حقوق خبر

داوری تهران - حقوق خبر

مقررات داخلی مرکز منطقه‌ای داوری تهران

مقررات داخلی مرکز منطقه‌ای داوری تهران www.newslaw.ir ماده 1- اهداف مرکز منطقه‌ای داوری تهران (که از این پس «مرکز» نامیده می‌شود) به موجب موافقتنامه (موافقتنامه) ...
۱۸ بهمن ۱۳۹۶

قواعد داوری مرکز منطقه ای داوری تهران

قواعد داوری مرکز منطقه ای داوری تهران www.newslaw.ir بخش اول : مقررات عمومی ماده 1 – دامنه شمول 1-1-هرگاه طرفین کتباً موافقت کرده باشند که اختلافات شان را طبق قواعد ...
۱۸ بهمن ۱۳۹۶

آیین نامه هیئت داوری بورس موضوع مواد (17) و (18) قانون تاسیس بورس اوراق بهادار تهران

آیین نامه هیئت داوری بورس موضوع مواد (17) و (18) قانون تاسیس بورس اوراق بهادار تهران www.newslaw.ir ماده 1 - هيأت داورى بورس، از يك نفر نماينده وزارت دادگسترى كه از بين رؤساى شعبه‌ها ...
۱۷ بهمن ۱۳۹۶
سرخط خبرها: