امروز: شنبه, ۰۵ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۰۸ صفر ۱۴۴۲ قمری و ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 272883
۳۸۴
۱
۰
نسخه چاپی
قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری تهیه، حمل و نصب عایق لوله ای

حقوق نیوز/نمونه قراردادها

قرارداد پیمانکاری تهیه، حمل و نصب عایق لوله ای

قرارداد پیمانکاری تهیه، حمل و نصب عایق لوله ای

در تاریخ ............. فی ما بین شرکت ............. به مدیریت .............. به شماره ثبت ................ به نمایندگی آقای ............ که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف وشرکت .......... که به شماره ثبت .............. در اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی به ثبت رسیده، در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود و اقامتگاه آن به آدرس ............. می باشد به نمایندگی آقای ......... دارنده امضاء تعهدآور شرکت، از طرف دیگر، قرارداد به عنوان پیمانکار منعقد می گردد.

ماده 1 – موضوع قرارداد :
موضوع قرارداد اجرای عملیات زیر می باشد:
تهیه، حمل و نصب عایق لوله ای ...... به ضخامت ........... اینچ مربوط به لوله های آب (رفت و برگشت) به انضمام فویل آلومینیوم مسلح و ورق گالوانیزه محافظ آن به ضخامت ......... % میلی متر همچنین تسطیح و رگلاژ سطح زمین طبیعی همراه با آبپاشی و کوبیدن تا تراکم 95 % جهت جاده دسترسی به عرض 6 متر و به طول 50 متر برای هر مخزن (جمعاً ....... متر برای ........... مخزن) به انضمام تهیه، حمل، پخش و تسطیح شن طبیعی به ضخامت ................ سانتی متر.

ماده 2 – مدت قرارداد :
مدت قرارداد ........ ماه شمسی می باشد.
پیمانکار متعهد است در مدت ............ ماه از اجرای قرارداد تعهدات وکارهای موضوع پیمان را انجام داده و از کارفرما تقاضای تحویل موقت کند.

ماده 3 – مبلغ قرارداد :
مبلغ قرارداد مجموعاً ........ ريال می باشد و هیچگونه تعدیل به مبلغ فوق تعلق نمی گیرد ضمناً آنالیز بلغ پیمان ضمیمه می باشد.

ماده 4 – نحوه پرداخت حق الزحمه پیمانکار :
1- معادل ..... درصد از مبلغ اولیه پیمان پس از پیشرفت فیزیکی برابر ...... درصد از کل کار پرداخت خواهد شد.
2- ..........درصد باقی مانده در پایان عملیات اجرایی و تکمیل کار پرداخت خواهد شد.
صورت وضعیت ها با تایید دستگاه نظارت قابل پرداخت می باشد. بدیهی است کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه و مالیات برای طرفین قرارداد لازم الاجرا می باشد.

ماده 5 – حسن انجام کار :
از هر مرحله پرداخت به پیمانکار ......... درصد بابت حسن انجام کار کسر می گردد که پس از تحویل قطعی ........ درصد از آن و پس از تصویب صورت وضعیت قطعی ........... درصد باقیمانده پرداخت خواهد شد.

ماده 6 – دوره تضمین کارها :
حسن انجام کار عملیات موضوع پیمان از تاریخ تحویل موقت برای مدت ............ شمسی از طرف پیمانکار تضمین می گردد و این مدت به نام دوره تضمین نامیده می شود.

ماده 7 – نظارت در اجرا :
نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار برطبق مفاد این پیمان و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است از طرف کارفرما به عهده شرکت مهندسین مشاور ............ که در این پیمان دستگاه نظارت نامیده می شود واگذار گردیده است و پیمانکار موظف است کارها را بر طبق پیمان و اصول فنی و همچنین طبق دستورات و تعلیماتی که دستگاه نظارت یا نماینده آن در حدود مشخصات اسناد و مدارک پیوست پیمان می دهد اجرا کند.

ماده 8 – تاخیرات :
بابت هر ...... روز غیر مجاز ....... درصد از کل کارهای باقی مانده پیمان، پس از اتمام سقف مدت قرارداد به عنوان جریمه دیرکرد کسر خواهد شد.

تبصره 3 – تاخیرات ناشی از تعطیل شدن مارگاه بر اثر شرایط جوی و ......... که خارج از قصور پیمانکار باشد پس از تایید دستگاه نظارت به سقف مدت قرارداد اضافه می گردد.

ماده 9 – اسناد و مدارک قرارداد :
این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است :
الف : پیمان حاضر
ب : شرایط عمومی
ج : مشخصات عمومی (نشریه شماره 55 سازمن برنامه و بودجه)
د : نقشه های کلی و تفصیلی جزئی
ه : برنامه تفصیلی جزئی و صورت جلسه هر موافقت نامه و هر نوع سند دیگری که در مورد کارها در مدت پیمان تنظیم گردد و به امضاء طرفین برسد.

تبصره 4 – نقشه های تفصیلی جزئی ضمن اجرای کار طبق بند ب از ماده 21 شرایط عمومی پیمان از طرف کارفرما تحویل پیمانکار می گردد.

تبصره 5 – چنانچه تغییراتی که از طرف کارفرما اعلام می شود مستلزم هزینه اضافی برای پیمانکار باشد هزینه آن به پیمانکار پرداخت میگردد.

ماده 10 – برنامه زمان بندی پیشرفت کار :
پیمانکار ......... روز پس از عقد قرارداد با هماهنگی مشاور (دستگاه نظارت) برنامه زمان بندی پیشرفت کار را جهت تایید به کارفرما تسلیم می نماید.

ماده 11 – حل اختلاف :
هر گاه در اجرا و یا تفسیر مفاد قرارداد اختلاف نظر پیش آید دو طرف می توانند برای حل سریع آن مذاکره نمایند و در صورت عدم وصول توافق به داور مرضی الطرفین مراجعه نمایند. در صورت عدم پذیرش نظریه داور، از طریق مراجع ذیصلاح قضایی مورد اختلاف را حل و فصل خواهد نمود.
1-11- از زمان ارجاع دعوی به داور 3 ماه فرصت برای رسیدگی و اظهارنظر دارند.
2-11- هر گونه ارجاع دعوی به داور طبق اظهارنامه به عمل می آید.

ماده 12 – فورس ماژور
در صورت بروز شرایط و حوادث غیر مترقبه خارج از اراده آزاد طرفین لازم است مدعی مراتب را کتبا به طرف مقابل اعلام و درخواست جلسه مشترک نماید. تصمیات متخذه در جلسه موصوف ملاک عمل خواهد بود.

ماده 13 – فسخ قرارداد
فسخ قرارداد طرفین تابع عقود در قانون مدنی است و علاوه بر آن کارفرما می تواند با اعلام کتبی یک هفته قبل در موارد ذیل قرارداد را فسخ نماید :
1-13- عدم انجام تعهدات قراردادی پیمانکار و یا قصور و تقصیر وی در انجام هر یک از تعهدات
2-13- ورشکستگی یا انحلال شرکت پیمانکار

ماده 14 – نسخ قرارداد
طرفین با تاییدیه کلیه مراتب فوق این قرارداد که شامل .......... ماده و .......... تبصره ....... می باشد امضاء و مبادله نمودند که ........... نسخه نزد پیمانکار و ............... نسخه دیگر نزد کارفرما می باشد.

محل امضا کارفرما محل امضا پیمانکار

قراردادهای پیمانکاری
قراردادهای فروش قطعات متعدد زمین.واگذاری مجتمع های ساختمانی احداثی با همکاری عامل.کارگزار و مدیر فروش
قراردادهای مشارکت
قراردادهای مشاوره
قراردادهای تالیف،پژوهشی،هنری،سیستمی

  • منبع
  • حقوق نیوز

    دیدگاه

    شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید    کد امنیتی کد جدید