حقوق خبر

قراردادهای مشارکت - حقوق خبر

قراردادهای مشارکت 8

... و به تصویب شریک اول و شریک دوم خواهد رسید و معاملات انجام شده خارج از توافق فوق فاقد اعتبار است. ماده 23 – در هر جلسه برای عقد قراردادهای فروش و یا پیش فروش لازم است نمایندگان طرفین ...
۰۶ خرداد ۱۳۹۸

قراردادهای مشارکت 7

... امضاء داور مرضی الطرفین آقای : پایگاه خبری حقوق نیوز- قراردادهای مشارکت    ...
۰۶ خرداد ۱۳۹۸

قراردادهای مشارکت 6

... واگذاری اجرای موضوع قرارداد شریک دوم مسئولیت تعهدات خود در قبال شریک اول مجاز است به منظور اجرای قسمت با قسمت هایی از موضوع قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای تخصص و تجربه کافی، قراردادهایی به ...
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸

قراردادهای مشارکت 5

... قوانین مقررات مربوطه خواهد بود. این قرارداد در ......... بند و در ......... نسخه به توافق و امضاء طرفین برسد. طرف اول طرف دوم پایگاه خبری حقوق نیوز- قراردادهای مشارکت  ...
۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸

قراردادهای مشارکت 4

... محل امضاء نماینده شرکت بازاریاب پایگاه خبری حقوق نیوز- قراردادهای مشارکت    ...
۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸

قراردادهای مشارکت 3

... گردد. ماده 33 – شریک مجاز به انتقال بخشی از این قرارداد به غیر نیست ولی برای ارای بخش های مختلف قرارداد می تواند با اشخاص حقیقی یا حقوقی، قراردادهای لازم پیمانکاری را منعقد کند. کلیه ...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸

قراردادهای مشارکت 2

... و غیره نخواهد داشت لکن می توانداجرا یکار یا پیمانکاران جزء قراردادهای اجرایی کار منعقد نماید لکن شرکت هیچگونه تعهدی در مقابل پیمانکاران جزء نخواهد داشت. ماده 14 – پرداخت هزینه های پایان ...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸

قراردادهای مشارکت 1

... امضای شریک دوم پایگاه خبری حقوق نیوز- قراردادهای مشارکت  ...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
سرخط خبرها: