حقوق خبر
رمانتیسم (romanticism)

رمانتیسم (قسمت 2)

به عقیده ی رمانتیک ها هر قوم و ملتی دارای روح قومیِ محترمی است که در ادبیات و هنر آن قوم متجلی است

رمانتیسم (قسمت 2)
 

پایگاه خبری حقوق نیوز

رمانتیسم (رمانتیک گرایی)

ویژگیها و مؤلفه های فکری

شاید بتوان از جمله مشترکات و نگرشهای مهم متفکران و نویسندگان و هنرمندان رمانتیک را در مورد زیر خلاصه کرد:

1-برتری احساس انسانی و قوه ی تخیل نسبت به عقل. البته رمانتیک ها بسیاری از کاوشهای عقلی را نیز بیهوده نمی دانستند؛ به نظر اکثر آنها عقل فقط نماینده ی بخشی از تواناییها و قوه های شناخت در آدمی است. روسو بر این باور است که «در نهایت عقل همان راهی را می رود که قلب حکم می کند.» رمانتیک ها برای درک تمامیت عالم به نگرشهای زیبایی شناسانه و شهودی نیز اهتمام جدی داشته اند. روسو تنها راه رستگاری انسان را پاکدلی و پیروی از احساسات متعالی می داند.

بیشتر بخوانید:

فمینیسم

شعر مشروطه نماد دگرگونی فرهنگ سیاسی ایران

2- دفاع از رشد آزادانه ی شخصیت فرد. و مخالفت با مطلق گرایی و جهان شمول پنداشتنِ اصول فرهنگی و اخلاقی؛ و اعتراض به نادیده گرفتن تفاوتهای ملی و محلی؛ و به تعبیری چالش با یکسان سازی فرهنگی (برخلاف تفکر خردگرایانه ی روشنگری). به عقیده ی رمانتیک ها هر قوم و ملتی دارای روح قومیِ محترمی است که در ادبیات و هنر آن قوم متجلی است.

3- نگرانی از دگرگونیهای سهمگین و گسستها و آسیبهای زمانه. و به تبع آن حسرت بر ایام گذشته، و سفر با بالهای خیال به سنتهای شکوهمند دیرین. به همین خاطر روح هنر و اندیشه ی رمانتیسم، روحی حزین است، که گویی با حالتی غربت زده و حسرت بار (نوستالژیک) بر نعمت از دست رفته، مرثیه می خواند. بسیاری از رمانتیک ها می خواستند که نابسامانیهایِ دورانِ علم زده و خردزده و صنعت زده ی دوران خود را با احیای گنجینه های سنتهای کهن سامان بخشند.

4- دعوت به بازگشتن به روح دینی. به تعبیر ایان بابور نهضت رمانتیک در برابر فلسفه های مادیِ روشنگری – در فرانسه- که خداوند را به کلی از نظر می انداختند، طبیعت را خلاق و خودجوش و بالنده، و آکنده از جمالِ یک حقیقت روحانی تصویر می کرد؛ و دیگر بار بر حضور خداوند در طبیعت، و در دلِ انسان تصریح می نمود.

گرچه این مکتب در نیمه های قرن 19 در صورت رسمی خود به علت افراط کاری و تندروی های دور از خرد، و اختلافات اساسی رمانتیک ها و به علل دیگر رو به افول نهاد، اما می توان گفت امروزه نیز بسیاری از افکار و اندیشه های اگزیستانسیالیست ها و پست مدرن ها و برخی نحله های دیگر در انتقاد از اندیشه ی مدرنیته (فرزند عصر روشنگری) یادآور اندیشه های معترضانه ی رمانتیک ها و نشانگر تاثیر پذیرفتن از آنهاست. التفات ویژه بر شناخت احساسی و شهودی و تاکید بر این که فرایند شناخت تنها از مجرای مغز و ذهن و خرد بدست نمی آید؛ توجه به حق حیات داشتن فرهنگها و سنتهای دیگر اقوام و محترم شمردن آنها؛ توجه به سنتهای اصیل گذشته، از جمله این اندیشه هاست که امروزه به گونه ای دامن گستر در عرصه های مختلف فکری در غرب مطرح می شود.

بیشتر بخوانید:

رمانتیسم

منبع: فرهنگ واژه ها - عبدالرسول بیات

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات سیاسی+ 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: