حقوق خبر

خسارت تادیه - حقوق خبر

نمونه رأی داوری با موضوع مطالبه ثمن و خسارت تاخیر تادیه و محکومیت خوانده به پرداخت هزینه های داوری و سایر هزینه ها

پایگاه خبری حقوق نیوز نمونه رأی داوری با موضوع مطالبه ثمن و خسارت تاخیر تادیه و محکومیت خوانده به پرداخت هزینه های داوری و سایر هزینه ها شماره رای: 230/15/88/د/36 تاریخ صدور رای: ...
۲۶ دی ۱۳۹۶

نمونه رأی داوری با موضوع مبلغ 10,000 دلار امریکا به عنوان ارزش قرارداد فروش به اضافه خسارت تاخیر تادیه، هزینه های داوری و سایر هزینه ها

پایگاه خبری حقوق نیوز نمونه رأی داوری با موضوع مبلغ 10,000 دلار امریکا به عنوان ارزش قرارداد فروش به اضافه خسارت تاخیر تادیه، هزینه های داوری و سایر هزینه ها شماره رای: 233/16/88/د/36 ...
۲۶ دی ۱۳۹۶

رأی داوری با موضوع تعداد 74000 عدد کرم دور چشم (cein) از محصولات (dali) آلمان به انضمام خسارات وارده به میزان 600,000,000 ریال و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی

پایگاه خبری حقوق نیوز رأی داوری با موضوع تعداد 74000 عدد کرم دور چشم (cein) از محصولات (dali) آلمان به انضمام خسارات وارده به میزان 600,000,000 ریال و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی، و در صورت ...
۲۰ دی ۱۳۹۶
سرخط خبرها: