امروز: چهارشنبه, ۲۷ تیر ۱۴۰۳ برابر با ۱۰ محرّم ۱۴۴۶ قمری و ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۴ میلادی
کد خبر: 290557
۳۵۱
۱
۰
نسخه چاپی

قانون موافقتنامه تأسیس و چهارچوب فعالیت مراکز فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه

 قانون موافقتنامه تأسیس و چهارچوب فعالیت مراکز فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه

قانون موافقتنامه تأسیس و چهارچوب فعالیت مراکز فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه

ماده‌واحده ـ موافقتنامه تأسیس و چهارچوب فعالیت مراکز فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه و هجده ماده به شرح پیوست با رعایت موازین شرعی تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

 تبصره ـ در اجرای این موافقتنامه و اصلاحات بعدی آن رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

موافقتنامه تأسیس و چهارچوب فعالیت مراکز فرهنگی

بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه

ﺩﻭﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍ ﯾ ﺮﺍﻥ و ﺩﻭﻟﺖ ﻓﺪﺭﺍﺳ ﯿ ﻮﻥ ﺭﻭﺳ ﯿ ﻪ که از این پس «طرفها» نامیده خواهند شد ،

  ﺑﺎ ﻫﺪﻑ تقویت ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼﻣﺘﻘﺎﺑﻞ،

  ﺑﺎ امعان نظر به ﻣﻮافقتنامه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ۳۱ ﻣﺮﺩﺍﺩ ۱۳۴۵ ﻫﺠﺮﯼ ﺷﻤﺴﯽ (۲۲ ﺍﻭﺕ ۱۹۶۶ ﻣ ﯿ ﻼﺩﯼ) که همچنان ﺑ ﯿ ﻦ جمهوری اسلامی ﺍ ﯾ ﺮﺍﻥ ﻭ فدراسیون روسیه لازم‌الاجراء می‌باشد و معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه مورخ ۲۲ اسفند ۱۳۷۹ (۱۲مارس ۲۰۰۱ میلادی)،

ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻮﺍﺭﺩ زیر به توافق رسیدند:

ماده۱ـ

۱ـ ﻃﺮﻑﺍ ﯾ ﺮﺍﻧﯽ، ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺍ ﯾ ﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺴﮑﻮﻭ ﻃﺮﻑ روسی، ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺭﻭﺳ ﯿ ﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺄﺳ ﯿ ﺲ ﻣﯽ ‌ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍ ﯾ ﻦ ﭘﺲ «ﻣﺮﺍﮐﺰ « ﻧﺎﻣ ﯿ ﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ .

۲ـ ﻃﺮفـها ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎﺗﻮﺍﻓﻖ مـتقابل از طریق مجـاری سیاسـی (دیپلماتیـک) ﻧﺴﺒﺖ به تأسیس دفاتر محلی مراکز ﺩﺭ ﺳﺎ ﯾ ﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ دولت پذیرنده ﻃﺒﻖ ﻗﻮﺍﻧ ﯿ ﻦ ﺁﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡﻧﻤﺎ یند.

۳ـ ﻓﻌﺎﻟ ﯿ ﺖ ﻣﺮﺍﮐﺰ بر اساس مفاد ﺍ ﯾ ﻦ موافقتنامه و ﻣﻮﺍﺯ ﯾ ﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺑ ﯿ ﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻞ خواهد بود ﻭ ﻃﺒﻖ قوانین دولت پذیرنده انجام خواهد شد .

ماده۲ـ

۱ـ ﻣﺮﮐﺰﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺍ ﯾ ﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻣﺴﮑﻮ ﺗﺤﺖ نظارت ﮐﻠﯽ ﺭﺋ ﯿ ﺲ ﻧﻤﺎ ﯾ ﻨﺪﮔﯽ سیاسی ( دیپلماتیک) ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼمی ﺍ ﯾ ﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻓﺪﺭﺍﺳ ﯿ ﻮﻥﺭﻭﺳ ﯿ ﻪ ﻓﻌﺎﻟ ﯿ ﺖ های خود را انجام ﺧﻮﺍﻫﺪ داد .

۲ـ مرکز فرهنگی ایران در مسکو توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی جمهوری اسلامی ایران مدیریت خواهد شد.

۳ـ ﻣﺮﮐﺰﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺭﻭﺳ ﯿ ﻪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺤﺖ نظارت ﮐﻠﯽ ﺭﺋ ﯿ ﺲ ﻧﻤﺎ ﯾ ﻨﺪﮔﯽ سیاسی (ﺩ ﯾ ﭙﻠﻤﺎﺗ ﯿ ﮏ) ﻓﺪﺭﺍﺳ ﯿ ﻮﻥ ﺭﻭﺳ ﯿ ﻪ ﺩﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍ ﯾ ﺮﺍﻥ، ﻓﻌﺎﻟ ﯿ ﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ.

۴ـ مرکز فرهنگی روسیه در تهران ﺗﻮﺳﻂ ﺁﮊﺍﻧﺲ ﻓﺪﺭﺍﻝ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺸﺘﺮﮎﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ، ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ‌ﻫﺎﯼ ﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑ ﯿ ﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ مدیریت خواهد شد.

ماده۳ـ

۱ـ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡﻓﻌﺎﻟ ﯿ ﺖ‌ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ، ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ اجرایی ﺩﻭﻟﺘﯽ، مراجع محلی ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ، ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﯽ یا ﻧﻮﻉ ﻣﺎﻟﮑ ﯿ ﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻭﻫﻤﭽﻨ ﯿ ﻦ افراد ﺩﺭ چهارچوب ﻗﻮﺍنین و مقررات دولت پذیرنده، ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻣﺴﺘﻘ ﯿ ﻢﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﺎ ﯾ ﻨﺪ .

۲ـ ﻣﺮﺍﮐﺰﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ رویدادها ﺭﺍ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎ ﯾ ﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ دولت پذیرنده ﻃﺒﻖ ﻗﻮﺍﻧ ﯿ ﻦ ﺁﻥ برگزار کنند.

ماده۴ـ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻃﺒﻖ ﻗﻮﺍﻧ ﯿ ﻦ دولت پذیرنده ﺍﺯ حق داشتن شخصیت حقوقی ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ خواهند بود .

ماده۵ ـ ﻭﻇﺎ ﯾ ﻒ ﺍﺻﻠﯽ ﻣﺮﺍﮐﺰﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍز:

۱ ـ شرکت ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺩﻭﺟﺎﻧﺒﻪ در زمینه‌های ﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ، ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ، ﻭ اطلاع‌رسانی ؛

۲ـ ﺷﺮﮐﺖﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ خط‌مشی‌های ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺯﻣ ﯿ ﻨﻪ ﺣﻤﺎ ﯾ ﺖ ﺍﺯ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﺄﻣ ﯿ ﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭ ﺩ ﯾ ﮕﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آنها، تسهیل ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥ آنها، ﺣﻔﻆ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭﯼ، هویت ﻣﻠﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻫﻤﻪ‌ﺟﺎﻧﺒﻪ بین ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‌ﻫﺎﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ از جمله ﺗﺸﮑﻞ‌ﻫﺎﯼ آنها؛

  ۳ـ ﺁﺷﻨﺎسازی مردم دولت پذیرنده ﺑﺎ ﺗﺎﺭ ﯾ ﺦ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﺳ ﯿ ﺎﺳﺖ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻭﺧﺎﺭﺟﯽ و نیز تحولات اجتماعی و اقتصادی ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺩ؛

۴ـ تسهیل ﺗﻤﺎس ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼﻫﺎﯼ گسترده‌تر ﺑ ﯿ ﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﯼ ﺩﻭلت‌های پذیرنده در زمینه‌های فرهنگ، هنر و ادبیات؛

۵ ـ ارتقای مطالعه زبان‌های مردمان دولت‌های پذیرنده؛

۶ ـ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ظرفیت‌های مراکز در زمینه‌های ﻓﻀﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ، اطلاع‌رسانی و رسانه‌های جمعی ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍ ﯾ ﺠﺎﺩ ﺷﺮﺍ ﯾ ﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮﺍﯼﻫﻤﮑﺎﺭﯼ‌ﻫﺎﯼ گسترده‌تر در زمینه‌های ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﻫﻨﺮﯼ بین دولت‌های پذیرنده؛

۷ ـ تسهیل ایجاد ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼﻫﺎﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑ ﯿ ﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ نواحی ﺩﻭ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ چهارچوب ﺧﻮﺍﻫﺮﺧﻮﺍﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺍﻧﺠﻤﻦ‌های ﺩﻭﺳﺘﯽ؛

۸ ـ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻓﻌﺎﻟ ﯿ ﺖ‌ﻫﺎﯼﺧﺒﺮﯼ، ﺗﺒﻠ ﯿ ﻐﯽ ﻭ آموزشی ﺩﺭ زمینه‌ﻫﺎﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕ، ﻫﻨﺮ ﻭ ﺍﺩبیات .

ماده ۶ ـ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻃﺒﻖ ﻭﻇﺎ ﯾ ﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩﺁﻧﻬﺎ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ­است:

۱ـ ﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎﯼ داده‌های خبری و مرجع ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﭘ ﯿ ﺸﺮﻓﺖ‌ﻫﺎﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻫﻨﺮهاﯼزیبا، ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳ ﯿ ﺎﺳﯽ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ و دستاوردهای هنری ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ را ﺍ ﯾ ﺠﺎﺩ ﻧﻤﻮﺩﻩ، فراهمایی‌ها، هم‌ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ، ﻫﻢ‌ﺍﻧﺪ ﯾ ﺸﯽﻫﺎ و مشورت‌هایی را در خصوص مسائل همکاری فرهنگی بین‌المللی برگزار خواهند کرد؛

۲ ـ تحقیق در زمینه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍ ﯾ ﺮﺍن‌شناسی ﺩﺭ فدراسیون ﺭﻭﺳ ﯿ ﻪ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺭﻭﺳ ﯿ ﻪ‌ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺩﺭ جمهوری اسلامی ﺍ ﯾ ﺮﺍﻥ ﺭﺍ ارتقاء خواهند داد؛

۳ ـ ﺍﺯ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ ﻭ افراد علاقه­مند ﺩﺭ دولت پذیرنده ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﻫﻨﺮﯼ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼﺧﻮﺩ ﺣﻤﺎ ﯾ ﺖ اطلاعاتی و مشورتی نموده و چنین روابطی را حفظ خواهند کرد؛

۴ ـ ﺑﺮﺍﯼﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ دولت پذیرنده ﺍﻗﺎﻣﺖ دائم ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻓﻌﺎﻟ ﯿ ﺖ‌ﻫﺎﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ‌ﺭﺳﺎﻧﯽ را ترتیب داده، ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻞ‌ﻫﺎﯼ ﺁﻧﺎﻥ را حفظ و ﺍ ﯾ ﻦ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ ﺭﺍﻣﻮﺭﺩ ﺣﻤﺎ ﯾ ﺖ ﻗﺮﺍﺭ خواهند داد؛

۵ ـ ﺍﺟﺮﺍﯼﮔﺮﻭههای ﻫﻨﺮﯼ ﻭ مجریان منفرد و ﻧﻤﺎ ﯾ ﺶﻫﺎﯼ ﺗﻠﻮ ﯾ ﺰ ﯾ ﻮﻧﯽ ﻭ ﺳ ﯿ ﻨﻤﺎ ﯾ ﯽ را ترتیب خواهند داد؛

۶ ـ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩﻫﺎﯼﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮﯼ، ﻫﻔﺘﻪ‌های ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﺳ ﯿ ﻨﻤﺎ، ﻧﻤﺎ ﯾ ﺸﮕﺎههاﯼ ﻋﮑﺲ، هنرهای­زیبا، ﻫﻨﺮ ﺑﻮﻣﯽ، ﮐﺘﺎﺏ ﻭ ﺳﺎ ﯾ ﺮ ﻧﻤﺎ ﯾ ﺸﮕﺎهها را برگزار خواهند کرد؛

۷ ـ به ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﺩﺑﯽداستانی ﻭ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭼﺎﭘﯽ ﻭ ﺍﻟﮑﺘﺮونیکی کمک خواهند کرد؛

  ۸ ـ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻋﻠﻤﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺍﺩﺑﯽ و ﻫﻨﺮﯼ و مسابقات همراه ﺑﺎ ﺍﻋﻄﺎﯼ ﺟﻮﺍ ﯾ ﺰ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ را برگزار خواهند کرد؛

۹ ـ ﺍﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺷﮕﺎهها و ﺷﻮﺭﺍﻫﺎی فرهنگی و عمومی را در ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺑﺎﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻨﺮ، ﻧﻤﺎ ﯾ ﻨﺪﮔﺎﻥ ﺟﻮﺍﻣﻊﻣﺤﻠﯽ ﻭ ﻫﻤﭽﻨ ﯿ ﻦ ﻧﻤﺎ ﯾ ﻨﺪﮔﯽ‌ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‌ﻫﺎﯼ دولت پذیرنده ایجاد خواهند کرد؛

۱۰ـ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎیی را برای ﺁﻣﻮﺯش ﺯﺑﺎﻥ‌های ﻣﻠﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ‌های ﻣﺮﺩﻡ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺩ برگزار خواهند کرد ﻭ ﺑﻪ پژوهشگران ﻭ استادان ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﺑ ﯿ ﺎﺕ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻠﻤﯽ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ دولت پذیرنده ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟ ﯿ ﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻧﻈﺎﻡﻣﻨﺪ کمک خواهند کرد.

۱۱ـ ﺩﺭﺯﻣ ﯿ ﻨﻪ ﺍﻋﻄﺎﯼ راتبه (ﺑﻮﺭﺳ ﯿ ﻪ) ﺗﺤﺼ ﯿ ﻠﯽ، ﮔﺰ ﯾ ﻨﺶ ﻭ ﺍﻋﺰﺍﻡﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ دولت پذیرنده ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺼ ﯿ ﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ خواهند کرد؛

۱۲ـ ﻓﻌﺎﻟ ﯿ ﺖ ﺍﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﻭﺑﺎﺷﮕﺎههاﯼ ﻓﺎﺭﻍ­ﺍﻟﺘﺤﺼ ﯿ ﻼﻥ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ دولت پذیرنده را تسهیل، ﻭ ﺑﻪﺣﻔﻆ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ بین ﺍﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺷﮕﺎههای مزبور و ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ مربوط کمک خواهند کرد و نیز هم‌نشست‌هایی را ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺎﺭﻍ‌ﺍﻟﺘﺤﺼ ﯿ ﻼﻥ ﺩﺭ دولت پذیرنده ترتیب خواهند داد؛

۱ ۳ ـ از فعالیت کتابخانه‌های مراکز و سایر خدمات اطلاعاتی برای سازمان‌ها و افراد علاقمند در دولت پذیرنده حمایت خواهند کرد؛

۱۴ـ ضمن استفاده از ظرفیت‌ فضای مجازی ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ کشور، ﺯﺑﺎﻥ، ﺍﺩﺑ ﯿ ﺎﺕ و فرهنگ ﺧﻮﺩ، ﻓﻌﺎﻟ ﯿ ﺖﻫﺎﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، هنری و اطلاع‌‌رسانی را در فضای مذکور انجام خواهند داد؛

۱۵ـ ﺑﺎﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﯼ ﻏ ﯿ ﺮﺩﻭﻟﺘﯽ، ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﺠﻤﻦ‌ﻫﺎﯼ ﺩﻭﺳﺘﯽ، ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ آموزشی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ـ ﻫﻨﺮﯼ دولت پذیرنده ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺍﻃﻼﻉ‌ﺭﺳﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺛﺎﻟﺚ همکاری خواهند کرد؛

۱۶ ـ فعالیت‌های دیگری را ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ اهداف ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻃﺒﻖ ﻗﻮﺍﻧ ﯿ ﻦ دولت پذیرنده انجام خواهند داد.

ماده۷ـ

۱ـ ﻃﺮفها تا حد امکان ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ بدون مانع ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ رویدادهایی را ﮐﻪ ﻣﺮﺍﮐﺰﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻓﺮﺍﻫﻢ خواهند آورد.

۲ـ ﻃﺮفها اقدامات مقتضی را ﺑﺮﺍﯼ ﺗأﻣ ﯿ ﻦ ﺍﻣﻨ ﯿ ﺖ اماکن ﻣﺮﺍﮐﺰ، کارکنان ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺍ ﯾ ﻦ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﻭ نیز رویدادهایی ﮐﻪ مراکز ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ می‌کنند، ﺍﺗﺨﺎﺫ خواهند کرد.

ماده ۸ ـ

۱ـ مراکز، سازمان‌های تجاری نخواهند بود . ﺩﺭ ﻋ ﯿ ﻦ ﺣﺎﻝ مراکز به‌منظور ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﻫﺰ ﯾ ﻨﻪﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﻓﻌﺎﻟ ﯿ ﺖ ﺁنها، ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻫﺰ ﯾ ﻨﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯ ﯾ ﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﯾ ﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎ ﯾ ﻨﺪ:

۱ـ ۱ـ بازدید از رویدادهایی ﮐﻪ توسط مراکز میزبانی می‌شوند؛

۲ـ ۱ـ شرکت در ﺩﻭﺭﻩ‌ﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ آنها ﻭ ﻓﻌﺎﻟ ﯿ ﺖﻫﺎﯼ ﺩ ﯾ ﮕﺮ؛

۳ـ ۱ـ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﺸﺮ ﯾ ﺎﺕ ﺩﻭﺭﻩﺍﯼ، کالانماها (کاتالوگ)، اعلان‌ها (پوستر)، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، کتاب‌ها، ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﻭ ﺗﮑﺜ ﯿ ﺮ ﻧﺸﺮ ﯾ ﺎﺕ، ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩ ﯾ ﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﺷﻨ ﯿ ﺪﺍﺭﯼ ﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﺍﺯﺭﻭﺵ ﺫﺧ ﯿ ﺮﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﻫﻤﭽﻨ ﯿ ﻦ محصولات ﺩ ﯾ ﮕﺮ ﮐﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺴﺘﻘ ﯿ ﻤﯽ ﺑﺎ رویدادهایی که ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ می­کنند، ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻣﺸﺮﻭﻁﺑﺮ ﺍ ﯾ ﻨﮑﻪ این امر قواعد ﺗﺠﺎﺭﯼ، ﻗﻮﺍﻧ ﯿ ﻦﻣﺎﻟ ﯿ ﺎﺗﯽ یا ﺩ ﯾ ﮕﺮ ﻗﻮﺍﻧ ﯿ ﻦ دولت پذیرنده ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﮑ ﯿ ﺖ ﻣﻌﻨﻮﯼ را ﻧﻘﺾ ننماید.

۲ـ ﻣﺮﺍﮐﺰﻫﻤﭽﻨ ﯿ ﻦ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ اماکن خود ﻏﺮﻓﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺘﺎﺏ، ﺳﻮﻏﺎﺕ، چایخانه‌ (کافه) ﻭ قهوه‌خانه (ﮐﺎﻓﻪ ﺗﺮ ﯾ ﺎ) ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ‌ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

ماده ۹ـ

۱ـ ﻃﺮفها ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺻﻞ رفتار ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺩﺭ ﺯﻣ ﯿ ﻨﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣ ﯿ ﻦ ﻭ ﻫﻤﭽﻨ ﯿ ﻦ ﺍﺟﺎﺭﻩ، ﺧﺮ ﯾ ﺪ و ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﻨﺎﻫﺎ (اماکن) ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺍﮐﺰ، بر اساس ﻗﻮﺍﻧ ﯿ ﻦ دولت پذیرنده ﺑﻪ ﯾ ﮑﺪ ﯾ ﮕﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ خواهند کرد .

۲ـ ﻃﺮﺍﺣﯽ، ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﻨﺎﻫﺎﯼ (اماکن) ﻣﺮﺍﮐﺰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺭ ﯾ ﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﯼ ﻻﺯﻡﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮﻑ ﺍﻋﺰﺍﻡ‌ﮐﻨﻨﺪﻩ، بر اساس ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ دولت پذیرنده ﺍﻧﺠﺎﻡ خواهد شد . ﻃﺮﻑ ﺍﻋﺰﺍﻡﮐﻨﻨﺪﻩ همچنین می‌تواند با صلاحدید خود ﭘ ﯿ ﻤﺎنکارانی ﺭﺍﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ تعیین نماید .

ماده۱۰ـ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺎﻟ ﯿ ﺎﺗﯽ حاکم بر ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻭ کارکنان ﺁﻥ بر اساس ﻗﻮﺍﻧ ﯿ ﻦ ملی دولت پذیرنده ﻭ ﻣﻮﺍفقتنامه ﺑ ﯿ ﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍ ﯾ ﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻓﺪﺭﺍﺳ ﯿ ﻮﻥ ﺭﻭﺳ ﯿ ﻪ به‌منظور ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﺯ أﺧﺬ ﻣﺎﻟ ﯿ ﺎﺕ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻭ ﺟﻠﻮﮔ ﯿ ﺮﯼ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﺭ مالی در مورد ﻣﺎﻟ ﯿ ﺎﺕ ﺑﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭﺳﺮﻣﺎ ﯾ ﻪ ﻣﻮﺭﺥ ۱۴ اسفند ۱۳۷۶ برابر با ۵ ﻣﺎﺭﺱ ۱۹۹۸ خواهد بود .

ماده ۱۱ـ

۱ـ ﻫﺮ ﯾ ﮏ ﺍﺯ ﻃﺮفها کارکنان لازم برای ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ خواهد کرد . کارکنان ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﮐﻨﻨﺪﻩ، دولت پذیرنده ﯾ ﺎ ﮐﺸﻮﺭ ﺛﺎﻟﺚﺑﺎﺷﻨﺪ.

۲ـ ﺭﺅﺳﺎﯼﻣﺮﺍﮐﺰ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻋﺰﺍﻡ‌کننده خواهند بود و می‌توانند از وضعیت سیاسی (دیپلماتیک) برخوردار باشند.

۳ـ ﻃﺮفها ﯾ ﮑﺪ ﯾ ﮕﺮ ﺭﺍ ﺍﺯ استخدام کارکنان ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻭ ﻫﻤﭽﻨ ﯿ ﻦ ﺁﻏﺎﺯ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻭ ﭘﺎ ﯾ ﺎﻥ ﮐﺎﺭ ﺁنها ﺩﺭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻣﻄﻠﻊ خواهند کرد.

ماده ۱۲ـ

۱ـ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥﻣﺮﺍﮐﺰ ﻭ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻋﺰﺍﻡ‌ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺩﺍﺋﻢ ﺩﺭ دولت پذیرنده ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ، ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻋﺰﺍﻡ­ﮐﻨﻨﺪﻩ خواهند بود.

۲ـ سایر ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ دولت پذیرنده خواهند بود .

ماده۱۳ـ

۱ـ ﻫﺮ ﯾ ﮏ ﺍﺯ ﻃﺮفها ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺻﻞ رفتار ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ، ﻃﺒﻖ ﻗﻮﺍﻧ ﯿ ﻦ ملیﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺩ، ﻣﺮﮐﺰ ﻃﺮﻑ ﺩ ﯾ ﮕﺮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ حقوق ﮔﻤﺮﮐﯽ و سود بازرگانی در خصوص وسایل وارد شده به شرط تعهد به برگشت آنها ﻣﻌﺎﻑ خواهد کرد، ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍ ﯾ ﻨﮑﻪ ﻭﺳﺎ ﯾ ﻞ وارد شده ﺑﺮﺍﯼﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟ ﯿ ﺖ‌های مرکز به‌موجب ﺍ ﯾ ﻦ موافقتنامه ضروری باشند.

