حقوق خبر

قرارداد فروش زمین - حقوق خبر

قرارداد فروش قطعات متعدد زمین.واگذاری مجتمع های ساختمانی احداثی با همکاری عامل.کارگزار و مدیر فروش 6

پایگاه خبری حقوق نیوز قرارداد فروش قطعات متعدد زمین (دایر) 1-فروشنده : شرکت سهامی خاص ............. به شماره ثبت ......... در اداره ثبت شرکتها .............. با نمایندگی آقایان ...
۰۴ خرداد ۱۳۹۸

قرارداد فروش قطعات متعدد زمین.واگذاری مجتمع های ساختمانی احداثی با همکاری عامل.کارگزار و مدیر فروش 5

پایگاه خبری حقوق نیوز قرارداد فروش اقساطی آپارتمان ماده 1 – فروشنده : شرکت ................ به شماره ثبت .......... با مدیریت آقایان ....................... مدیر عامل و .............. ...
۰۴ خرداد ۱۳۹۸

قرارداد فروش قطعات متعدد زمین.واگذاری مجتمع های ساختمانی احداثی با همکاری عامل.کارگزار و مدیر فروش 4

پایگاه خبری حقوق نیوز قرارداد عاملیت و مدیریت پیش فروش مجتمع احداثی .......... واقع در شهرستان .................. به تعداد ............. واحد آپارتمانی این قرارداد بین شرکت ............ ...
۰۴ خرداد ۱۳۹۸

قرارداد فروش قطعات متعدد زمین.واگذاری مجتمع های ساختمانی احداثی با همکاری عامل.کارگزار و مدیر فروش 3

پایگاه خبری حقوق نیوز قرارداد با مجری و عاملیت فروش واحدهای یک پروژه در اجرای مفاد صورت جلسه تصمیم گیری مورخ .......... کمیته فروش واحدهای مسکونی شرکت ............... موضوع فروش واحدهای ...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸

قرارداد فروش قطعات متعدد زمین.واگذاری مجتمع های ساختمانی احداثی با همکاری عامل.کارگزار و مدیر فروش 2

پایگاه خبری حقوق نیوز قرارداد با مجری و عاملیت فروش مجمتع آپارتمانی قرارداد ذیل فی مابین شرکت ............... به نشانی خیابان ........... پلاک ...... به مدیریت آقای ...............که پس ...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸

قرارداد فروش قطعات متعدد زمین.واگذاری مجتمع های ساختمانی احداثی با همکاری عامل.کارگزار و مدیر فروش 1

پایگاه خبری حقوق نیوز قرارداد احداث و فروش ششدانگ یک واحد کارگاهی (سوله) با کاربری صنعتی فروشنده : آقای .............. فرزند ............. شماره شناسنامه ............ صادره از .......... ...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
سرخط خبرها: