حقوق خبر

قراردادهای تالیف - حقوق خبر

قراردادهای تالیف،پژوهشی،هنری،سیستمی 9

... حقوق نیوز - قراردادهای تالیف،پژوهشی،هنری،سیستمی  ...
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸

قراردادهای تالیف،پژوهشی،هنری،سیستمی 8

... پژوهشگر آقای دکتر ...............   پایگاه خبری حقوق نیوز - قراردادهای تالیف،پژوهشی،هنری،سیستمی  ...
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸

قراردادهای تالیف،پژوهشی،هنری،سیستمی 7

... محقق   پایگاه خبری حقوق نیوز - قراردادهای تالیف،پژوهشی،هنری،سیستمی  ...
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸

قراردادهای تالیف،پژوهشی،هنری،سیستمی 6

...                                    مهر و امضای شرکت   پایگاه خبری حقوق نیوز - قراردادهای تالیف،پژوهشی،هنری،سیستمی ...
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸

قراردادهای تالیف،پژوهشی،هنری،سیستمی 5

... امضای مجری   پایگاه خبری حقوق نیوز - قراردادهای تالیف،پژوهشی،هنری،سیستمی  ...
۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸

قراردادهای تالیف،پژوهشی،هنری،سیستمی 4

... نام و امضای کارفرما   پایگاه خبری حقوق نیوز - قراردادهای تالیف،پژوهشی،هنری،سیستمی  ...
۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸

قراردادهای تالیف،پژوهشی،هنری،سیستمی 3

... نام و امضای طرف دوم قرارداد   پایگاه خبری حقوق نیوز - قراردادهای تالیف،پژوهشی،هنری،سیستمی  ...
۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸

قراردادهای تالیف،پژوهشی،هنری،سیستمی 2

... شرکت   پایگاه خبری حقوق نیوز - قراردادهای تالیف،پژوهشی،هنری،سیستمی  ...
۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸

قراردادهای تالیف،پژوهشی،هنری،سیستمی 1

... نماینده گروه هنرمندان   پایگاه خبری حقوق نیوز - قراردادهای تالیف،پژوهشی،هنری،سیستمی    ...
۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
سرخط خبرها: