حقوق خبر
قرارداد مشاور امور تولیدی و اقتصادی

قراردادهای مشاوره 16

پایگاه خبری حقوق نیوز

قرارداد مشاور امور تولیدی و اقتصادی

این قرارداد بین شرکت ............. با مدیریت آقای ............. به نشانی ..................................................................................... که در این قرارداد شرکت نامیده می شود.

آقای ................ فرزند ............. به شماره شناسنامه .......... صادره از .......... ساکن ............................................................... که در این قرارداد مشاور امور تولیدی و اقتصادی نامیده می شود، قرارداد زیر منعقد گردید :

ماده 1 – موضوع قرارداد :

ارائه خدمات مشاوره در زمینه امور تولیدی و اقتصادی مربوط به شرکت و انجام خدمات تحقیق و مذاکره با دستگاه های اجرای، ارگان ها رسمی جهت تعیین زمینه فعالیت برای امکانات شرکت در شهرهای .......... می باشد.

ماده 2 – مدت قرارداد :

از تاریخ ............. لغایت ............. است و ساعات کار ارائه خدمات کارشناسی و مشاوره ای به میزان ........... ساعت در ماه خواهد بود.

مبلغ قرارداد ................ ريال است که به ازای هر ماه خدمت رضایت بخش یک دوازدهم آن به مشاور پرداخت خواهد شد.

ماده 3 – شرایط :

1-3- مشاور ملکف است بر حسب نیاز در محل دفتر شرکت بازرگانی ......... حاضر شود و کلیه امور محوله را انجام دهد.

2-3- چنانچه شرکت به هر علتی و جهت و سبب ادامه کار طرف دیگر قرارداد را مفید نداند می تواند مراتب را به مشارالیه اعلام و قرارداد را فسخ نماید و از تاریخ مزبور مشاور مستحق دریافت حقوق نخواهد بود.

شرکت بازرگانی                                                                                  مشاور امور تولیدی و اقتصادی

                                                                                                                                                                                                 پایگاه خبری حقوق نیوز - قراردادهای مشاوره             + 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: