امروز: سه شنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۲۰ ذو الحجة ۱۴۴۱ قمری و ۱۱ اوت ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 265023
۱۵۰۹
۱
۰
نسخه چاپی
تخلفات انتظامی وکلاء

عدم پیگیری کارهایی که از طریق اداره معاضدت قضایی به وکیل محول می گردد

حقوق نیوز/ حقوقی/ تخلفات انتظامی وکلاء

عدم پیگیری کارهایی که از طریق اداره معاضدت قضایی به وکیل محول می گردد
عدم پیگیری کارهایی که از طریق اداره معاضدت قضایی به وکیل محول می گردد

مواد مرتبط با موضوع :

ماده 23 از قانون وکالت مصوب 25/11/1315: وکلاء عدلیه مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی بعنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم له واقع شود حق الوکاله قانونی از آنچه که وصول شود به او پرداخته خواهد شد . پنج یک آن متعلق به کانون است .

ماده24 از قانون فوق الذکر: کسانیکه قدرت تادیه حق الوکاله ندارند می توانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند مشروط به اینکه دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضا کننده باشد . طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضایی را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین خواهد نمود.

ماده31 از قانون فوق الذکر: وکلاء باید وکالت انتخابی حقوقی و جزائی را که در حدود قوانین و نظامات به آنها ارجاع می شود قبول نمایند.

تبصره: مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه درمورد جزائی و از طرف کانون درامور حقوقی به آنها ارجاع می شود .

ماده34 از آئین نامه قانون وکالت مصوب 19/2/1316 (نظامنامه قانون وکالت)موسسه معاضدت قضایی در مرکز است و دارای شعب ذیل می باشد:

1-دبیرخانه.

2- شعبه عرایض.

3- شعبه قضایی.

ماده 35 از آئین نامه فوق الاشعار:کارکنان معاضدت قضایی باید حتی المقدور از بین وکلاء عدلیه انتخاب شوند و ممکن است برای آنها حق الزحمه دربودجه کانون منظور شود.

ماده 36 ازآئین نامه فوق الاشعار:تقاضای معاضدت به دبیرخانه موسسه مزبور داده می شود کسانیکه دور از مرکز معاضدت قضایی هستند می توانند مستقیما" یا توسط کانون محل در صورتیکه تشکیل شده باشد و یابوسیله دفتر عدلیه محل اقامت خود تقاضا نمایند.

ماده37 از آئین نامه فوق الاشعار:در صورتیکه معاضدت قضایی لازم بداند که توضیحاتی از تقاضا کننده بخواهد مشار الیه بوسیله نامه یا اخطار احضار می شود ولی هر گاه اقامتگاه متقاضی خارج از مرکز معاضدت قضائی باشد تحقیقات بوسیله یکی از وکلاء یا دفتر عدلیه محل یا پارکه محل اقامت تقاضا کننده بعمل می آید :

1-تصدیق از معتمدین یا کلانتری محل اقامت تقاضا کننده مبنی بر عدم قدرت او برای تادیه حق الوکاله.

2-رونوشت مدارک دعوی.

ماده38 از آئین نامه فوق الاشعار:معاضدت قضائی می تواند تحقیقاتی د ردلائل دعوی بنماید و هرگاه تشخیص دهد که مقصود تقاضا کننده سوء استفاده و شرخری است از تعیین وکیل خودداری و تقاضا را رد نماید .

ماده39 از آئین نامه فوق الاشعار: در صورت رد ، تقاضا کننده می تواند در ظرف (10 روز) به هیات مدیره کانون شکایت کند رای هیات مدیره قطعی است .

ماده40 از آئین نامه فوق الاشعار: کلیه ارجاعاتی که از طرف معاضدت قضایی در حدود صلاحیت موسسه به وکلا یا دفاتر عدلیه یا پارکه می شود باید به اسرع وقت انجام گردد.

ماده41 از آئین نامه فوق الاشعار: شعبه عرایض پس از وصول عرض حال بطریق ذیل اقدام خواهد نمود:

هرگاه عرضحال ناقص باشد نواقص آن را بدفتر دستور خواهد داد اگر عرضحال کامل باشد عقیده خود را در پیشرفت دعوی خواهد نوشت در صورتیکه پیشرفت داشته باشد آنرا به شعبه قضائی تسلیم خواهد نمود. شعبه قضائی وکیلی را برای تقاضا کننده معین می نماید .

ماده42 از آئین نامه فوق الاشعار:ابلاغات در 3 نسخه صادر می شود:

نسخه اول به تقاضا کننده داده خواهد شد و نسخه ثانی در پرونده مربوطه بایگانی و نسخه ثالث برای ابلاغ به وکیل انتخابی به دفتر کانون ارسال خواهد شد.

ماده43 از آئین نامه فوق الاشعار: وکیل منتخب مکلف است قرارداد حق الوکاله تنظیم نموده نسخه دوم آنرا با رسید وکالتا" به دبیرخانه معاضدت قضائی بفرستد و پس از ختم دعوی درصورتیکه موکل محکوم له واقع شود خمس حق الوکاله را که در قرارداد تنظیمی مقرر است وصول و به صندوق کانون ایصال دارد مگر اینکه ثابت نماید که دریافت حق الوکاله قانونا" غیر مقدور است .

ماده 44 از آئین نامه فوق الاشعار: وکیل انتخابی باید از جریان کار مرجوع شعبه قضایی را مطلع دارد.

ماده45 از آئین نامه فوق الاشعار: وکیل انتخابی می تواند از شعبه قضائی موسسه راجع به طرز اقداماتی که لازم است مشورت کند.

ماد46 از آئین نامه فوق الاشعار: در مواردی که انجام مقدمات و تشریفات مربوطه به معاضدت قضائی موجب انقضاء موعدی از تقاضا کننده بشود رئیس کانون می تواند مستقیما" وکیل انتخاب نماید مشروط به اینکه تقاضا نامه از حیث ضمائم کامل باشد

ماده47 از آئین نامه فوق الاشعار: قرارداد حق الوکاله معاضدتی به اسم معاضدت قضائی تنظیم می شود و مامور وصول حق کانون محاسبات موسسه مزبور است .

ماده48 از آئین نامه فوق الاشعار: نمونه اوراق تقاضانامه و سایر اوراق مربوطه به امور معاضدت را هیات مدیره کانون تعیین خواهد نمود.

ماده49 از آئین نامه فوق الاشعار: دفتر معاضدت مکلف است اطلاعاتی که از طرف وکیل انتخابی واصل می شود به موکل ابلاغ نماید .

ماده 47 و بند 2 این ماده از آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب 1334 : با احراز شرایط ذیل وکیل می تواند به درجه بالاتر وکالت نائل گردد:

حسن انجام وظیفه در دادگاههای مربوطه و حسن انجام معاضدتهایی که به او رجوع شده.

ماده 78 و بند 2 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری :متخلف از هریک از موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه سه محکوم خواهدشد:

کارهای معاضدت قضائی را که از طرف کانون و دفاع ازمتهمین را که از طرف دادگاهها درحدود قانون و نظامات به ایشان ارجاع می شود به خوبی و با علاقمندی انجام دهد.

عدم حضور وکیل تسخیری دردادگاه:

(نظریه اداره حقوقی دادگستری به نقل از شماره 151 هفته دادگستری)

مسئله : به موجب تبصره ذیل ماده 31 از قانون وکالت ، وکلاء دادگستری مکلف شده اند در صورت ارجاع محکمه ، وکالت تسخیری در امور جزایی را قبول نمایند . حال در صورت عدم حضور وکیل انتخابی د رمحکمه و عدم ارسال لایحه و لزوم حضور وکیل ، دادگاه چه تکلیفی خواهد داشت ؟ آیا دادگاه بایستی مجددا" به همان وکیل اخطار نماید و یا وکیل دیگر انتخاب کند و در فرض نخستین در صورت عدم حضور مجدد وکیل چه اقدام قانونی باید معمول شود و آیا مفاد ماده 314 قانون آئین دادرسی کیفری درموردی نیز که وکیل تسخیری حاضر نشده باشد مصداق پیدا می کند یا ماده مزبور ناظر به موردی است که متهم شخصا" انتخاب وکیل کرده باشد ؟

پاسخ و نظر مشورتی اداره حقوقی درمورد سوال فوق که به تاریخ 29/5/1354 اعلام شده از این قرار است :

"هرگاه وکیل تسخیری متهم یا به عبارت دیگر وکیل انتخابی دادگاه برای متهم در امر جنحه ، درموعد رسیدگی دادگاه حاضر نشود و لایحه دفاعیه هم نفرستد ، به تکلیف مقرر درماده 31 قانون وکالت و سایر مقررات مربوطه به وکالت دادگستری عمل ننموده و دادگاه جنحه بنا به مستنبط از مندرجات ماده 309 اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 به لحاظ بقای لزوم دخالت ودفاع وکیل، می بایست وکیل تسخیری دیگری معین نموده و تخلف وکیل قبلی را به کانون وکلاء اعلام نماید .

ضمناً مقررات ماده 314 قانون اخیر الذکر ، راجع است به موردی که متهم شخصا" یک یا دو و سه وکیل انتخاب می نماید و به موردی که دادگاه برای متهم وکیل تسخیری تعیین می کند مرتبط نمی باشد و مقررات تبصره این ماده حکم مستقل و جداگانه ای است.

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید