امروز: پنج شنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۱۳ صفر ۱۴۴۲ قمری و ۰۱ اکتبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 272587
۷۷۷
۱
۰
نسخه چاپی
قرارداد مشاوره

قرارداد مشاور فنی

حقوق نیوز/ نمونه قراردادها/ قرارداد مشاوره

قرارداد مشاور فنی

قرارداد مشاور فنی

این قرارداد مابین شرکت ............ به مدیریت .......... به شماره ثبت .......... به عنوان کافرما به نمایندگی آقای ............. از یک طرف وآقای .............. فرزند ............ به شماره شناسنامه ........ صادره از .......... که در این قرارداد مشاور فنی نامیده می شود از طرف دیگر منعقد می گردد.

آدرس : ....................................................................................

کار : ............................... تلفن : ..........................

منزل: ................................................. مدرک تحصیلی : ......................

ماده 1 – موضوع قرارداد :

1-1- مشاوره دقیق و کامل عملیات اجرای موضوع قرارداد

2-1- ارائه نقطه نظرات و راهکارهای اجرایی برای پیشبرد قرارداد

3-1- مشاور متعهد می باشد که فعالیت ها و وظایف محوله یا عملی ترین و فنی ترین نیروهای کارآمد خود اجرا نماید.

ماده 2 – مدت قرارداد :

1-2- مدت اجرای این قرارداد جهت تحقق بند 1 ماده 1 تا تاریخ .......... و جهت تحقق بند 2 ماده 1 تا تاریخ .......... و جهت اجرای بند 3 ماده 1 تا تاریخ ............. و جمعاً ........... از زمان انعقاد می باشد.

2-2- تمدید مدت قرارداد بابت درخواست کتبی مشاور فنی و موافقت کارفرمت صورت خواهد گرفت.

2-3- در صورتی که با تمدید قرارداد از طرف کارفرما موافقت نشود پیمانکار موظف به اتمام مورد قرارداد در مدت پیش بینی شده می باشد و در صورت تاخیر خسارت وارده با نظر کارفرما محاسبه شده و پیمانکار موظف به پرداخت آن می باشد.

ماده 3 – برنامه کار :

1-3- مشاور فنی موظف است در حین انجام کار، مشاوره لازم به کارفرما و مشاور یا مشاورین فنی دیگر که کتباً از طرف کارفرما معرفی خواهد گردید را بنماید.

2-3- مشاور فنی موظف است در پایان هر مرحله گزارش مشروح پیشرفت کار خود را به کارفرما تسلیم نماید.

3-3- مشاور فنی موظف است کلیه گزارشات و مدارک تهیه شده را طبق استانداردهای علمی و فنی (ارائه شده از طرف کارفرما) تهیه و به کارفرما ارائه نماید.

3-4- کلیه گزارشات و مدارک تهیه شده بایستی به تایید کارفرما و مشاورین فنی دیگر مربوطه برسد.

3-5- در صورت وجود اشکال، پیمانکار موظف به رفع نقص با نظر کارفرما و یا مشاورین فنی دیگر می باشد.

ماده 4 – شرح خدمات و تعهدات مشاور :

1-4- مشاور فنی موظف است نسخه اصلی پاکنویس شده و قابل قبول، نقشه های کالک شده، گزارشات و دفترچه محاسبات را در زمان قید شده به کارفرما تحویل نماید.

2-4- مشاور فنی موظف است لیست قطعات تمام ساخته، مواد و اقلام مورد نیاز را برآورد و به کارفرما تحویل نماید.

3-4- مشاور فنی حق ارائه مدارک مربوط به موضوع قرارداد را به غیر ندارد.

ماده 5 – مبلغ قرارداد :

مبلغ قرارداد برای اجرای بند 1 ماده 1 مبلغ ......... ريال برای بند 2 ماده 1 مبلغ ......... ريال و برای اجرای بند 3 ماده 1 مبلغ .............. ريال و جمعاً مبلغ ............. ريال می باشد.

ماده 6 – نحوه پرداخت مبلغ قرارداد :

1-6- مبلغ مربوط به هر بند پس از شروع اجرای بند مربوطه به عنوان پیش پرداخت در قبال دریافت تضمین به ارزش ......... ريال (مبلغ مربوط به اجرای همان بند) پرداخت می گردد.

2-6- .......... مبلغ مربوط به هر بند ........... پرداخت می گردد.

3-6- ......... مبلغ مربوط به هر بند پس از اتمام کارهای مربوطه به آن بند و تصویب مدارک و گزارشات، از طرف کارفرما پرداخت می گردد.

4-6- .......... مبلغ مربوط به هر بند پس از انجام آزمایش روی مدل به عنوان حسن انجام کار پرداخت می گردد در صورتی که انجام آزمایش تا پس از اتمام قرارداد میسر نگردد کارفرما موظف به پرداخت آن میباشد و مشاور فنی بایستی تعهد نماید که پس از اتمام ساخت مدل همکاری لازم در انجام آزمایشات را بنماید.

5-6- کارفرما بایستی در قابل پرداختی های خود رسید دریافت نماید.

ماده 7 – ضمانت های اجرایی قرارداد :

1-7- مبلغ در صورتی که عدم اجرای صحیح قرارداد از طرف مشاور فنی و یا انجام غیر اصولی آن به تایید کارفرما برسد، کارفرما حق فسخ یک جانبه قرارداد را داشته و در این صورت پیمانکار موظف است طبق برآورد و تشخیص کارفرما خسارت وارده را جبران نماید.

2-7- سفته های شماره ......... و ......... و ......... اخذ شده از مشاور تا مرحله انجام آزمایش موفقیت آمیز موضوع قرارداد روی نمونه اصلی و حداکثر به مدت اتمام ساخت نمونه اصلی سفته ها به مشاور فنی مسترد خواهد شد و تعهد کتبی بر همکاری در آزمایشات و رفع نقص اخذ می گردد.

3-7- تهیه سفته ها از طرف کارفرما پرداخت می گردد.

ماده 8 – مالیات و کسورات قانونی :

مبلغ قرارداد پس از کسر مالیات و سایر عوارض و کسورات قانونی قابل پرداخت خواهد شد.

ماده 9 – موارد اضطراری :

در موارد اضطراری که انجام قرارداد حاضر را برای هر یک از طرفین غیر ممکن سازد انفساخ قرارداد با رضایت طرفین میسر خواهد بود. اگر کارفرما از ادامه کار منصرف گردد بایستی ختم قرارداد را به مشاور فنی اعلام نماد در این صورت ظرف .......... روز پس از اعلام فسخ قرارداد مشاور فنی بایستی صورت حسابی شامل مبالغی که باید از طرف کارفرما به مشاور فنی پرداخت شود تسلیم کارفرما نماید.

کارفرما نیز ظرف مدت .......... ماه پس از دریافت صورت حساب فوق آن را رسیدگی نموده و کلیه هزینه هایی را که به مشاور فنی تعلق می گیرد پرداخت خواهد نمود.

ماده 10 – تعهدات کارفرما :

1-10- کلیه دستورالعمل ها و داده های طراحی با امضاء .......... مورد تایید کارفرما می باشد.

2-10- .

3-10- .

ماده 11 – ضمائم قرارداد :

1-11-
2-11-

ماده 12 – نشانی طرفین قرارداد :

1-12- اقامتگاه کارفرما : ...................................................

2-12- اقامتگاه مشاور فنی : ............................................................

ماده 13 – تعداد نسخ :

این قرارداد در ......... ماده و در ............ نسخه تهیه و مورد موافقت قرار گرفته است که تمامی نسخ حکم واحد را دارا می باشد.

کارفرما مشاور

پایگاه خبری حقوق نیوز - قراردادهای مشاوره


  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید