حقوق خبر
نامه رئیس کانون وکلای مرکز به رئیس اداره معاضدت کانون در مورد قرارداد مالی بین وکیل معاضدتی و موکل

مکاتبات 31

پایگاه خبری حقوق نیوز

31- نامه رئیس کانون وکلای مرکز به رئیس اداره معاضدت کانون در مورد قرارداد مالی بین وکیل معاضدتی و موکل

شماره : 8023

تاریخ : 21/4/80

جناب آقای هوشنگ فاریابی دوست

ریاست محرم اداره معاضدت

عطف به یادداشت مورخ 7/3/80 به استحضار می رساند :

با توجه به مواد 659 و 657 و 676 و 677 قانون مدنی تنظیم قرارداد حق الوکاله که ماده 43 آیین نامه نیز وکیل را به تنظیم آن مکلف کرده است در خصوص وکالتنامه های معاضدتی الزامی است.

هر چند اقتضا اطلاق مواد مورد اشاره در قانون مدنی تجویز درج شرط مورد بحث در رابطه وکیل و موکل است اما به نظر می رسد که حکم ماده 43 آیین نامه، حکم مطلق مذکور را مقید کرده است یعنی در وکالت معاضدتی دریافت حق الوکاله موکول است به اولاً ختم دعوی به معنی اخص (یعنی از طریق صدور حکم یا قرار نهایی) ثانیاً محکوم له واقع شدن موکل معاضدتی.

بنابراین به نظر می رسد که درج شرط مورد نظر در قرارداد تنظیمی با موکل معاضدتی هر چند از جهت عمومات عقد وکالت باطل نیست لکن در این مورد خاص (یعنی بین وکیل و موکل معاضدتی) غیر مجاز است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز

سید محمد جندقی کرمانی پور

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

مکاتبات

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت

 + 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: