حقوق خبر

قراردادهای مشاوره - حقوق خبر

قراردادهای مشاوره 16

...          پایگاه خبری حقوق نیوز - قراردادهای مشاوره               ...
۲۱ خرداد ۱۳۹۸

قراردادهای مشاوره 15

...    امضاء مدیرعامل   پایگاه خبری حقوق نیوز - قراردادهای مشاوره  ...
۲۱ خرداد ۱۳۹۸

قراردادهای مشاوره 14

... اقدام به فعالیت های غیر مجاز کرده اند جداً خودداری به عمل آید. امضای کارمند   پایگاه خبری حقوق نیوز - قراردادهای مشاوره  ...
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸

قراردادهای مشاوره 13

... از یک طرف و آقای مهندس ........... به عنوان مشاور از طرف دیگر منعقد می گردد. ماده 1 – موضوع قرارداد رسیدگی به صورت وضعیت های موقت وقطعی و محاسبات تعدیل و تاخیرات کلیه قراردادهای شرکت ...
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸

قراردادهای مشاوره 12

...  پایگاه خبری حقوق نیوز - قراردادهای مشاوره  ...
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸

قراردادهای مشاوره 11

...    پایگاه خبری حقوق نیوز - قراردادهای مشاوره    ...
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸

قراردادهای مشاوره 10

... حسابرسی   پایگاه خبری حقوق نیوز - قراردادهای مشاوره  ...
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸

قراردادهای مشاوره 9

...  ت) این قرارداد در ......... ماده و .......... تبصره و در .......... نسخه تهیه شده و کلیه نسخ حکم واحد را دارد. کارفرما   پایگاه خبری حقوق نیوز - قراردادهای مشاوره  ...
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸

قراردادهای مشاوره 8

... مشاور مالی   پایگاه خبری حقوق نیوز - قراردادهای مشاوره  ...
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸

قراردادهای مشاوره 7

... پیمانکار   پایگاه خبری حقوق نیوز - قراردادهای مشاوره  ...
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸

قراردادهای مشاوره 6

... مدیر   پایگاه خبری حقوق نیوز - قراردادهای مشاوره  ...
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸

قراردادهای مشاوره 5

پایگاه خبری حقوق نیوز قرارداد انجام کلیه خدمات مالیاتی (دریافت مفاصا حساب ها، تخفیفات مالیاتی ...) این قرارداد فی مابین شرکت ........... به نمایندگی ............. مدیرعامل شرکت ...
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸

قراردادهای مشاوره 4

... محل امضاء و مهر شرکت   پایگاه خبری حقوق نیوز - قراردادهای مشاوره  ...
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸

قراردادهای مشاوره 3

... امضاء کارگر امضاء شرکت   پایگاه خبری حقوق نیوز - قراردادهای مشاوره  ...
۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸

قراردادهای مشاوره 2

... امضا و مهر کارفرما   پایگاه خبری حقوق نیوز - قراردادهای مشاوره  ...
۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸

قراردادهای مشاوره 1

... کارفرما   پایگاه خبری حقوق نیوز - قراردادهای مشاوره  ...
۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
سرخط خبرها: