حقوق خبر
ژان پیاژه (Jean Piaget)

نظریات روانشناسان جهان (قسمت دهم)

بخش مهمی از زبان کودکان، علائم و حرکات و آوا هاست و چون این ها واژه نیستند پس کودکان نمی توانند همه چیز خود را بیان کنند و تا حدودی زندانی ذهنشان هستند

ژان پیاژه (Jean Piaget)

 

پایگاه خبری حقوق نیوز

ژان پیاژه (Jean Piaget)

بخش مهمی از زبان کودکان، علائم و حرکات و آوا هاست و چون این ها واژه نیستند پس کودکان نمی توانند همه چیز خود را بیان کنند و تا حدودی زندانی ذهنشان هستند. در صورتی که هر چقدر تسلط فرد بر زبان بیشتر باشد، بهتر می تواند دیگران را درک کند یا متوجه نظرات دیگران شود. در حقیقت، زبان به انسان کمک می کند تا از مرز های خود فراتر رود و به همین علت استکه در فرهنگ های مختلف بر آموزش زبان به کودکان تأکید می شود.

پیاژه با استفاده از مفاهیم روانکاوی اظهار می دارد که دو نوع نگرش و دیدگاه فکری وجود دارد:

تفکر هدایت شده یا هوشمند: تفکری که بر اساس تجربه و منطق است و هدف دارد و این هدف را با واقعیت تطبیق داده و آن را به وسیله ی زبان بیان می کند.

تفکر هدایت نشده و در خود مانده: تفکری که از هدف آگاهانه ای برخوردار نیست و با واقعیت تطبیق داده نشده و عمدتا بر پایه ی ارضای امیال است. زبان این نوع تفکر همانا افسانه ها و اسطوره ها و نماد ها و تصاویر است.

برای مثال، آب برای ذهن هدایت شده و هوشمند، دارای خواص معینی است و از قوانین معینی پیروی می کند و هم از نظر مفهومی و هم از لحاظ مادی ترک شده است. اما برای ذهن هدایت نشده، آب چیزی است که می توان آن را نوشید یا از آن لذت برد و فقط به امیال ونیاز ها مربوط می شود.

تمایز فوق به پیاژه کمک کرد تا بتواند رشد و تحول اندیشه ی کودک را تا یازده سالگی درک کند. او بر این اعتقاد بود که کودک از سه تا هفت سالگی عمدتا خودمحور است و تفکر غیر هدایت شده و در خودمانده دارد، ولی از هفت تا یازده سالگی منطق خود محورانه ی آن ها جای خود را به هوش ادراکی می دهد. بچه ها تا قبل از هفت سالگی به این موضوع که مخاطبشان حرفشان را می فهمد یا نه اهمیتی نمی دهند، ولی از هفت سالگی به بعد تلاش می کنند توضیح مشخص و واضحی ارائه دهند و در همین دوران است که تفاوت میان دروغ و حقیقت را درک می کنند.

پیاژه همچنین دریافت وقتی بچه ها چیزی را می شنوند که معنای آن را درک نمی کنند، سعی نمی کنند ساختار جمله را تجزیه و تحلیل کنند، بلکه کوشش می کنند معنای کلی آن را بفهمند. او بر این باور بود که تکامل ذهنی همیشه از ترکیب به سمت تجزیه پیش می رود. یعنی ذهن قبل از این که چیزی را به اجزای مختلف تجزیه کند، ابتدا کلیت آن را شناسایی می کند. قبل از هفت یا هشت سالگی، ذهن کودک عمدتا ترکیب کننده است، ولی بعد از آن قدرت تجزیه و تحلیل پیدا می کند و همین نشانه ی انتقال ذهن او از کودکی به بزرگسالی است.

برای پیاژه همواره این پرسش مطرح بود که چرا کودکان، به ویژه قبل از هفت سالگی این همه خیالبافی می کنند. بالاخره بعد از پژوهش و بررسی به این نتیجه رسید که چون کودکان در این سنین از هیچ تحلیل و منطقی پیروی نمی کنند، و بین آن چه واقعی است و آن چه واقعی نیست تمایزی قائل نمی شوند. وقتی کودک می پرسد:« اگر من یک فرشته بودم چه می شد؟» این سوال از نظر یک بزرگسال بی ارزش است، چون می داند که چنین چیزی ممکن نیست؛ ولی این فرض از دیدگاه کودک نه فقط امکان پذیر است، بلکه قابل توضیح نیز هست، چون او از منطق پیروی نمی کند. برای مثال، توپ به این علت از تپه پایین می رود چون دلش می خواهد.

چرا خیلی از کودکان دائم از بزرگسالان خود می پرسند:«چرا؟» علت آن است که آن ها نمی دانند فقط بعضی چیز هاست که قصد و نیت وقوع آن ها مشخص است. کودکان می خواهند قصد و نیت هر چیز و هر کس را بدانند، حتی اگر آن چیز بی جان باشد. بزرگسالان اغلب به سختی می توانند کودکان را درک کنند، چون فراموش می کنند در ذهن کودک، منطق هیچ نقشی ندارد. ما قادر نیستیم کودکان را قبل از رسیدن به سن معینی مجبور کنیم مثل ما بیندیشند. کودکان در هر سنی در ارتباط با محیط خود به نوعی تعادل می رسند.

پیاژه در آثار بعدی خود به مرحله ی نهایی رشد ذهنی که از یازده سالگی شروع می شود پرداخته است و معتقد است توانایی استدلال، تفکر، قضاوت و توجه به آینده در نوجوانان، آن ها را شبیه بزرگسالان می کند. پیاژه به طور کلی ذهن را پدیده ای خودمختار می دانست که طوری ساخته شده که هر کسی می تواند دنیا را بر اساس الگوی خود تعریف و توصیف کند. پیاژه اعتقاد داشت آموزش افراد باید به گونه ای باشد که آن ها به متفکران خلاق و نوآوری تبدیل شوند که بتوانند واقعیات جدید را بپذیرند.

کتاب های مهم پیاژه عبارت اند از: درک کودکان از جهان، ریشه های هوش در کودکان، قضاوت های اخلاقی کودکان، زیست شناسی و دانش، دستیابی به هوش.

بیشتر بخوانید:

نظریات روانشناسان جهان(قسمتهای دیگر)

عشق از دیدگاه دانشمندان روانشناسی

 

تهیه کننده: محمدی

منبع: مکاتب روان شناسی - حمیدرضا بلوچ

پایگاه خبری حقوق نیوز - روانشناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: