حقوق خبر

کثرت گرایی فرهنگی - حقوق خبر

تجدیدحیات فرهنگی، ضدفرهنگ، کثرت‌گرایی فرهنگی

... این واژه از اواسط سال 1960 به صورت شکل خاصی از فرهنگ جوانان که با عرف اجتماعی جامعه‌شان مغایرت داشت شکل گرفت و در اکثر جوامع غربی و غیرغربی می توان آن را مشاهده کرد. کثرتگرایی فرهنگی ...
۱۷ مرداد ۱۳۹۷
سرخط خبرها: