حقوق خبر

وکالت در قوانین آیین دادرسی

Feed Link JS News
وکالت در قوانین آیین دادرسی

از قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 28 / 6 /1378 مجلس شورای اسلامی)

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ وکالت در قوانین...
۲۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۴
تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 523
وکالت در قوانین آیین دادرسی

اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی و الحاق موادی به آن (مصوب 1347/8/20 مجلسین)

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/وکالت در قوانین آیین...
۲۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۶
تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 466
وکالت در قوانین آیین دادرسی

از آیین دادرسی جرائم اشخاص حقوقی

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ وکالت در قوانین...
۲۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۸
تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 534
وکالت در قوانین آیین دادرسی

از قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب رئیس قوه قضاییه)

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ وکالت در قوانین...
۲۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۵
تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 516
وکالت در قوانین آیین دادرسی

از قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح (مصوب 1393/7/8)

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ وکالت در قوانین...
۲۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۴
تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 477
وکالت در قوانین آیین دادرسی

از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی(مصوب 1319/10/29)

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ وکالت در قوانین...
۲۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۲
تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 462
وکالت در قوانین آیین دادرسی

از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392)

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ وکالت در قوانین...
۲۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۰
تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 430
وکالت در قوانین آیین دادرسی

از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب(مصوب 1379/1/21)

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ وکالت در قوانین...
۲۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۷
تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 535
وکالت در قوانین آیین دادرسی

از قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392/12/4 و اصلاحیه مورخ 1394/3/24)

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ وکالت در قوانین...
۲۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۹
تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 485
وکالت در قوانین آیین دادرسی

از قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری (مصوب 1314/10/28)

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ وکالت در قوانین...
۱۰ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۱
تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 442
وکالت در قوانین آیین دادرسی

از قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1318/6/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی)

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/وکالت در قوانین آیین...
۱۰ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۳
تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 534
وکالت در قوانین آیین دادرسی

از قانون اصول تشکیلات عدلیه (مصوب 27 تیر 1307)

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ وکالت در قوانین...
۰۶ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۳
تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 564
وکالت در قوانین آیین دادرسی

از قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 9 رمضان 1330 قمری با اصلاحات و الحاقات)

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ وکالت در آیین...
۰۶ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۵
تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 563
وکالت در قوانین آیین دادرسی

از قانون راجع به تصرفات در قانون اصول محاکم حقوقی(مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ 32 جوزا 1302 شمسی)

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ وکالت در قوانین...
۰۶ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۳
تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 581
وکالت در قوانین آیین دادرسی

قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه (مصوب کمیسیون عدلیه 21 رجب 1329 قمری)

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/وکالت در قوانین آیین...
۰۶ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۷
تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 621
وکالت در قوانین آیین دادرسی

از قانون اصول محاکمات حقوقی(مصوب کمیسیون قوانین عدلیه 26 رمضان و 19 ذیقعده 1329 قمری)

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/وکالت در قوانین آیین...
۰۶ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۱
تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 574
سرخط خبرها: