حقوق خبر

احکام داوری خارجی - حقوق خبر

کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی

کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی www.newslaw.ir ماده 1 - 1-این کنوانسیون در مورد شناسائی و اجرای احکام داوری صادره در قلمرو دولتی غیر از دولتی که از آن تقاضای شناسائی ...
۱۸ بهمن ۱۳۹۶

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی www.newslaw.ir ‌ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود با لحاظ شرایط زیر به کنوانسیون شناسائی ...
۱۸ بهمن ۱۳۹۶
سرخط خبرها: