانون کار در وجه کارمند تادیه نماید.

تبصره – شاغل با دریافت مزایای پایان کار ذکر شده در ماده 9 و تبصره 1 آن و امضاء برگ تسویه حساب هیچگونه ادعای دیگری نسبت به شرکت نخواهد داشت.

ماده 9 – تعطیلات رسمی :

کارمند از تعطیلات رسمی کشور با استفاده از مزد بهره مند خواهد بود. مرخصی استحقاقی سالیانه 26 روز و با احتساب 4 جمعه 30 روز خواهد بود.

ماده 10 – فسخ قرارداد و خاتمه کار :

در موارد ذیل و احراز قطعی شرکت می تواند با اعلام کتبی یک ماه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

1-10- تاخیر های مکرر کارمند از حضور در محل کار

2-10- غیبت های غیر موجه کارمند و تکرار این عمل خلاف

3-10- وارد نمودن صدمه و خسارت به دستگاه ها و ماشین آلات

4-10- ایجاد ضایعات و وارد آوردن ضرر و زیان به مواد اولیه و اموال شرکت

5-10- تخلف از اجرای مقررات و ضوابط حاکم بر کارگاه و قانون کار و عدم انجام وظایف محوله

6-10- هرگونه خیانت در امانت و خرابکاری در محیط کار

7-10- عدم رعایت شعائر اسلامی و اخلاقی

8-10- انحلال، تعطیل و سایر مواردی که باعث عدم فعالیت های تولید و بازدهی قبلی شرکت باشد

9-10- سستی و اهمال در انجام وظیفه یا انجام هر عملی که موجب ایجاد وقفه یا بی نظمی در امور شرکت یا بهم زدن آرامش محیط کار گردد بنا به تشخیص مدیرعامل شرکت

10-10- ارتکاب اعمال خلاف قانون که موجب تعقیب شاغل از طرف مقامات صالحه قضایی گردد

11-10- افشای اسرار و اطلاعات شرکت بنا به تشخیص مدیرعامل شرکت

12-10- ارائه مدارک غیرواقعی در حین استخدام

13-10- عدم رعایت نکات ایکنی در حین کار و یا عدم استفاده از وسایل و تجهیزات ایمنی در اختیار شاغل در حین کار به تبع شغل

14-10- سایر موارد ذکر نشده فوق طی مواد 21 الی 28 قانون کار

ماده 11 – کسر کار :

چنانچه کارمند مبادرت به غیبت غیر موجه نماید، علاوه برآنکه دستمزد و مزیای مدت غیبت را دریافت نخواهد کرد. دستمزد و مزایای روز جمعه را نیز به نسبت ساعات غیبت از وی کسر خواهد شد بدیهی است در مورد مرخصی استحقاقی سالانه وی نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد.

ماده 12 – حل اختلاف :

هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قرارداد ابتدا از طریق صلح وسازش حل و فصل می شود و در صورت عدم حصول نتیجه قابل طرح در مراجع حل اختلاف مذکور در قانون کار می باشد.

ماده 13 – سایر شرایط :

1-13- چنانچه به هر علت قبل از انقضا مدت قرارداد شاغل از خدمت در شرکت منصرف گردد بایستی استعفای خود را یک ماه قبل کتباً به شرکت اعلام نماید.

2-13- بعد از انقضا مدت قرارداد یا فسخ آن از طرف شرکت و یا قبول استعفای رابطه کاری ساغل و شرکت به طور کلی قطع شده و شاغل هیچ سمتی را در شرکت نخواهد داشت و مکلف است کلیه وسایل و ابواب الجمعی را که در طول مدت کار در اختیار داشته به مدیرعامل شرکت تحویل نماید.

3-13- شاغل در طول مدت خدمت مسئول اعمال خود بوده و هر گاه در حین انجام وظیفه به هر عنوان خسارتی به شرکت یا اشخاص ثالث خارج ازمحیط کار وارد آورد، شخصاً مسئول و جوابگو بوده و باید از عهده خسارت وارده برآید.

4-13- شاغل مکلف است در تمام مدت قرارداد مقررات قوانین کار و تامین اجتماعی و ضوابط تعیین شده از طرف شرکت را رعایت نموده و همواره صرف و صلاح شرکت را در امور محوله از هر نظر رعایت نماید.

5-13- شاغل با مطالعه کامل این قرارداد و اطلاع از شرایط فوق حاضر به همکاری با شرکت گردید و با امضاء ذیل این قرارداد شرایط آن را قبول و اجرای آن را تعهد نمود.

ماده 14 –

این قرارداد مشتمل بر ............ ماده و ............ تبصره در ........... نسخه تنظیم و پس از امضای طرفین قابل الاجرا بوده و هر نسخه به تنهایی دارای اعتبار می باشد.

خداوند توفیق انجام تعهدات به کارفرما و تحقق انجام وظایف به کارمند را عنایت فرماید.

با مطالعه قرارداد و آگاعی به متن آن بند بند آن را پذیرفتم و قبول می نمایم و خود را موظف به اجرای آن می دانم.

نام و نام خانوادگی :                                                                               شرکت با مسئولیت محدود ...............

امضاءکارمند                                                                                                        امضاء مدیرعامل

 

پایگاه خبری حقوق نیوز - قراردادهای مشاوره+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: