حقوق خبر

نشخوار ذهنی - حقوق خبر

نشخوار ذهنی یا فکری و راه های مقابله با آن

  آیا تاکنون فکر یا افکاری به صورت مکرر و پیوسته ذهن شما را به خود مشغول داشته به گونه ای که از شدت تاثیرات منفی آن در نهایت با پریشانی بخواهید از آن ها فرار کنید؟ این همان نشخوار ذهنی ...
۰۶ بهمن ۱۳۹۷
سرخط خبرها: