حقوق خبر

قوانین و مصوبات

Feed Link JS News

تعریف و بررسی قانون

قانون در زبان يوناني از كانون به معني قاعده و ترتيب اتخاذ شده است و منظور از آن قواعد كلي است كه بطور يكسان بر يك سلسله از امور شمول داشته باشد. مانند قانون عرضه و تقاضا در اقتصاد و يا قانون جاذبه در علوم طبيعي.
منظور از قانون در اصطلاح عبارت است از  احكام و مقررات الزام آور كه توسط مقامي كه اختيار قانونگذاري دارد وضع و به موقع اجرا گذارده شود.
قانون در معني اخص قواعدي است كه با رعايت تشريفات معين از طرف قوه مقننه وضع ميگردد و در معني عام شامل مصوبات قوه مقننه و دولت ميباشد.
مفاد اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی مبني بر اينكه ”اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شورای اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي‌شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي براي اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ مي‌گردد” اشاره به قانون در معني خاص ميباشد. همچنين اصل پنجاه و نهم كه ناظر بر قانونگذاري در مسائل بسيار مهم ميباشد اعمال قوه مقننه (وضع قانون) از راه همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم را تجويز نموده است اصل صد و هشتم نيز قانون خاص راجع به تعداد و شرايط خبرگان و كيفيت انتخاب آنها را لحاظ مينمايد و ضمناً تغيير و تجديد نظر در قانون مزبور را در صلاحيت مجلس خبرگان ميداند. صلاحيت عادي قانونگذاري تعلق به مجلس شوراي اسلامي دارد (اصل هفتاد و يكم) و صلاحيت استثنائي و خاص مربوط به همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم، فقها شوراي نگهبان و مجلس خبرگان ميباشد.
اصول 126 و 138 قانون اساسي مرجع اتخاذ تصميم در رابطه با تصويب نامه و آئين‌نامه را مشخص مينمايد.
در ايران قانون مهمترين منبع حقوق است توجه شود تمام متون قانوني از حيث اعتبار برابر نيست و بين آنها سلسله مراتب وجود دارد .

 طبقه‌بندي قوانين
 قانون از جهات مختلف طبقه‌بندي شده كه از جمله قوانين ماهوي شكلي، قوانين آمري و تفسيري، قانون عام و قانون خاص، قانون مجمل و قانون مبين است. در اينجا منظور بيان سلسله مراتب از جهت اعتبار و قدرت بيان مقررات حقوق نوشته (معني عام قانون) ميباشد اين اعتبار قانون را ميتوان به شرح زير تقسيم كرد:
1ـ قانون اساسي
2ـ قانون عادي
3ـ قوانين آزمايشي مصوب كميسيونهاي مجلس
4ـ عهدنامه‌هاي بين‌المللي
5- مصوبات قوه مجريه

قانون تملک آپارتمان‌ها

قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۱۶ ماده ۱ مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو...
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۱:۲۱
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 741
دسته بندی: مجموعه قوانین

قانون‌ مسئوليت‌ مدنی

دانلود قانون‌ مسئوليت‌ مدنی
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۱:۱۴
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 733
دسته بندی: مجموعه قوانین

قانون مجازات جرائم نيروهای مسلح

دانلود قانون مجازات جرائم نيروهای مسلح
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۱:۱۰
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 724
دسته بندی: مجموعه قوانین

قانون کار

❯ فصل اول - تعاریف و اصول کلی [ ماده ۱ تا ماده ۶ ] ❯ فصل دوم - قرارداد کار ❯ مبحث اول - تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی...
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۹:۲۷
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 599
دسته بندی: مجموعه قوانین

قانون اجرای احكام مدنی

دانلود قانون اجرای احكام مدنی
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۳
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 362
دسته بندی: مجموعه قوانین

آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب (درامورکیفری)

دانلود آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب (درامورکیفری)
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۰
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 153
دسته بندی: مجموعه قوانین

آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها

آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۴۷/۰۲/۰۸ ❯ بخش اول‌ - قسمتهای مختلف ساختمان‌ ❯ فصل اول‌ - قسمتهای اختصاصی‌ ...
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۱:۲۸
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 733
دسته بندی: مجموعه قوانین

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶/۰۳/۲۳ ماده ۱ اصطلاحات ذیل در معانی مشروح مربوط به کاربرده می...
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۱:۲۵
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 739
دسته بندی: مجموعه قوانین

قانون جرم سیاسی

قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ ماده ۱ هر یک از جرائم مصرح در ماده (۲) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه...
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۱:۱۸
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 729
دسته بندی: مجموعه قوانین

قانون تجارت

دانلود قانون تجارت
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۰
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 574
دسته بندی: مجموعه قوانین

آيين‌نامه اجرايى ماده (۴۸) قانون تجارت الكترونيكى

آيين‌نامه اجرايى ماده (۴۸) قانون تجارت الكترونيكى مصوب ۱۳۸۴/۰۲/۰۵ ماده ۱ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معانى مشروح...
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۸:۲۱
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 392
دسته بندی: مجموعه قوانین

تصويب‌نامه راجع به موارد فقدان حق انصراف مصرف‌كننده به علت شرایط خاص كالا و خدمات به شرح مندرج در بند «د» ماده ۳۸ قانون تجارت الكترونيكى

تصويب‌نامه راجع به موارد فقدان حق انصراف مصرف‌كننده به علت شرایط خاص كالا و خدمات به شرح مندرج در بند «د» ماده ۳۸ قانون تجارت...
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۹
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 360
دسته بندی: مجموعه قوانین

آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۲) قانون تجارت الکترونیکی

آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۲) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۶/۰۶/۱۱ ماده ۱ در اين آيين‌نامه، اصطلاحات زير در معانى مشروح مربوط...
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۶
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 391
دسته بندی: مجموعه قوانین

قانون آيين دادرسی كيفری 1392

دانلود قانون آيين دادرسي كيفري 1392
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۹
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 346
دسته بندی: مجموعه قوانین

قانون اعسار

‌قانون اعسار ‌مصوب 20 آذر ماه 1313 شمسي ‌ماده اول - معسر كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به تأديه...
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۹:۵۱
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 726
دسته بندی: مجموعه قوانین

قانون مجازات اسلامی جدید

دانلود قانون مجازات اسلامی جدید
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۴
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 590
دسته بندی: مجموعه قوانین

قانون الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱

قانون الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ مصوب ۱۳۶۷/۱۰/۱۱ ماده واحده (اصلاحى ۱۳۸۱/۳/۲۹) - براى صدور گذرنامه جهت...
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۸:۲۳
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 393
دسته بندی: مجموعه قوانین

قانون تجارت الکترونیکی

باب اول - مقررات عمومی ❯ مبحث اول - قلمرو شمول قانون ❯ فصل اول - قلمرو و شمول قانون [ ماده ۱ ] ❯ فصل دوم - تعاريف [...
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۳
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 368
دسته بندی: مجموعه قوانین

قانون گذرنامه

قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ فصل اول - کلیات [ ماده ۱ تا ماده ۶ ] ❯ فصل دوم - انواع گذرنامه [ ماده ۷ تا ماده ۹ ]...
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۸:۲۶
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 559
دسته بندی: مجموعه قوانین
آراء وحدت رويه قضایی دیوان عالی کشور

آراء وحدت رویه قضایی از آغاز سال 1396 تا پایان آبان 96

دانلود آراء وحدت رویه قضایی از آغاز سال 1396 تا پایان آبان 96
۲۶ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۷:۳۵
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 105
سرخط خبرها: