حقوق خبر

اژدها - حقوق خبر

نبرد قهرمان با اژدها در روایت های حماسی ایران (قسمت پایانی)

  پایگاه خبری حقوق نیوز 11- اژدها در اساطير ايران، موجودي دژمنش و آفريدهاي اهريمني به شمار ميآيد و ايجاد خشكسالي و خونريزي، دو خويشكاري مهم او است؛ اما در برخي روايـات، اژدهـا ...
۲۸ شهریور ۱۳۹۸

نبرد قهرمان با اژدها در روایت های حماسی ایران (3)

  پایگاه خبری حقوق نیوز اژدهاكشی ها در روايات حماسی ايران 4- در برخي روايت هاي اژدهاكشي، چگونگي كشتن اژدها، به قهرمـان داسـتان آموختـه مي شود. بر پايه شـاهنامه، موجـودي ...
۱۱ شهریور ۱۳۹۸

نبرد قهرمان با اژدها در روایت های حماسی ایران (2)

  پایگاه خبری حقوق نیوز اژدهاكشی ها در روايات حماسی ايران با نگاهي به روايات اژدهاكشي در منظومه هاي حماسي، طومارهاي نقالي، روايات شـفاهي/ مردمي و داستانهاي عاميانه ايران، ...
۰۷ شهریور ۱۳۹۸

نبرد قهرمان با اژدها در روایت های حماسی ایران (1)

  پایگاه خبری حقوق نیوز نبرد قهرمان با اژدها نبرد قهرمان با اژدهـا، يكـي از پررنـگ تـرين مضـاميني اسـت كـه در بيشـتر اسـاطير و داستان هاي عاميانه جهان، ديده مي شـود. اژدهـا ...
۰۵ شهریور ۱۳۹۸
سرخط خبرها: