امروز: شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ برابر با ۰۱ صفر ۱۴۴۲ قمری و ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 268955
۳۷۴
۱
۰
نسخه چاپی
قرارداد مشارکت

قرارداد مشارکت احداث بنا در مجتمع مسکونی

حقوق نیوز/ نمونه قراردادها

قرارداد مشارکت احداث بنا در مجتمع مسکونی

فصل یکم – طرفین قرارداد و اقامتگاه

ماده 1 – طرفین قرارداد عبارتند از :

1-1- شرکت ............................ (سهامی خاص) که رد این قرارداد به اختصار (شرکت) نامیده می شود به نشانی ......................................................... با نمایندگی آقایان ................................ (رئیس هیات مدیره و مدیرعامل) و ............................. (عضو هیات مدیره)

2-1- شرکت ......................... به شماره ................ به نشانی ......................................................................................... با نمایندگی آقایان ................... (رئیس هیات مدیره و مدیرعامل) و ..................................... (عضو هیات مدیره) که در این قرارداد به اختصار (شریک) نامیده می شود.

ماده 2 –

در چهارچوب اجرای این قرارداد برای مکاتبات، ابلاغ ها و اعلان های طرفین یا سایر اشخاصی که به صورت مستقیم با قرارداد مرتبط هستند، صرفاً نشانی های فوق الذکر معتبر است.

تبصره 1 : در صورت تغییر نشانی هر یک از طرفین در طول مدت اجرای قرارداد طرف مزبور موظف است یک ماه قبل تغییر مراتب را کتباً از طریق پست سفارشی به اطلاع طرف مقابل و سایر اشخاص مذکور در این ماده برساند. در غیر این صورت اوراق ارسالی به نشانی فوق الذکر ابلاغ شده محسوب می شود.

فصل دوم – موضوع قرارداد

ماده 3 –

موضوع این قرارداد عبارت است از مشارکت طرفین در احداث .................... مجتمع مسکونی در اراضی متعلق به شرکت ................... مساحت تقریبی ............... به (حروف ............................. متر مربع) با پلاک ثبتی ............ و ...................... واقع در ............. که بر اساس پروانه ساختمانی مصوب یا مساحت کل ............. به حروف (.........................) مشتمل بر :

1.

2.

3.

ماده 4 –

مستحدثات موضوع قرارداد به شرح مندرج در جدول زیره کاری ها که در پروانه ساختمانی است می باشد.

ماده 5 –

مقادیر مندرج در پایان کار ساختمان و در صورت مجلس تفکیکی اداره ثبت، مبنای محاسبات قطعی و نهایی سطوح زیر بنایی و تعیین سهم الشرکه هر یک از طرفیت است.

فصل سوم – آورده هریک از شرکاء

ماده 6 – آورده شرکت در این قرارداد عبارت است :

1-6- ارزش زمینی به مساحت ........... متر مربع ............ به پلاک ثبتی ........... و ......... که بر اساس نظریه کارشناسی رسمی دادگستری معال ............. ريال ............. در تاریخ انعقاد قرارداد تقویم و ارزیابی گردیده است.

2-6- کلیه هزینه های مربوط به مطالعات و تهیه طرح های مقدماتی و اجرایی و تغییر کاربری، صدور پروانه ساخت، خرید مازاد تراکم، بر اساس پروانه ساختمانی و موضوع ماده 3 که جمعاً ............ ريال محاسبه و اعلام گردید.

3-6- زمین مورد مشارکت دارای سند رسمی شماره ........... ثبت شده در دفتر ........... به نام شرکت می باشد.

ماده 7 – آورده شریک :

1-7- پرداخت تمامی هزینه ساخت و احداث پروژه موضوع قرارداد مطابق با شرح تفصیل مندرج در ماده 3 این قرارداد و پیوست ها و شخصات فنی پروژه که در ماده مرقوم و مستندات آن به تفصیل بیان گردیده است.

2-7- حداقل آورده شریک از قرار هر متر مربع بنای احداثی معادل .............. ريال می باشد که با توجه به زیر بنای ساختمان بر طبق پروانه ساخت شماره ......... به متراژ .............. متر مربع حداقل آورده شریک معادل ................ ریال می باشد. در صورتی که بنای احداثی افزایش یابد آورده شریک به ازای هر متر مربع افزایش بنا معادل ............. ريال افزایش می یابد.

3-7- طی مدت قرارداد شریک اقدامات خود را جهت دریافت مجوز غیر کاربری از مسکونی، اداری و یا تجاری ملک موضوع قرارداد انجام می دهد و کلیه هزینه های انجام شده جهت دریافت مجوزها به آورده شریک اضافه می گردد و شرکت موافقت خود را با کلیه مندرجات این بند اعلام می دارد. هزینه هایی که در این خصوص انجام می شود اما فاقد مستندات می باشد باید قبل از پرداخت به تایید شرکت برسد و چنانچه شرکت ظرف ......... روز از تاریخ اعلام شریک نسبت به تایید اقدام ننمود، شریک می تواند راساً اقدام و مبلغ اعلامی در هر مورد را به آورده شریک اضافه خواهد گردید و شرکت حق هرگونه اعتراضی را در این رابطه از خود سلب و اسقاط نموده است.

4-7- سهم شریک ....... از کل پروژه می باشد در صورتی که آورده شریک در هر مرحله بیشتر از آورده شرکت شود شرکت می بایست مابه التفاوت سهم خود را باب توجه به صورت پرداخت های تایید شده در هر مرحله را به شریک پرداخت نماید تا توازن .......... حفظ گردد.

5-7- در صورتی که در انتهای پروژه آورده هر یک از شرکاء کمتر از طرف مقابل گردد مابه التفاوت مربوطه تا سقف .......... % به حساب طرف مقابل پرداخت می گردد.

فصل چهارم – مدت قرارداد

ماده 8 –

مدت اجرای قرارداد از تاریخ صدور مجوز ساخت و صورت جلسه و تحویل و تحول ملک موضوع مشارکت (هرکدام که موخر باشد) جمعاً ......... ماه کاری است.

ماده 9 –

دوره اجرای بخش های مختلف قرارداد مطابق با برنامه زمان بندی پیوست خواهد بود.

ماده 10 –

تمدید مدت قرارداد منوط به توافق طرفین است.

فصل پنجم – امور مالی قرارداد

ماده 11 –

شریک موظف است کل سرمایه مورد نیاز را به ترتیبی تدارک یا پیش بینی کند که به تناسب طرح ها و نقشه ها و برنامه زمان بندی، مستمراً و کاملاً قادر به تامین وجه مورد نظر بوده و هیچ گاه از بخش های موضوع قرارداد به دلیل کمبود سرمایه متوقف نشود.

در صورت تاخیر غیر مجاز نسبت به برنامه زمان بندی با تشخیص و اعلام دستگاه نظارت مبنی بر عدم تامین وجه و تاخیر در امور مربوطه شریک، مسئول جبران خسارت ناشی از تاخیر در تحویل پروژه نسبت به شریک می باشد و بایستی خسارت ناشی از این را جبران نماید.

ماده 12 –

کلیه تعهدات و مسئولیت های مالی قرارداد در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی، عمومی یا دولتی، صرفا و مطلقاً بر عهده شریک است مگر موارد مندرج در ماده 6.

فصل ششم – تعهدات شرکت

ماده 13 –

شرکت موظف است حداکثر ظرف مدت ....... ماه از تاریخ عقد قرارداد، پروانه ساختمانی و مجوزهای اجرایی از شهرداری را به شریک ارائه کند و حداکثر ظرف ......... روز پس از صدور رای تسلیم پروانه ساختمانی عرصه ملک موضوع مشارکت را جهت شروع عملیات و تجهیز کارگاه با تهیه صورت جلسه ........... در اختیار شریک قرار بدهد.

1-13- شرکت موظف است بعد از اتمام عملیات اجرایی قرارداد جهت دریافت گواهی پایان کار ساختمانی در شهرداری منطقه .......... اقدام نماید.

2-13- شرکت ضامن جبران خسارت ناشی از تاخیر در اجرای تعهدات موضوع این بند در وجه شریک می باشد.

3-13- شرکت متعهد است بعد از شروع عملیات ساختمانی به هیچ صورت حضور فیزیکی در پروژه نداشته باشد درباره کیفیت و شرایط عملیات ساختمانی مداخله ننماید و هر گونه نظر خود را از طریق (دستگاه نظارت) به شریک منتقل نماید تا حقوق خود را از طریق دستگاه نظارت اعمال نماید.

4-13- شرکت متعهد است برای تنظیم سند رسمی انتقال در مقاطع و مراحل ذیل نسبت به تفویض وکالت نامه رسمی به نام شریک اقدام نماید :

1-4-13- بعد از اتمام اجرای اسکلت فلزی نسبت به یک دانگ مشاع

2-4-13- بعد از اتمام عملیات سفت کاری و کارهای زیربنایی برق و تاسیسات نسبت به یک دانگ مشاع دیگر

3-4-13- بعد از اتمام عملیات اجرایی نسبت به یک دانگ مشاع سهم و کلیه مفاصا حساب های دارایی و بیمه را مهیا نماید و سند قطعی و ثبتی نسبت به سه دانگ مشاع را به نام شریک ثبت نماید.

فصل هفتم – تعهدات شریک

ماده 14-

شریک ملزم است اجرای کامل کلیه نقشه ها و امورفنی همه بخش های قرارداد را در مدت قرارداد به طور کامل به انجام برساند.

ماده 15 –

شریک بدون توافق شرکت اجازه افزایش واحدهای احداثی مازاددر پروانه ساخت و نقشه های معماری قرارداد مصوب را ندارد در غیر این صورت علاوه بر مسئولیت پرداخت کلیه جریمه های متعلقه بایستی از عهده خسارات وارده از جمله تاخیر در اخذ پایان کار، صورت مجلس تفکیکی و... به شرکت و نیز افراد ثالث که احیاناً با شرکت طرف قرارداد باشند برآید.

تبصره 2 : با توجه به بند 7-3 در صورت تغییر کاربری مجوز صادره جدید و نقشه های مربوطه ملاک عمل خواهد بود.

ماده 16 –

شریک موظف است برای اجرای قرارداد نیروی انسانی مناسب اعم از متخصص، ماهر، ساده و نیز ماشین آلات و تجهیزات فنی و کارگاهی و مدیریت اجرایی متناسب با نیازها و مقتضیات قرارداد و به نحوی که مورد تایید دستگاه نظارت باشد، فراهم و سازمان دهی کند.

ماده 17 –

اخذ مجوزهای لازم از سازمان ها و شرکت های خدماتی شهری از قبیل برق، آب، فاضلاب، مخابرات، گاز، آتش نشانی به عهده شریک می باشند.

ماده 18-

رعایت کلیه مقررات و قوانین کار و مسئولیت حوادث ناشی از آن (رعایت نکات ایمنی کارگاه مطابق استانداردهای کارگاهی) و همچنین بیمه های لازم از جمله مسئولیت مدنی، آتش سوزی، پروژه وغیره به عهده شریک است.

در صورت عدم انجام این تعهدات، مسئولیت هر گونه خسارت ناشی از هر گونه حوادثی صرف نظر از قصور، تقصیر یا عدم تقصیر برعهده شریک می باشد.

ماده 19 –

شریک به منظرو نیل به اهداف مشترک، در اجرای این قرارداد و در چهارچوب آن با شرکت هماهنگی تمام و تشریک مساعی کامل خواهد داشت.

فصل هشتم – سهم الشرکه طرفین

ماده 20-

1-20- سهم الشرکه هر یک از طرفین در موضوع مشارکت معادل .... کل پروژه است که به صورت مالکیت عینی هر یک از شرکا نسبت به 3 دانگ مشاع از کل عرصه و اعیان بنای احداثی موضوع مشارکت معین و متجلی می گردد.

2-20- افزایش یا کاهش آورده شریک (به شرح ماده 7 قرارداد) در مقایسه با آورده شرکت (به شرح ماده 6 قرارداد) تاثیری در سهم الشرکه ...... درصدی (سه دانگ مشاع) متعلقه آن نسبت به موضوع مشارکت هرتقدیر ندارد.

در صورت کاهش یا افزایش آورده شریک نسبت به ارزش آورده شرکت، ما به التفاوت به صورت نقدی محاسبه و در وجه طرف مقابل پرداخت می گردد.

3-20- پس از اتمام پروژه و تایید صورت پرداختی های مربوط، شریک سهم الشرکه از کل شش دانگ را واگذار می نماید.

4-20- تا قبل از تحویل موقت سهم الشرکه شریک، هیچ یک از شرکا حق واگذاری سهم الشرکه خود به غیر را به صورت عرصه و اعیان ندارند.

5-20- کیفیت تقسیم سهم الشرکه بین طرفین از طریق تراضی و توافق و در غیر این صورت مشمول مقررات قانون افزار و فروش اموال مشاع مصوب 1357 می باشد.

فصل نهم – فسخ قرارداد

در صورت تخلف هر یک از طرفین در تعهدات خود، طرف مقابل حق فسخ دارد:

ماده 21-

موارد زیر تخلف شریک محسوب و شرکت می تواند طبق ماده .......... عمل نماید.

1-21- تاخیر غیر مجاز شریک در تجهیز کارگاه به مدت ............ ماه از تاریخ صدورجواز ساخت به تشخیص دستگاه نظارت شرکت

2-21- تاخیر غیر مجاز شریک در اجرای برنامه زمان بندی قرارداد به میزانی که بر اساس گزارش دستگاه نظارت موجب افزایش مدت قرارداد به میزان 25 % کل مدت قرارداد شود.

3-21- انتقال و واگذاری موضوع قرارداد به غیر تحت هر عنوان حقوقی، از قبیل صلح، وکالت، بیع، مشارکت و نمایندگی

4-21- وجودمعارض، فروش یا هر نحوانتقال مالکیت زمین موضوع قرارداد به غیر

5-21- عدم رعایت مقررات این قرارداد در مورد ضوابط ساخت و ساز، نقشه ها و طرح های اجرایی، فروش یا پیش فروش و مانند این ها به ترتیبی که بیم ورود زیان به شرکت برود به تشخیص دستگاه نظارت.

ماده 22 – تخلفات شرکت به شرح ذیل می باشد :

1-22- تاخیر در اخذ پروانه مجوزهای اجرایی از شهرداری

2-22- انتقال و واگذاری موضوع مشارکت به غیر تحت هر عنوان حقوقی از قبیل صلح، بیع، مشارکت، نمایندگی، وکالت، اجاره به شرط تملیک و غیره

ماده 23 –

در صورت تخلف هر یک از شرکا در ایفای تعهدات خود به شرح مواد ........ و ........ طرف مقابل تا زمانی که بیشتر از 25 درصد از عملیات ساختمانی پروژه به اتمام نرسیده باشد (.... ماه پس از صورت جلسه تحویل زمین) حق فسخ دارد. اعمال حق فسخ تنها از طریق ابلاغ اظهارنامه رسمی محقق می شود.

ماده 24-

پس از فسخ قرارداد، در صورت عدم تمایل شرکت یا عدم توافق در خصوص استفاده ازماشین آلات و تجهیزات شرکت در محل قرارداد، شریک موظف است حداکثر ظرف مدت ..... ماه نسبت به انتقال کلیه ماشین آلات و تجهیزات خود اقدام کند.

فصل دهم – تضمین ها

ماده 25 –

چنانچه شرکت در انجام تعهدات خود در این قرارداد مرتکب تاخیر غیر موجه یا تقصیر شده و موجب ورود خسارت به شریک شود در صورت بروز اختلاف به این امر، شرکت می تواند به ترتیب مندرج در فصل دوازدهم این قرارداد اقدام نماید.

ماده 26 –

چنانچه شریک نسبت به اجراء و تحویل قطعی پروژه در پایان قرارداد مرتکب تاخیر غیر مجاز شود، بابت هر ماه تاخیر معادل ...... سهم شریک از عین و منافع (در مرحله فروش) کسر و به حساب شرکت منظور خواهد شد.

تبصره 3 : دوره تضمین ........... ماه پس از تحویل موقت تعیین می گردد. ضوابط و نحوه تحویب موقت بر اساس دستورالعمل مربوطه که پیوست می باشد، خواهد بود.

تبصره 4 : در صورت اتمام پروژه زودتر از موعد مقرر، به ازاء هر ماه معادل .... سهم شرکت از منافع کسر و به حساب شریک منظور خواهد شد.

فصل یازدهم – فورس ماژور

ماده 27 –

هر گاه به علل غیر قابل پیش بینی که خارج از اراده طرفین بوده و رفع آن در حیطه اقتدار آنها نباشد، اجرای قرارداد برای مدت معلوم یا قابل پیش بینی غیر مقدور شود، حسب مورد اجرای قسمت غیر مقدور یا اتمام قرارداد تا رفع علت، معلق می شود و مدت تعلیق به مدت قرارداد اضافه خواهد شد.

ماده 28-

هرگاه بنا به دلایل غیر قابل پیش بینی که خارج از اراده طرفین بوده و رفع آن در حیطه اقتدار انها نباشد، اجرای قرارداد برای مدت نامعلوم غیر ممکن شود، این قرارداد منفسخ و طرفین ظرف مدت ... ماه از تاریخ انفساخ می توانند با پرداخت قیمت کارشناسی سهم دیگری، اقدام به خرید نمایند.

تبصره 5 : حکم این ماده زمانی جاری خواهد بود که طرفین ظرف مدت ... روز از تاریخ وقوع وقفه نامعلوم، در خصوص ادامه قرارداد به توافق نرسند.

فصل دوازدهم – حل اختلاف

ماده 29 –

چنانچه در طول مدت اجرای این قرارداد در مورد تفسیر یا اجرای مفاد آن اختلافی بین طرفین قرارداد حادث شود، هر دو طرف ملزمند ابتدا مراتب را از طریق گفتگو و تبادل نظر برطرف کنند و در صورت عدم حل و فصل اختلاف مراتب از طریق مراجع ذیصلاح قابل رسیدگی است.

ماده 30 –

بروز اختلاف بین طرفین، مگر در موارد فسخ، عدم رعایت ضوابط فنی در ساخت و یا زمانی که موضوع اختلاف در مراجع قضایی مطرح شده، موجبی برای توقف اجرای قرارداد نیست در صورت بروز اختلاف طرفین قرارداد ملزمند نسبت به اجرای تعهدات خود و ادامه و استمرار قرارداد اقدام کنند. هر گاه یکی از طرفین قرارداد به عنوان اختلاف با طرف مقابل، انجام و اجرای تعهدات و تکالیف خود را متوقف کند، بابت هرماه تاخیر معادل ........... کل سهم وی از منافع کسر و به حساب طرفین منظور می شود.

فصل سیزدهم – دستگاه نظارت

ماده 31 –

دستگاه نظارت قبل از شروع عملیات اجرایی توسط طرفین از بین اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت ارائه خدمات نظارتی انتخاب و معرفی خواهد شد.

دستگاه نظارت مسئولیت استقرار ناظران مرتبط با عملیات اجرایی قرارداد و اعمال کنترل های لازم (اعم از کیفیت مصالح، کنترل حسن اجراء زمانبندی و مسائل فنی قرارداد) را بر اساس برنامه زمانبندی تفصیلی، نقشه ها و مشخصات فنی مصوب برعهده دارد.

تبصره 6 : شرح وظایف و دستورالعمل دستگاه نظارت، علاوه بر اموری که بر اساس سایر موارد این قرارداد عهده دار است به شرح پیوست و بر اساس شرح خدمات مشاور در زمان ساخت و تحویل و دستورالعمل مربوطه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است.

ماده 32 –

شریک موظف است ابتدای هر ماه گزارشی مستند و کامل از کلیه امور اجرایی و فنی قرارداد را به دستگاه نظارت ارائه نماید. این گزارش باید در فرمی که دستگاه نظارت در اختیار شریک قرار می دهد ارائه گردد.

ماده 33 –

شریک مجاز به انتقال بخشی از این قرارداد به غیر نیست ولی برای ارای بخش های مختلف قرارداد می تواند با اشخاص حقیقی یا حقوقی، قراردادهای لازم پیمانکاری را منعقد کند.

کلیه مسئولیت های حقوقی، کیفری و غیره ناشی از این نوع قرارداد ها صرفاً به عهده شریک است.

ماده 34 –

کلیه عملیات و اقئامات شریک در این قرارداد باید از هر حیث مطابق با قوانین، مقررات و استاندارهای معمول فنی، مهندسی و شهرسازی ایران باشد. در صورت عدم رعایت موارد فوق و ورود ضرر به شرکت چه به دلیل تاخیر در اجرای قرارداد در مهلت مقرر و غیره، شریک مسئول برآمدن از عهده تمام خسارات وارده می باشد.

این قرارداد مشتمل بر ...... ماده و ......... تبصره در .......... نسخه با ارزش یکسان و .......... پیوست در تاریخ ........ بین طرفیت امضاء و مبادله شد.

امضاء شرکت به مدیریت آقای : امضاء شریک، شرکت به مدیریت آقای:

شرکت دستگاه نظارت به مدیریت آقای :

پایگاه خبری حقوق نیوز- قراردادهای مشارکت

  • منبع
  • حقوق نیوز

    دیدگاه

    شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید    کد امنیتی کد جدید