۲ـ مالکیت ﻭﺳﺎ ﯾ ﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻮﻗﺖ ﺗﻮﺳﻂ مراکز به قلمرو دولت پذیرنده ﻭﺍﺭﺩﺷﺪﻩﺍﻧﺪ، ﺗﻨﻬﺎ پس از پرداخت حقوق ﮔﻤﺮﮐﯽ و سود بازرگانی ﻭ انجام ﺩ ﯾ ﮕﺮ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﻘﺮﺭﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧ ﯿ ﻦ دولت پذیرنده قابل واگذاری است.

ماده۱۴ـ

۱ـ ﻫﺮ ﯾ ﮏ ﺍﺯ ﻃﺮفها ﻃﺒﻖ ﻗﻮﺍﻧ ﯿ ﻦ ملیﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺩﺑﻪ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻣﺮﮐﺰ ﻃﺮﻑ ﺩ ﯾ ﮕﺮ ﻭ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ آنها ﮐﻪ ﺑﺎ آنها ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺍﺟﺎﺯﻩﻣﯽﺩﻫﻨﺪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ کل ﻣﺪﺕ ﻓﻌﺎﻟ ﯿ ﺖ ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ، ﻭﺳﺎ ﯾ ﻞ ﺷﺨﺼﯽ، خانوادگی و خانه و سایر نیازها را که به فعالیت‌های کسب‌وکاری مربوط نمی‌شوند ﺑﺎﻣﻌﺎﻓ ﯿ ﺖ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ حقوق ﮔﻤﺮﮐﯽ و سود بازرگانی ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﻨﺪ.

۲ـ مالکیت ﻭﺳﺎ ﯾ ﻞ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺗﻨﻬﺎ پس از پرداخت حقوق ﮔﻤﺮﮐﯽ و سود بازرگانی ﭘ ﯿ ﺶﺑ ﯿ ﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧ ﯿ ﻦ دولت پذیرنده و انجام ﺩ ﯾ ﮕﺮ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﻗﻮﺍﻧ ﯿ ﻦ ﮔﻤﺮﮐﯽ دولت پذیرنده در قلمرو دولت پذیرنده قابل واگذاری است.

۳ـ ﺍ ﯾ ﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺷﺎﻣﻞﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ دولت پذیرنده ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾ ﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ اقامت ﺩﺍﺋﻢ ﺩﺭ قلمرو ﺁﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ، نخواهد شد.

ماده۱۵ـ ﻫﺮ ﯾ ﮏ ﺍﺯ ﻃﺮفها ﻃﺒﻖﻗﻮﺍﻧ ﯿ ﻦ ملی ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺻﻞ رفتار ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ، ﺩﺭ ﮐﻮﺗﺎﻩ‌ﺗﺮ ﯾ ﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻤﮑﻦﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍﻋﺰﺍﻣﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻃﺮﻑ ﺩ ﯾ ﮕﺮ ﻭ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺭﻭﺍﺩ ﯾ ﺪ ﻭ همچنین ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﻮﺍﻧ ﯿ ﻦ دولت پذیرنده ایجاب ﮐﻨﺪ، ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺻﺎﺩﺭ خواهند کرد .

ماده۱۶ـ

۱ـ ﻫﺮ ﯾ ﮏ ﺍﺯ ﻃﺮفها، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ مقتضی، ﺩﺭ ﺯﻣ ﯿ ﻨﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻣﺎﮐﻦﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻣﺮﮐﺰ ﻃﺮﻑ دیگر ﮐﻤﮏ خواهد کرد.

۲ـ ﻫﺮ ﯾ ﮏ ﺍﺯ ﻃﺮفها ﺩﺭ چهارﭼﻮﺏ ﺍﺧﺘ ﯿ ﺎﺭﺍﺕ موجود در دریافت ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﯼ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ مراجع ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﻌﺎﻟ ﯿ ﺖ ﻣﺮﺍﮐﺰ، به مراکز مساعدت خواهند کرد.

ماده۱۷ـ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑ‌ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹﺗﻔﺴ ﯿ ﺮ ﯾ ﺎ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍ ﯾ ﻦ موافقتنامه، با ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ بین طرفها از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) ﺣﻞ ﻭ ﻓﺼﻞ خواهد شد .

ماده۱۸ـ

۱ـ ﺍ ﯾ ﻦ موافقتنامه ﺍﺯﺗﺎﺭ ﯾ ﺦ ﺩﺭ ﯾ ﺎﻓﺖ ﺁﺧﺮ ﯾ ﻦ اطلاعیه ﮐﺘﺒﯽ ﺍﺯ طریق ﻣﺠﺎﺭﯼ سیاسی (ﺩ ﯾ ﭙﻠﻤﺎﺗ ﯿ ﮏ) مبنی بر تکمیل ﺗﺸﺮ ﯾ ﻔﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﯽ لازم ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺟﺮﺍئی­ﺷﺪﻥ آن توسط طرفها، لازم‌الاجرا ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .

۲ـ ا ﯾ ﻦ موافقتنامه ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﺕ ۵ ﺳﺎﻝ منعقد خواهد شد. این موافقتنامه ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﺭﻩ‌ﻫﺎﯼ ۵ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪﯼ، به‌صورت خودکار تمدید خواهد شد، مگر این‌که ﯾ ﮑﯽ ﺍﺯ ﻃﺮفها ﺣﺪﺍﻗﻞ ۶ ﻣﺎﻩ ﭘ ﯿ ﺶ ﺍﺯ ﭘﺎ ﯾ ﺎﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﻃﺮﻑ ﺩ ﯾ ﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕﻣﮑﺘﻮﺏ ﺍﺯ ﻃﺮ ﯾ ﻖ ﻣﺠﺎﺭﯼ سیاسی (ﺩ ﯾ ﭙﻠﻤﺎﺗ ﯿ ﮏ) ﺍﺯ ﻗﺼﺪ ﺧﻮﺩﺑﺮﺍﯼ فسخ ﺁﻥ ﻣﻄﻠﻊ ساﺯﺩ.

ﺍ ﯾ ﻦ موافقتنامه ﺩﺭ تهران ﺩﺭ ﺗﺎﺭ ﯾ ﺦ ۲۴ فروردین ماه سال ۱۴۰۰ ﻫﺠﺮﯼ ﺷﻤﺴﯽ برابر ﺑﺎ ۱۳ آوریل ۲۰۲۱ ﻣ ﯿ ﻼﺩﯼ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﺴﺨﻪﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥﻫﺎﯼ ﻓﺎﺭﺳﯽ، ﺭﻭﺳﯽ ﻭ ﺍﻧﮕﻠ ﯿ ﺴﯽ ﺍﻣﻀﺎ ﮔﺮﺩ ﯾ ﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻦﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﯾ ﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻭﺯ هر گونه ﺍﺧﺘﻼﻑ‌ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺗﻔﺴ ﯿ ﺮ ﻣﻔﺎﺩ ﺍ ﯾ ﻦ موافقتنامه، ﻣﺘﻦ ﺍﻧﮕﻠ ﯿ ﺴﯽ ملاک عمل خواهد بود.

            ﺍﺯ ﻃﺮﻑ                                            ﺍﺯ ﻃﺮﻑ

     ﺩﻭﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺮﺍﻥ                ﺩﻭﻟﺖ ﻓﺪﺭﺍﺳﯿﻮﻥ ﺭﻭﺳﯿ

قانون فوق مشتـمل بر ماده‌ واحده و یک ‌تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هجده‌ ماده که گزارش آن توسط کمیسیون فرهنگی به صحن علنی تقدیم شده­بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت­ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

  • منبع
  • اختبار

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید