حقوق خبر

فرهنگ سیاسی - حقوق خبر

تبلور فرهنگ سیاسی در آثار جلال آل احمد (قسمت 5)

  پایگاه خبری حقوق نیوز تبلور فرهنگ سیاسی در آثار جلال آل احمد آل احمد در ارزیابی گرایش افراطی به حزب توده در دهه 1320 دلایل آن را در چهره ضدروحانیتی و ضد استعماری حزب ...
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸

تبلور فرهنگ سیاسی در آثار جلال آل احمد (قسمت 4)

  پایگاه خبری حقوق نیوز تبلور فرهنگ سیاسی در آثار جلال آل احمد آل احمد که در اینجا وامداری خود به اندیشه های چپ گرایانه را به روشنی بروز می دهد، میان اکثریت روحانیت و اقلیت ...
۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸

تبلور فرهنگ سیاسی در آثار جلال آل احمد (قسمت 3)

  پایگاه خبری حقوق نیوز تبلور فرهنگ سیاسی در آثار جلال آل احمد آل احمد انگیزه نگارش کتاب را قیام دینی پانزده خرداد 1342 و سکوت روشنفکران در برابر آن معرفی می کند. آل احمد ...
۲۲ فروردين ۱۳۹۸

تبلور فرهنگ سیاسی در آثار جلال آل احمد (قسمت 2)

  پایگاه خبری حقوق نیوز تبلور فرهنگ سیاسی در آثار جلال آل احمد آل احمد که بعدها در کتاب خدمت و خیانت روشنفکران به نقد نخبگان تاریخ ایران می پردازد و فرهنگ آن ها را ارزیابی ...
۲۲ اسفند ۱۳۹۷

تبلور فرهنگ سیاسی در آثار جلال آل احمد (قسمت 1)

  پایگاه خبری حقوق نیوز تبلور فرهنگ سیاسی در آثار جلال آل احمد در میان نویسندگان معاصر دوره پهلوی افرادی مانند علی اکبر دهخدا، محمدعلی جمال زاده، صادق هدایت، صادق چوبک، ...
۲۷ بهمن ۱۳۹۷

فرهنگ سیاسی در موسیقی ایران در دهه 40 و 50 (قسمت پایانی)

    پایگاه خبری حقوق نیوز فرهنگ سیاسی در موسیقی ایران در دهه 40 و 50 خواننده دیگری که در این دوران آثار او قرابت هایی از لحاظ شکلی و محتوایی با فرهاد داشت، فریدون فروغی ...
۰۲ بهمن ۱۳۹۷

فرهنگ سیاسی در موسیقی ایران در دهه 40 و 50 (قسمت پنجم)

    پایگاه خبری حقوق نیوز فرهنگ سیاسی در موسیقی ایران در دهه 40 و 50 در موسیقی پاپ دوران پهلوی، آثار فرهاد به طور مشخص حالت اعتراضی اجتماعی و سیاسی داشت. آثار او جدی، ...
۲۵ دی ۱۳۹۷

فرهنگ سیاسی در موسیقی ایران در دهه 40 و 50 (قسمت چهارم)

    پایگاه خبری حقوق نیوز فرهنگ سیاسی در موسیقی ایران در دهه 40 و 50 موسیقی مطربی برخلاف موسیقی سنتی که به اصالت ایرانی موسیقی توجه دارد، برای افزودن بر جذابیت های ...
۱۶ دی ۱۳۹۷

فرهنگ سیاسی در موسیقی ایران در دهه 40 و 50 (قسمت سوم)

    پایگاه خبری حقوق نیوز فرهنگ سیاسی در موسیقی ایران در دهه 40 و 50 موسیقی سنتی لحنی جدی دارد، اما موضوعات قابل طرح در آن بیشتر به حوزه شخصی افراد باز می گردد تا مسائل ...
۱۰ دی ۱۳۹۷

فرهنگ سیاسی در موسیقی ایران در دهه 40 و 50 (قسمت دوم)

    پایگاه خبری حقوق نیوز فرهنگ سیاسی در موسیقی ایران در دهه 40 و 50 موسیقی سنتی ایران در این دو دهه یاد شده گرچه می توانست آثار سیاسی نیز بر جای گذارد اما به طور ماهوی ...
۰۵ دی ۱۳۹۷

فرهنگ سیاسی در موسیقی ایران در دهه 40 و 50 (قسمت اول)

  پایگاه خبری حقوق نیوز فرهنگ سیاسی در موسیقی ایران در دهه 40 و 50 برای بررسی موسیقی رایج در ایران در دهه چهل و پنجاه ابتدا باید سه جریان متفاوت را از یکدیگر تفکیک کرد: ...
۰۳ دی ۱۳۹۷

فرهنگ سیاسی عهد صفوی (قسمت چهارم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز فرهنگ سیاسی عهد صفوی مهمترین فقهای اصولی عصر صفوی محقق کرکی، شهید ثانی، و محقق اردبیلی بودند. البته شیخ بهایی، شیخ الاسلام دوران شاه عباس و از ...
۰۲ دی ۱۳۹۷

شعر مشروطه نماد دگرگونی فرهنگ سیاسی ایران

  پایگاه خبری حقوق نیوز شعر مشروطه نماد دگرگونی فرهنگ سیاسی ایران نماد دگرگونی فرهنگ سیاسی عصر مشروطه را می توان در ادبیات سیاسی آن دوره مشاهده کرد. ادبیات سیاسی و به ویژه ...
۰۱ دی ۱۳۹۷

فرهنگ سیاسی عهد صفوی (قسمت سوم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز فرهنگ سیاسی عهد صفوی آنچه که در این دوران موجب تقویت تفسیرهای طریقتی بر شریعتی شد، نبود پایگاه روحانیت در ایران بود. در سده دهم مهمترین پایگاه ...
۲۷ آذر ۱۳۹۷

فرهنگ سیاسی در شعر سهراب سپهری (قسمت چهارم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز فرهنگ سیاسی در شعر سهراب سپهری در این کوچه هایی که تاریک هستند من از حاصل ضرب تردید و کبریت می ترسم. من از سطح سیمانی قرن می ترسم. ...
۲۴ آذر ۱۳۹۷

بنیان فرهنگ سیاسی ایران پس از اسلام (قسمت دوم)

پایگاه خبری حقوق نیوز بنیان فرهنگ سیاسی ایران پس از اسلام بیش از سه قرن پس از ورود اسلام به ایران و تا پیش از ظهور حکومت قدرتمند و شیعی مذهب صفویه، آل بویه نخستین حکومت قدرتمند شیعی در ...
۱۹ آذر ۱۳۹۷

فرهنگ سیاسی در شعر سهراب سپهری (قسمت سوم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز فرهنگ سیاسی در شعر سهراب سپهری هر کجا هستم، باشم. آسمان مال من است. پنجره، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است. چه اهمیت دارد گاه ...
۱۸ آذر ۱۳۹۷

فرهنگ سیاسی عهد صفوی (قسمت دوم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز فرهنگ سیاسی عهد صفوی درجامعه سنتی و دینی صفوی، فهم و تفسیر تمام پدیده ها از جانب منابعی که دین را تفسیر می کردند و از طریق پارادایم دینی صورت می ...
۱۸ آذر ۱۳۹۷

فرهنگ سیاسی در شعر سهراب سپهری (قسمت دوم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز فرهنگ سیاسی در شعر سهراب سپهری سپهری پیش از سفر به شرق یعنی هند و چین و آشنایی نزدیک با عرفان شرقی نیز به اندیشه های طریقت خواهانه تمایل داشت؛ ...
۱۶ آذر ۱۳۹۷

تعریف فرهنگ سیاسی چیست؟

  پایگاه خبری حقوق نیوز تعریف فرهنگ سیاسی چیست؟ به طور کلی فرهنگ از بخش های مختلفی تشکیل شده است که فرهنگ سیاسی یکی از این بخش ها می باشد. فرهنگ سیاسی به مسائلی از فرهنگ ...
۱۳ آذر ۱۳۹۷

فرهنگ سیاسی در شعر سهراب سپهری (قسمت اول)

  پایگاه خبری حقوق نیوز فرهنگ سیاسی در شعر سهراب سپهری مطالعه و تأملی در آثار سهراب سپهری خواننده را به دنیایی می کشاند که فضای حاکم بر آن به طور کلی از عناصر زیر تشکیل ...
۱۲ آذر ۱۳۹۷

بنیان فرهنگ سیاسی ایران پس از اسلام (قسمت اول)

پایگاه خبری حقوق نیوز بنیان فرهنگ سیاسی ایران پس از اسلام اگر مهمترین وجه نظریه سیاسی ایران باستان را مذهب زرتشت و فره ایزدی بدانیم، بی شک مهمترین وجه نظریه سیاسی ایران در دوره ی اسلامی ...
۱۱ آذر ۱۳۹۷

فرهنگ سیاسی عهد صفوی (قسمت اول)

  پایگاه خبری حقوق نیوز فرهنگ سیاسی عهد صفوی صفویه آغاز دورانی است که بسیاری از ساختارهای فرهنگ سیاسی دهه ها و سده های بعد از آن شکل گرفت. به گفته زرین کوب، تقریباً یک ...
۱۰ آذر ۱۳۹۷

شعار در فرهنگ سیاسی دهه پنجاه در ایران

... و خواست‌های آنان را از اعتراضاتشان به نمایش می گذارد. شعارها هم‌چنین بیان‌گر ایدئولوژی، جهان‌بینی و نوع نگرش سرایندگان آن است. در بررسی آنها در می یابیم که بسیاری از مؤلفه های فرهنگ ...
۱۴ مرداد ۱۳۹۷

فرهنگ سیاسی در شعر احمد شاملو

  حقوق نیوز- شعر احمد شاملو نسبت به شاعران همتراز خویش بیش از دیگران حاوی فرهنگ مدرنیسم است. در شعر او سکولاریسم، زمینی شدن، انسام مداری، فراموشی آسمان، توجه به معنویت غیر دینی، ...
۱۷ تیر ۱۳۹۷

فرهنگ سیاسی در شعر مهدی اخوان ثالث

... شاه از کشور دو اتفاق در فرهنگ سیاسی ایرانیان رخ داد : رسوخ اندیشه های چپ گرایانه مارکسیستی و ظهور بارقه های «امید» در جامعه ایران. تجلی این «امید» تا نهضت ملی نفت ادامه یافت، ...
۱۴ تیر ۱۳۹۷

سینما و فرهنگ سیاسی در دهه چهل و پنجاه (قسمت پایانی)

... گاو را به یاد می آورد. شیفتگی شاه به نفت او را به مش حسن شبیه می کرد که جز یگانه منبع قدرتش چیزی برای عرضه نداشت. در پایان کلام درباره پیوند سینما با فرهنگ و سیاست در دو دهه واپسین پهلوی می توان ...
۱۳ تیر ۱۳۹۷

سینما و فرهنگ سیاسی در دهه چهل و پنجاه (قسمت پنجم)

... برای درک بهتر فرهنگ سیاسی این دوره ایرانیان تأمل بیشتری بر این دو فیلم داشته باشیم. قیصر فیلم اعتراض و ستیز و انتقام جویی است با بسترهایی از آرمان‌گرایی، قانون گریزی و آنارشیسم. قیصر نگاهی ...
۱۱ تیر ۱۳۹۷

سینما و فرهنگ سیاسی در دهه چهل و پنجاه (قسمت چهارم)

... بخوانید: سینما و فرهنگ سیاسی در دهه چهل و پنجاه (قسمت اول) سینما و فرهنگ سیاسی در دهه چهل و پنجاه (قسمت دوم) سینما و فرهنگ سیاسی در دهه چهل و پنجاه (قسمت سوم) سینما و فرهنگ ...
۰۵ تیر ۱۳۹۷

سینما و فرهنگ سیاسی در دهه چهل و پنجاه (قسمت سوم)

... کرد همه جا حضور دارد. حکایت دستگیری، شکنجه و سربه  نیست کردن مخالفان توسط ساواک دهان به دهان گشت و قتل‌های سیاسی را با فرهنگ عامه پیوند داد. در میان فیلم‌سازان جنایی فیلم های ساموئل خاچکیان ...
۰۳ تیر ۱۳۹۷

سینما و فرهنگ سیاسی در دهه چهل و پنجاه (قسمت دوم)

  حقوق نیوز - فیلم فارسی نه تنها از رئالیسم و واقعیت های جامعه ایرانی فاصله داشت و نشانی غلطی را درباره فرهنگ ایرانی ارائه می داد، بلکه آرمان‌ها و مطلوب‌های ایرانیان را نیز ...
۰۲ تیر ۱۳۹۷

تبلور فرهنگ سیاسی در نماد روشنفکری دهه چهل و پنجاه (قسمت دوم)

... مهدیون و گروه فریاد خلق اشاره کرد. در میان سازمان های منفصل از روحانیت نیز می توان به گروه فرقان، آرمان مستضعفین و جنبش مسلمانان مبارز اشاره کرد. شریعتی نظریه ای دارد با نام مخروط فرهنگی که از آن ...
۳۱ خرداد ۱۳۹۷

سینما و فرهنگ سیاسی در دهه چهل و پنجاه (قسمت اول)

  حقوق نیوز - برای شناخت فرهنگ سیاسی ایران در آینه سینمای دهه چهل و پنجاه باید به این نکته بسیار مهم توجه کرد که سینما با هنرهای دیگر تفاوت ریشه ای دارد. سینما برخلاف ادبیات که خاستگاهی ...
۳۰ خرداد ۱۳۹۷

تبلور فرهنگ سیاسی در نماد روشنفکری دهه چهل و پنجاه (قسمت اول)

... در معادلات اجتماعی و سیاسی کشور دارد. 5- ظهور موج جدیدی از روشنفکران چپ‌گرا علیه فرهنگ تجدد در خود غرب، از مارکسیست‌های فلسفی گرفته تا اگزیستانسیالیست‌هایی مانند سارتر و کامو و نیز ...
۲۹ خرداد ۱۳۹۷

تبلور فرهنگ سیاسی در شعر هوشنگ ابتهاج (سایه)

...  در این طریق یکی از مهمترین نقدهای ابتهاج به فرهنگ سیاسی ایرانیان، چند‌پارگی‌هایی است که مانع از موفقیت آنان می شود. او در سال 43 و زمانی که میان نیروهای انقلابی شکاف‌هایی وجود داشت ...
۲۸ خرداد ۱۳۹۷

به جای علاج های امنیتی، درمان های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی پیدا کنیم

... آن را باور داشت و ابتدا باید برخورد اجتماعی را به جای برخورد امنیتی به کار گرفته و تلاش کنیم به جای علاج های امنیتی، درمان های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی پیدا کنیم. لعیا جنیدی شامگاه جمعه در حاشیه ...
۱۲ اسفند ۱۳۹۶
سرخط خبرها: