حقوق خبر

تیپ‌شناسی

Feed Link JS News

ویژگی های شخصیت سالم 3

  شخصیت سالم همان طور که به خودش حق...
۲۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۰
تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 126
دسته بندی: تیپ‌شناسی

ویژگی های شخصیت سالم 2

  پایگاه خبری حقوق نیوز ویژگی...
۱۶ دی ۱۳۹۷ - ۱۹:۲۷
تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۷
بازدید: 152
دسته بندی: تیپ‌شناسی

ویژگی های شخصیت سالم 1

  پایگاه خبری حقوق نیوز ویژگی...
۰۹ دی ۱۳۹۷ - ۱۸:۲۹
تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۷
بازدید: 144
دسته بندی: تیپ‌شناسی
افراد سمی

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت پایانی)

  30 نوع مختلف افراد سمی 25-...
۰۳ مهر ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۸
تاریخ: ۰۳ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 275
دسته بندی: تیپ‌شناسی
افراد سمی

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت شانزدهم)

  21- بادمجان دورقاب‌چین...
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۷
تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 204
دسته بندی: تیپ‌شناسی
کهنه پرستان متعصب - آدم های خودبین و خودمحور و خودشیفته

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت پانزدهم)

  19- کهنه پرستان متعصب کهنه...
۲۸ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۸
تاریخ: ۲۸ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 294
دسته بندی: تیپ‌شناسی
آدم‌های سمی

آدم های سمی چه کسانی هستند؟

  افراد سمی چه کسانی...
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۲
تاریخ: ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 285
دسته بندی: تیپ‌شناسی
افراد مداخله جو و فضول - افراد خسیس و ناخن‌خشک

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت چهاردهم)

  17- افراد مداخله جو و...
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۱
تاریخ: ۲۳ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 259
دسته بندی: تیپ‌شناسی
افراد روان‌نژند - دروغگوهای لاف‌زن

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت سیزدهم)

  15- افراد...
۲۱ شهریور ۱۳۹۷ - ۲۱:۵۸
تاریخ: ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 255
دسته بندی: تیپ‌شناسی
افراد لوده و آدم های گیج و گنگ

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت دوازدهم)

  13- افراد لوده لوده ها -...
۲۰ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۰
تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 324
دسته بندی: تیپ‌شناسی
افراد فرصت‌طلب

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت یازدهم)

  11- افراد فرصت طلب افراد...
۱۸ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۹:۲۸
تاریخ: ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 223
دسته بندی: تیپ‌شناسی
افراد دورو که لبخندی بر لب و خنجری در دست دارند

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت نهم )

  9- افراد دورو که لبخندی بر لب و...
۱۲ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۳
تاریخ: ۱۲ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 269
دسته بندی: تیپ‌شناسی
افراد سست عنصر و دمدمی‌مزاج

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت دهم)

  10- افراد سست عنصر و...
۱۶ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۰
تاریخ: ۱۶ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 285
دسته بندی: تیپ‌شناسی
محکومان به بداقبالی و تیره روزی

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت هشتم)

  8- محکومان به بداقبالی و تیره...
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ - ۲۳:۵۵
تاریخ: ۱۰ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 285
دسته بندی: تیپ‌شناسی
افراد همیشه عصبانی

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت هفتم)

  7- شخصیت همیشه عصبانی افراد...
۰۶ شهریور ۱۳۹۷ - ۲۲:۲۷
تاریخ: ۰۶ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 247
دسته بندی: تیپ‌شناسی
اهل غیبت

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت ششم)

  6- شخصیت اهل غیبت افراد اهل...
۰۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۲۱:۲۴
تاریخ: ۰۴ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 320
دسته بندی: تیپ‌شناسی
شخصیت اهل جیم شدن

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت چهارم)

  3- شخصیت اهل جیم شدن شخصیت...
۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۰
تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
بازدید: 391
دسته بندی: تیپ‌شناسی
افراد آتش زیرخاکستر

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت پنجم)

  5- شخصیت آتش زیر...
۳۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۹
تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
بازدید: 243
دسته بندی: تیپ‌شناسی
افراد خودویرانگر

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت سوم)

  3- افرادخودویرانگر افراد...
۲۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۹
تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
بازدید: 349
دسته بندی: تیپ‌شناسی
افراد سمی

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت دوم)

  2- افراد وراج افراد وراج-...
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۹
تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
بازدید: 349
دسته بندی: تیپ‌شناسی
سرخط خبرها: