امروز: شنبه, ۰۵ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۰۸ صفر ۱۴۴۲ قمری و ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 272884
۴۹۴
۱
۰
نسخه چاپی
قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری ساختمان طراحی (معماری)

قرارداد پیمانکاری ساختمان طراحی (معماری)
قرارداد پیمانکاری ساختمان طراحی (معماری)

این قرارداد بین شرکت .......... به شماره ثبت ......... در اداره ثبت شرکتها به نمایندگی آقای .......... به سمت مدیرعامل به آدرس ......................................................... که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ............. فرزند .......... به آدرس ................................................... تلفن ................. که در این قرار آرشیتکت نامیده میشود از طرف دیگر منعقد می گردد و طرفین ملزم به رعایت مفاد این قرارداد می باشد.

ماده 1 – موضوع قرارداد
طراحی معماری ساختمان ............. به مساحت .................. متر مربع زیر بنا

ماده 2 – حدود خدمات آرشیتکت
مرحله اول مطالعات مقدماتی که شامل دو قسمت می باشد:
1-2- شناسایی و بررسی اولیه با توجه به مذاکره و تبادل نظر با کارفرما و کسب اطلاع از نیازمندی های طرح و بازدید محلی و کسب اطلاع از موقعیت زمین و سطوح لازم، مقیاس ها روابط بین قسمت ها و اجزاء تشکیل دهنده طرح و تهیه نقشه های شماتیک می باشد.
2-2- تهیه طرح مقدماتی : آرشیتکت در طرح مقدماتی باید احتیاجات کنونی را تعیین نمود و طرح مقدماتی را که شامل قسمت های زیر می باشد تنظیم و برای تصویب کارفرما تسلیم نماید.
3-2- اطلاعات درباره احتیاجات کنونی و گزارش توجیهی درباره طرح پیشنهاد شده.
4-2- ذکر مشخصات اصلی اجزاء طرح و تنظیم صورت برآورد هزینه با توجه به حدود خدمات موضوع قرارداد.

مرحله دوم : تهیه طرح نقشه های اجرایی به شرح ذیل :
1- تهیه مشخصات فنی و عمومی و خصوصی
2- اجرا : طرح نهایی به شرح مندرج در این قرارداد می باشد و باید با توجه به طرح مقدماتی مصوب در حدود اعتباری که از طرف کارفرما ابلاغ می شود تنظیم گردد.
آرشیتکت مجاز نمی باشد تغیراتی را که موجب افزایش هزینه اجرایی طرح می گردد بدون تصویب قبلی کارفرما در طرح بدهد.
3- خدمات آرشیتکت در مرحله دوم به شرح زیر است :
الف )بررسی کامل و جامع درباره طرح
ب) آرشیتکت باید نقشه ها و مشخصات و مدارک فنی را طوری تنظیم نماید که لا اقل سه پیمانکار بتواند در مناقصه شرکت نماید.
ج) مشخصات فنی حتی الامکان باید بر اساس استانداردهای موجود در ایران تهیه شود.
د) هماهنگی لازم با مهندسین محاسبات سازه و نظارت و تاسیسات از اول تا آخر طرح
م) تهیه نقشه معماری شامل پلان موقعیت، پلان طبقات به تفکیک برش تهیه مشخصات پله ها و آسانسور، برش طولی و عرضی، نمای جنوبی و شمالی و شرقی و غربی
ه) به تایید رساندن طرح توسط مدیریت فنی
و) به تصویب رساند ن طرح توط معاونت فنی شهرداری ............ برای اخذ پروانه دائمی
ی) آرشیتکت می بایست طرح معماری را ارائه نماید که به تصویب معاونت فنی شهرداری برسد در غیر این صورت مسئولیت آن به عهده آرشیتکت می باشد.

ماده 3 –
آرشیتکت گزارش ها و نقشه های موضوع این قرارداد را در ........... نسخه به کارفرما تحویل می دهد.

ماده 4 –
مدت قرارداد از تاریخ ......... لغایت ............. به مدت ...... ماه می باشد.

ماده 5 –
نقشه ها و گزارش ها می بایست به تصویب کارفرما برسد چنانچه کارفرما نظر خود را در مورد عدم انطباق کارهای انجام شده با وظایف مندرج در این قرارداد و نظرات مهندسین محاسبات سازه و تاسیسات و نظارت اعلام نماید آرشیتکت موظف و ملزم است گزارش ها را بر اساس نظرات کارفرما و شرح خدمات بدون دریافت حق الزحمه اضافی اصلاح نماید.

ماده 6 –
تصویب گزارش ها و نقشه های تهیه شده به وسیله کارفرما رافع مسئولیت آرشیتکت در مورد صحت طراحی نبوده و در هر حال آرشیتکت مسئول و جوابگوی نواقص یا اشتباهاتی است که بعدا و در حین اجرا مشاهده می شود.

ماده 7 –
حق الزحمه آرشیتکت عبارت است از : به ازای هر متر مربع مبلغ .............. ریال می باشد که متراژ دقیق آن باید به تایید کارفرما برسد.

ماده 8 –
کسورات قانونی به عهده کارفرما می باشد.

ماده 9 – نحوه پرداخت
1- 25 % به عنوان پیش پرداخت بعد از امضاء قرارداد در قبال تضمین معتبر به آرشیتکت پرداخت می شود.
2- 50 % بعد از تحویل کار توسط آرشیتکت پرداخت می گردد.
3- 15 % مابقی پس از تایید معاونت فنی شرکت در صورت اجرای صحیح کار پرداخت می گردد.

ماده 10 – تضمین حسن انجام کار
ده درصد از مبلغ کل قرارداد کسر و پس از ........ ماه قطعی شد و به تصویب رسیدن طرح توسط معاونت فنی شهرداری به آرشیتکت پرداخت خواهد شد و در صورت قصور آرشیتکت به نفع کارفرما ضبط خواهد شد.

ماده 11 –
آرشیتکت باید مشخصات و نقشه ها و طراحی را به ترتیبی تهیه نماید که حتی الامکان احتیاج به تغییر آنها در حین اجرا نداشته باشد هر نوع تغییر یا اصلاح مشخصات و نقشه های اجرایی قط با موافقت کتبی قبلی کارفرما مجاز است.

ماده 12 –
آرشیتکت حق واگاذری موضوع این قرارداد را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث ندارد.

ماده 13 – حل اختلاف
اختلافات ناشی از تغییر و تفسیرمفاد قرارداد ابتدا از طریق مذاکره حل و فصل می گردد و در صورت عدم حصول نتیجه از طریق مراجع ذیصلاح قانونی فیصله داده خواهد شد.

ماده 14 –
در صورتی که آرشیتکت مفاد این قرارداد را اجرا ننماید کارفرما حق فسخ یا اخذ خسارت وارده را دارد.

ماده 15 –
مالکیت اسناد کلیه گزارش ها و نقشه ها و طراحی ها متعلق به کارفرما است و آرشیتکت حق واگذاری آنها را به غیر ندارد.

ماده 16 –
چک شماره .......... از حساب جاری ............ نزد بانک ......... شعبه ......... به مبلغ ........... ريال از آرشیتکت اخذ شده و در صورت عدم شروع کار یا عدم پیشرفت آن طبق برنامه زمان بندی شده خسارت وارده و هزینه های احتمالی انجام شده در رفع نواقص و غیره کارفرما می تواند چک مزبور را تکمیل و وصل نماید و یا قرارداد را فسخ نماید.
تبصره :
تشخیص کارفرما در خصوص مواردی که موجب ایجاد حق استفاده و تکمیل کردن چک و تعیین خسارت وارده می شود کافی است و آرشیتکت هیچگونه اعتراضی ندارد.

ماده 17 –
در صورتی که آرشیتکت در مهلت مقرر نسبت به انجام و اتمام کار اقدام ننماید ملزم است به ازای هر روز تاخیر مبلغ .......... ريال به عنوان جریمه تاخیر در تحویل به کارفرما پرداخت نماید.

ماده 18 –
نوسانات اقتصادی و افزایش یا کاهش نرخ ارز و تغییرات تورم و تحریم های اقتصادی یا وضع تعرفه های جدید از نظر اجرای این قرارداد از مصادیق فورس ماژور محسوب نمی باشد و مسئولیت آن به عهده آرشیتکت می باشد.

ماده 19 –
دوره تضمین کارها و رفع اشکالات احتمالی تا آخر مدت اجرای طرح می باشد و تضمین سپرده تا اخرین مرحله اجرای طرح نزد کارفرما نگهداری می شود.

ماده 20 –
آرشیتکت متعهد است کلیه انجام کارهای موضوع این قراراد را با بهترین روش های فنی و با دستگاه های مجهز و کامپیوتر انجام دهد.

این قرارداد در ........... ماده و در .................... بند و در ............. صفحه و در .............. نسخه که هر کدام حکم واحد را دارد تنظیم گردیده است.

امضاء آرشیتکت امضاء کارفرما

  • منبع
  • حقوق نیوز

    دیدگاه

    شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید    کد امنیتی کد جدید