امروز: پنج شنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۲۲ ذو الحجة ۱۴۴۱ قمری و ۱۳ اوت ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 269460
۲۸۳۴
۱
۰
نسخه چاپی
قرارداد مشارکت

قرارداد مشارکت در احداث بنای مجتمع تجاری

حقوق نیوز/نمونه قراردادها

قرارداد مشارکت در احداث بنای مجتمع تجاری

قرارداد مشارکت در احداث بنای مجتمع تجاری

فصل یکم – طرفین قرارداد

ماده 1 – طرفین قرارداد عبارتند از :

1-1- شرکت ................... به شماره ثبت .......... به مدیرعاملی آقای ................... که در این قرارداد به اختصار شریک اول نامیده می شود به نشانی ............................................................................................................................ با نمایندگی آقایان ................. (مدیرعامل) و .......................... (عضو هیئت مدیره)

2-1- شرکت ............... به شماره ثبت ........ به نشانی ................................................................................................ با نمایندگی آقایان .................. (رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) و ......................... (عضو هیئت مدیره) که در این قرارداد به اختصار شریک دوم نامیده می شود.

ماده 2 –

در چهارچوب اجرای این قرارداد برای مکاتبات، ابلاغ هاو اعلان های طرفین یا سایر اشخاصی که به صورت مستقیم با قرارداد مرتبط هستند، صرفاً نشانی های فوق الذکر معتبر است.

تبصره 1 – در صورت تغییر نشانی هر یک از طرفین در طول مدت اجرای قرارداد طرف مزبور موظف است ....... ماه قبل تغییر مراتب را رسماً و کتباً از طریق پست سفارشی به اطلاع طرف مقابل و سایر اشخاص مذکور در این ماده برساند. در غیر این صورت اوراق ارسالی به نشانی فوق الذکر ابلاغ شده محسوب می شود.

فصل دوم – موضوع قرارداد

ماده 3 – موضوع این قرار عبارت است از مشارکت طرفین در احداث ............... بنای مجتمع تجاری ............... در اراضی متعلق به ............... به مساحت تقریبی ............... مترمربع با پلاک ثبتی ............ و ............ می باشد.

واقع در ............ که بر اساس پروانه ساختمانی مصوب با مساحت کل ............. به حروف (.............) مشتمل بر :

1-3- ............... متر مربع ........... فضای تجاری شامل ............. واحد در طبقات ......... و ...................

2-3- ................ متر مربع ............ فضای رستوران شامل ................ واحد در طبقه ...............

3-3- .............. متر مربع ............. فضای پارکینگ عمومی شامل .......... واحد در طبقه ........... و ........... مترمربع به ترتیب فضاهای مشاع تجاری، اداری و پارکینگ می باشد. نقشه های معماری مذکور به تصویب شهرداری منطقه .............. رسیده است.

ماده 4 –

مقادیر سطوح مذکور در مادتین فوق جنبه تقریبی داشته و مقادیر مندرج در پروانه ساختمان، مبنای محاسبات قطعی و نهایی سطوح زیربنایی و تعیین قدرالسهم عرصه و اعیانی سهم و منافع است.

فصل سوم – ترتیب مشارکت

ماده 5 – آورده شریک اول در این قرارداد عبارت است از :

1-5- ارزش زمینی به مساحت ............. مترمربع .......... به پلاک ثبتی .......... و ............ که بر اساس نظریه کارشناسی رسمی دادگستری معادل ............. ريال .............. تقدیم و اعلام گردید.

2-5- کلیه هزینه های مربوط به تغییر کاربری صدور پروانه ساخت خرید مازاد تراکم، پذیره و پایان کار بر اساس نقشه ــ های معماری موضوع ماده 3 که جمعاً ............... ريال محاسبه و اعلام گردید.

ماده 6 –

کل آورده شریک دوم در این قرارداد به شرح ذیل معادل .................... ريال می باشد.

1-6- هزینه انجام کلیه مطالعات و تهیه طرح های مقدماتی و اجرایی کل مستحدثات موضوع قرارداد

2-6- هزینه ساخت و احداث کل مستحدثات موضوع قرارداد در چارچوب مفاد و پیوست های آن

3-6- هزینه های خرید و عملیاتی کردن شبکه ها و انشعاب های برق، آب، فاضلاب، گاز، آتش نشانی، کابل کشی، مخابرات و سایر امور زیر بنای کل مستحدثات موضوع قرارداد

4-6- کلیه هزینه های نظارت برحسن انجام فعالیت های کل قرارداد توسط دستگاه های نظارتی

ماده 7 –

سهم شریک اول معادل ............ % از کل پروژه و سهم شریک دوم معادل ......... % از کل پروژه تعیین می شود.

ماده 8 –

تقسیم درآمد و منافع حاصله بر اساس مفاد همین قرارداد مطابق با سهم هر یک از طرفین به نسبت ................ به ................. شریک ایجاد خواهد شد.

تبصره – درصدهای مندرج در این ماده حتی در صورت مقدار افزایش هزینه هر یک از موارد آورده طرفین، قطعی و غیر قابل تغییر است.

فصل چهارم – مدت قرارداد

ماده 9 –

1-9- مدت اجرای قرارداد از تاریخ انعقاد یا صدور مجوز ساخت (هر کدام که موخر باشد) جمعاً ........ ماه کاری است.

2-9- از مدت فوق ...... ماه برای تهیه طرح و نقشه های پروژه از تاریخ عقد قرارداد و ........ ماه برای اجرا از تاریخ صدور جواز ساخت می باشد.

فصل پنجم – امورمالی قرارداد

ماده 10 –

شریک دوم موظف است کل سرمایه مورد نیاز را به ترتیبی تدارک یا پیش بینی کند که به تناسب طرح ها و نقشه ها و برنامه زمان بندی، مستمراً و کاملاً قادر به تامین وجه مورد نظر بوده و هیچگاه، در مورد یکی از بخش های موضوع قرارداد به دلیل کمبود سرمایه متوقف نشود. در غیر این صورت با تشخیص و اعلام دستگاه نظارت مبنی بر عدم تامین هزینه و تاخیر در امور مربوطه، شریک اول مخیر است در خصوص جبران ضرر و زیان خود به طریق مقتضی از جمله تامین مبلغ از محل چک های تضمینی یا فروش سهم الشرکه شریک دوم از عرصه و یا اعیان و با نقل و انتقال منافع خود به اشخاص ثالث اقدام نماید.

ماده 11 –

کلیه تعهدات و مسئولیت های مالی قرارداد در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی یا عمومی و یا دولتی، صرفاً و مطلقاً بر عهده شریک دوم است.

ماده 12 –

شریک دوم موظف است کلیه عملیات مالی مرتبط با قرارداد را ضمن رعایت قوانین و مقررات جاری کشور، مطابق با اصول حسابداری به ثبت رساند و عندالاقتضاء به مراجع ذیصلاح و ذیربط ارائه نماید.

ماده 13 –

در صورت افزایش واحدهای احداثی نسبت به نقشه های معماری قرارداد، عوارض مربوطه در زمان فروش به نرخ روز محاسبه و از قیمت فروش کسر و به شریک اول پرداخت خواهد شد.

فصل ششم – تعهدات شریک اول

ماده 14 –

شریک اول موظف است حداکثر ظرف مدت .......... ماه از تاریخ دریافت طرح، نقشه های معماری سازه، تاسیسات مکانیکی، برقی، کلیه برگه های مهندسی، نظارت، نتایج آزمایشگاهی و به طور کلی مدارکی که مطابق مقررات شهرداری برای صدور مجوز الزامی است، مجوز های اجرایی را که توسط شهرداری منطقه .......... تعهد گردیده است به شریک دوم ارائه کند.

تبصره – شریک اول موظف است ظرف مدت ...... هفته از تاریخ دریافت نقشه های مورد تایید مشاور نسبت به بررسی و تایید یا اعلام ایرادات به شریک دوم اقدام نماید.

ماده 15 –

شریک اول موظف است پس از اتمام عملیات اجرایی قرارداد، حداکثر ظرف مدت ......... ماه از تاریخ اعلام شریک دوم مبنی بر اتمام عملیات و عدم خلاف از طریق شهرداری منطقه ........ بدون اخذ هرگونه عوارض و با احراز عدم خلاف، وفق مقررات، گواهی پایان کار ساختمانی را اخذ و به شریک دوم ارائه نماید.

فصل هفتم – تعهدات شریک دوم

ماده 16 –

شریک دوم ملزم است طراحی و اجرای کامل کلیه نقشه ها و امور فنی همه بخش های قرارداد را در مدت قرارداد به طور کامل به انجام برساند.

شریک دوم متعهد است ظرف مدت ....... هفته از تاریخ ابلاغ کتبی شریک اول مبنی بر ضرورت اصلاح نقشه های ارائه شده، نسبت به رفع ایرادات و اخذ تاییدیه مجدد مشاور اقدام نماید. نظر نهایی که در خصوص اصلاح نقشه ها از طریق شریک اول به شریک دوم ابلاغ می گردد، لازم الاتباع است.

ماده 17 –

شریک دوم تحت هیچ شرایطی حق و اجازه افزایش واحدهای احداثی مازاد بر پروانه ساخت و نقشه های معماری قرارداد مصوب را ندارد. در غیر این صورت علاوه بر مسئولیت پرداخت کلیه جریمه های متعلقه (به نحوی که شریک اول هیچ مسئولیتی نداشته باشد) بایستی از عهده خسارات وارده از جمله تاخیر در اخذ پایان کار، صورت مجلس تفیکیکی و .... به شریک اول و نیز افراد ثالث که احیاناً با شریک اول طرف قرارداد باشند برآید بدیهی است. منافع حاصل از تغییرات به نسبت سهم الشرکه بین طرفین تقسیم خواهد شد و جهت جلوگیری از ایجاد وقفه در عملیات اجرایی شریک اول می تواند به نحو مقتضی در خصوص پرداخت جریمه های متعلقه اقدام نماید و از سهم شریک دوم کسر کند که این عمل ممکن است با فروش سهم شریک دوم به ثالث یا تملک به نفع شریک اول تحقق یابد.

ماده 18 –

شریک موظف است برای اجرای قراراد نیروی انسانی مناسب اعم از متخصص، ماهر، ساده و نیز ماشین آلات و تجهیزات فنی و کارگاهی و مدیریت اجرایی متناسب با نیازها و مقتضیات قرارداد و به نحوی که مورد تایید دستگاه نظارت باشد، فراهم و سازماندهی کند.

ماده 19 –

اخذ مجوزهای لازم از سازمان ها و شرکت های خدماتی شهری از قبیل برق، آب، فاضلاب، مخابرات، گاز و آتش نشانی به عهده شریک دوم می باشد.

ماده 20 –

رعایت کلیه مقررات و قوانین کار و مسئولیت حوادث ناشی از آن (رعایت نکات ایمنی کارگاه مطابق استانداردهای کارگاهی) و پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی و مالیات کارکنان مرتبط با موضوع قرارداد و همچنین بیمه های لازم از جمله مسئولیت مدنی، آتش سوزی، پروژه و غیره به عهده شریک دوم است.

در صورت عدم انجام این تعهدات، مسئولیت هر گونه خسارت ناشی از خوادث مذکور صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر شریک دوم بر عهده وی می باشد.

فصل هشتم – فروش و پیش فروش

ماده 21 –

هر یک از طرفین می توانند پس از ........ درصد و تا سقف .......... درصد پیشرفت فیزیکی پروژه بر اساس برنامه زمانبندی کل قرارداد و ارائه گزارش پیشرفت کار و تایید دستگاه نظارت مبنی بر انجام این مقدار کار و موافقت طرف دیگر قرارداد نسبت به فرش حداکثر .......... درصد کل مستحدثات سهم خود، متناسب با گزارش دستگاه نظارت مبنی بر پیشرفت فیزیکی پروژه اقدام نماید.

در صورت تحقق بیش از ...... درصد پیشرفت فیزیکی پروژه، طرفین می توانند نسبت به فروش یا پیش فروش حداکثر ..... درصد از کل مستحدثات سهم خود را متناسب با گزارش دستگاه نظارت مبنی بر پیشرفت فیزیکی طبق ضوابط مندرج در قرارداد فی مابین اقدام نمایند.

1-21- هر گونه پیش فروش قبل از تحقق شرایط مندرج در این ماده فاقد اعتبار است.

2-21- تصرف و بهره برداری از مستحدثات موضوع این قرارداد توسط شریک دوم با منتقل الیه صرفاً پس از صدور گواهی پایان کار ساحتمانی امکان پذیر می باشد، در غیراین صورت طرف دیگر می تواند به نحو مقتضی یا از طریق مراجع قضایی در خصوص خلع ید، رفع تصرف، دریافت اجرت المثل و خسارات اقدام نماید.

ماده 22 –

سایر مراحل، جزئیات و تشریفات فروش یا پیش فروش و خصوصاً ارزش گذاری واحدهای احداثی با رعایت شرایط بازار و صرفه و صلاح طرفین در کمیسیون فروش مشخص خواهد شد.

1-22- پس از ...... درصد پیشرفت فیزیکی کار با تایید دستگاه نظارت شریک اول و شریک دوم نمایندگان خود را برای تشکیل کمیسیون فروش معرفی خواهند کرد.

2-22- متن قرارداد فروش یا پیش فروش و روش های اجرایی (اعم از نظام ثبت عملیات مالی فروش و غیره) توسط کمیسیون فروش تهیه و به تصویب شریک اول و شریک دوم خواهد رسید و معاملات انجام شده خارج از توافق فوق فاقد اعتبار است.

ماده 23 –

در هر جلسه برای عقد قراردادهای فروش و یا پیش فروش لازم است نمایندگان طرفین در کمیسیون فروش حضور داشته باشند و ذیل قرارداد فروش را گواهی نمایند در غیر این صورت قراردادهای منعقده فاقد اعتبار است.

شرکاء نسبت به خرید سهم یکدیگر در هر مرحله از قرارداد و در شرایط مساوی نسبت به سایر متقاضیان دارای اولویت می باشند.

ماده 24 –

کلیه وجوه نقدی دریافتی بابت بهای هر معامله فروش یا پیش فروش به نسبت سهم به حساب هر کدام از طرفین واریز و فیش مربوطه به همراه سایر اسناد وعده دار مانند چک یا سفته به کمیسیون فروش تحویل می گردد.

ماده 25 –

شریک دوم در قرارداد فروش یا پیش فروش به اشخاص ثالث موظف به قید تعهدات خود در خصوص اجرا و کلیه امور محوله در این قرارداد می باشند و نیز موظف است تعهدات خود را در قراردادهای فروش یا پیش فروش نسبت به اجرا در مقابل خریداران به نحوی به انجام رساند که کلیه مفاد آن به درستی در زمان های مقرر به مورد اجرا در آید.

در غیر این صورت قصور یا تقصیر ناشی از عدم انجام تعهدات در مقابل خریداران شریک اول به عهده شریک دوم باشد.

ماده 26 –

در هر مورد پس از انجام کلیه تعهدات خریداران و اتمام تعهدات طرفین قرارداد با معرفی شریک دوم، شریک اول طی مدت مناسب مساعدت لازم برای صدور سند رسمی تفکیکی به نام خریداران را معمول خواهد داشت.

تبصره – در صورتی که منافع ملک (سرقفلی) در حق شریک دوم قرار گیرد در قرارداد فروش به ثالث قید می گردد که حق واگذاری به غیر را بدون اذن مالک نداشته و ضمن تعیین شغل، حق تغییر شغل را نیز ندارد.

ماده 27 –

تسویه حساب نهایی بر اساس حساب های قطعی، پس از انجام تعهدات طرفین و پرداخت هرگونه مطالبات احتمالی (از قبیل مطالبات ناشی از خسارات) و اخذ مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی و دارایی و سایر موراد انجام خواهد شد.

فصل نهم – فسخ قرارداد

ماده 28 –

موارد زیر تخلف شریک دوم محسوب می شود

1-28- تاخیر غیر مجاز شریک دوم در تجهیز کارگاه به مدت .......... ماه از تاریخ صدور جواز ساخت به تشخیص دستگاه نظارت

2-28- تاخیر غیر مجاز شریک دوم در اجرای برنامه زمان بندی قرارداد به میزانی که بر اساس گزارش دستگاه نظارت موجب افزایش مدت قرارداد به میزان ...... کل مدت قرارداد شود.

3-28- انتقال و واگذاری موضوع قرارداد به غیر تحت هر عنوان حقوقی، از قبیل صلح، وکالت، بیع، مشارکت و نمایندگی

4-28- وجود معارض، فروش یا هر نحو انتقال مالکیت زمین موضوع قرارداد به غیر

5-28- عدم رعایت مقررات این قرارداد در مورد ضوابط ساخت و ساز، نقشه ها و طرح های اجرایی، فروش یا پیش فروش و مانند اینها به ترتیبی که بیم ورود زیان به شریک اول برود.

ماده 29 –

شریک اول می تواند در صورت تحقق فسخ قرارداد مبلغ آورده خود را به علاوه ...... درصد به ازای هر سال از تاریخ انعقاد قرارداد تا زمان فسخ و به علاوه نرخ سود مورد انتظار پروژه ازمحل پروژه و یا هر راه قانونی دیگر وصول نماید، نرخ سود مورد انتظار پروژه، در مبلغ حاصل از جمع مبلغ آورده شریک اول و .......... درصد به ازای هر سال ضریب خواهد شد.

تبصره – اعمال حق فسخ از سوی شریک اول بعد از .. نوبت اخطار .......... هفته ای و عدم رفع اشکالات طرف ........... ماه از آخرین اخطار به موجب نامه سفارشی می باشد.

ماده 30 –

پس از فسخ قرارداد، در صورت عدم تمایل شرکت یا عدم توافق در خصوص استفاده از ماشین آلات و تجهیزات شرکت در محل قرارداد، شریک دوم موظف است حداکثر ظرف مدت ........ ماه نسبت به انتقال کلیه ماشین آلات و تجهیزات خود اقدام کند.

در پایان این مدت شریک اول مجاز است راساً به تخلیه ملک از ماشین آلات و تجهیزات شریک دوم اقدام کنند و در مورد حفظ و نگهداری آنها ضامن نیست.

ماده 31 –

این قرارداد در صورت عدم رعایت مقررات آن در مورد صدور مجوزهای اجرایی مستحدثات موضوع قرارداد به ترتیبی که امکان اجرای قرارداد را از شریک دوم به مدتی بیش از ........ ماه سلب کند بعد از .......... نوبت اخطار .............. هفته و عدم رفع اشکال ظرف .......... ماه از آخرین اخطار به موجب نامه سفارشی توسط شریک قابل فسخ است.

فصل دهم – تضمین ها

ماده 32-

به منظور تامین تضمین های متقابل طرفین، معادل ........... درصد از کل مستحدثات قابل واگذاری تا پایان قرارداد غیر قابل فروش یا پیش فروش می باشند، اقدام به فروش این بخش از مستحدثات پس از صدور گواهی مربوط توسط دستگاه نظارت، گواهی پایان کار و ارائه تسویه حساب ماده فوق، به همان ترتیب مقرر در این فصل به انجام خواهد رسید و بابت تضمین حسن انجام کار صورت پذیرد و در این مدت شریک دوم مکلف به رفع ایرادات کلی بنا که به علت اهمال و سهل انگاری یا دلایل دیگر صورت گرفته باشد است.

ماده 33 –

شریک اول می تواند ازمحل ماده فوق وسایر تضمین ها از جمله چک های دریافتی، کلیه بدهی های احتمالی شریک دوم نسبت به پروژه را در صورت مراجعه طلبکاران حقیقی یا حقوقی (پس از احراز طلب) پرداخت نماید و شریک دوم ضمن عقد خارج لازم به شریک اول وکالت اعطا نمود تا در موارد ذیل در خصوص فروش ........... درصد سهام باقی مانده شریک دوم و حسب مورد پرداخت مبلغ به نفع شریک اول یا پرداخت طلبکاران احتمالی (پس از احراز طلب) اقدام نماید.

1-33- در صورت تصرف و بهره برداری از مستحدثات

2-33- اعلام دستگاه نظارت مبنی بر توقف عملیات اجرایی

3-33- در صورت عدم ایفای تعهدات مالی شریک دوم در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی که سبب تاخیر و توقف اجرای موضوع قرارداد گردد.

4-33- در صورت افزایش واحدهای احداثی و هر گونه تخلف ساختمانی که منجر به تعلق جریمه به ملک گردد و شریک دوم از پرداخت جرائم استنکاف نموده سبب تاخیر یا توقف عملیات اجرایی گردد.

5-33- به طور کلی در هر مرحله از اجرای قرارداد که عدم ایفای تعهدات مالی شریک دوم یا بدهی وی به اشخاص ثالث سبب تاخیر یا توقف عملیات اجرایی گردد.

6-33- جهت جبرات کلیه خسارات وارده به شریک اول

7-33- در صورت تاخیر شریک دوم در اجرای مراحل، مبانی قرارداد و یا به هر سبب دیگری از قبیل عدم رعایت ضوابط و نظامات دولتی، وجود معارض و غیره سبب بروز خسارت به شریک اول گردد.

ماده 34 –

به منظور ضمانت حسن انجام کار، شریک دوم در زمان انعقاد قرارداد چکی معادل .......... برابر ارزش کل قرارداد به عنوان تضمین به شریک اول تحویل می دهد. تضمین مزبور پس از اجرای کامل موضوع قرارداد و پایان دوره تضمین آزاد می شود.

تبصره – دوره تضمین ......... ماه پس از تحویل موقت تعیین می گردد.

ماده 35 –

شریک دوم بابت تضمین پرداخت تمام یا قسمتی از خسارات وارده احتمالی معادل دو برابر مبلغ آورده شریک اول در زمان ابلاغ قرارداد به شریک اول سفته یا چک یا هر تضمین دیگری تحویل می دهد.

ماده 36 –

چنانچه شریک اول در انجام تعهدات خود در این قرارداد مرتکب تاخیر غیر موجه یا تقصیر شده و موجب ورود خسارت به شریک دوم شود در صورت بروز اختلاف نسبت به این امر، شریک دوم می تواند به ترتیب مندرج در فصل دوازدهم این قرارداد اقدام نماید.

ماده 37 –

چنانچه شریک دوم نسبت به تاخیر در انجام مراحل قرارداد یا به هرسبب دیگری از قبیل عدم رعایت ضوابط و نظامات دولتی، وجود معارض ای تخطی از مفاد قرارداد موجب بروز اختلاف با شریک اول گردد، در صورت بروز اختلاف نسبت به این امر شریک اول می تواند از طریق مقتضی اقدام نماید.

ماده 38 –

چنانچه شریک دوم نسبت به اجرا و تحویل پروژه در مدت پایانی قرارداد مرتکب تاخیر غیرمجاز شود بابت ..... هفته تاخیر معادل سهم شریک دوم از عین و منافع (در مرحله فروش) کسر و به حساب شریک اول منظور خواهد شد.

تبصره – در صورت اتمام پروژه زودتر از موعد مقرر، به ازاء هر ماه معادل ....... سهم شریک اول از منافع کسر و به حساب شریک دوم منظور خواهد شد.

فصل یازدهم – فورس ماژور

ماده 39 –

هر گاه بنا به علل غیر قابل پیش بینی که خارج از اراده طرفین بوده و رفع آن در حیطه اقتدار آنها نباشد، اجرای قرارداد برای مدت معلوم یا قابل پیش بینی غیر مقدور شود، حسب مورد اجرای قسمتی از قرارداد یا اجرای تمام آن غیر مقدور شود تا رفع علت اجرای قرارداد معلق می شود و مدت تعلیق به مدت قرارداد اضافه خواهد شد.

ماده 40 –

هر گاه بنا به علل غیر قابل پیش بینی که خارج از اراده طرفین بوده و رفع آن در حیطه اقتدار آنها نباشد، اجرای قرارداد برای مدت معلوم غیر ممکن شود، این قرارداد منفسخ و طرفین ظرف مدت ...... ماه از تاریخ انفساخ، می توانند با پرداخت قیمت کارشناسی سهم دیگری، اقدام به خرید نمایند.

در غیر این صورت شریک اول مخیر به خرید سهام شریک و یا فروش آن به ثالث و ادامه کار می باشد.

تبصره – حکم این ماده زمانی جاری خواهد بود که طرفین ظرف مدت ........ روز از تاریخ وقوع وقفه نامعلوم، در خصوص ادامه قرارداد به توافق نرسند.

فصل دوازدهم – حل اختلاف

ماده 41 –

چنانچه در طول مدت اجرای این قرارداد در مورد تفسیر یا اجرای مفاد آن اختلافی بین طرفین قرارداد بروز نماید، هر دو طرف ملزمند ابتدا مراتب را از طریق گفتگو و تبادل نظر برطرف کنند و در صورت عدم حل و فصل اختلاف مراتب از طریق مراجع ذیصلاح قانونی و قضایی قابل رسیدگی است.

ماده 42 –

بروز اختلاف بین طرفین، مگر در موارد فسخ، عدم رعایت ضوابط فنی در ساخت و یا زمانی که موضوع اختلاف در مراجع قضایی مطرح شده، موجبی برای توقف اجرای قرارداد نیست، در صورت بروز اختلاف طرفین قرارداد ملزمند نسبت به اجرای تعهدت خود ادامه و استمرار قرارداد اقدام کنند هرگاه یکی از طرفین قرارداد به عنوان اختلاف با طرف مقابل، انجام و اجرای تعهدات و تکالیف خود را متوقف کند، بابت هرماه تاخیر معادل ...... کل سهم وی از منافع کسر و به حساب طرفین منظور می شود.

فصل سیزدهم – دستگاه نظارت

ماده 43 –

دستگاه نظارت قبل از شروع عملیات اجرایی توسط شریک اول از میان مشاورین صاحب صلاحیت مورد اعتماد جهت ارائه خدمات نظارتی انتخاب و معرفی خواهد شد.

دستگاه نظارت مسئولیت استقرار ناظران مرتبط با عملیات اجرایی قرارداد واعمال کنترل های لازم (اعم از کیفیت مصالح و کنترل حسن اجراء زمانبندی و مسائل فنی قرارداد) را بر اساس برنامه زمانبندی تفصیلی، نقشه ها و مشخصات فنی مصوب بر عهده دارد. نظارت عالیه پروژه به عهده شریک اول بوده و در صورت نظر ناظر عالیه متبع خواهد بود.

تبصره – شرح وظایف و دستورالعمل دستگاه نظارت، علاوه بر اموری که بر اساس سایر موارد این قرارداد عهده دار است به شرح پیوست و بر اساس شرح خدمات مشاور در زمان ساخت و تحویل و دستورالعمل مربوطه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوری است. (نظارت مالی و حقوقی قرارداد جزء شرح خدمات دستگاه نظارت نمی باشد).

ماده 44 –

هزینه های دستگاه نظارت بر اساس دستورالعمل فوق الذکر توسط شریک دوم که جزء آورده هایش منظور شده، پرداخت می شود مصوبات شریک او مدیریت و برنامه که موخر بر این قرارداد باشد پس از تایید شریک اول در مورد دستگاه نظارت قابل اعمال خواهد بود.

تبصره 1 – برای هر پرداخت لازم است دستگاه نظارت درخواست و صورت وضعیت مربوطه را به شریک اول تسلیم و شریک دوم موظف است با رعایت موارد مندرج در این ماده پس از تایید شریک اول مبلغ مقرر را جهت پرداخت حق الزحمه دستگاه نظارت در وجه شریک اول تادیه نماید. در صورت عدم پرداخت مبلغ مزبور به علاوه ........ درصد آن از آورده شریک دوم کسر و به سهم شریک اول اضافه خواهد شد.

تبصره 2 – در صورت افزایش مدت قرارداد، حق الزحمه دستگاه نظارت متناسباً افزایش و توسط شریک دوم پرداخت می شود، مگر مواردی که افزایش مدت به واسطه تخلف شریک اول از تعهدات مندرج در قرارداد باشد یا در صورت وقوع فورس ماژور.

فصل چهاردهم – سایر مقررات

ماده 45 –

شریک دوم موظف است ابتدای هر ماه گزارشی مستند و کامل از کلیه امور جزایی و فنی قرارداد را به شریک اول ارائه نماید.

ماده 46 –

شریک دوم مجاز به انتقال تمام یا بخشی از این قرارداد به غیر نیست ولی برای اجرای بخش های مختلف قرارداد می تواند با اشخاص حقیقی یا حقوقی، قراردادهای لازم را منعقد کند کلیه مسئولیت های حقوقی، کیفری و غیره ناشی از این نوع قراردادها صرفاً به عهده شریک دوم است.

ماده 47 –

کلیه عملیات و اقدامات شریک دوم در این قرارداد باید از هر حیث مطابق با قوانین و مقررات و استانداردهای معمول فنی، مهندسی و شهرسازی ایران باشد. در صورت عدم رعایت مواد فوق و ورود ضرر به شریک اول چه به دلیل تاخیر در اجرای قرارداد در مهلت مقرر و غیره شریک دوم مسئول پرداخت خسارت وارده می باشد.

این قرارداد مشتمل بر ...... ماده و ........ تبصره در ....... نسخه با ارزش یکسان و ..... پیوست در تاریخ ....... بین طرفیت امضاء و مبادله شد.

امضاء شریک اول امضاء شریک دوم

امضا دستگاه نظارت

پایگاه خبری حقوق نیوز- قراردادهای مشارکت

  • منبع
  • حقوق نیوز

    دیدگاه

    شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید    کد امنیتی کد جدید