امروز: دوشنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۱۶ رجب ۱۴۴۲ قمری و ۰۱ مارس ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 273196
۳۷۲
۱
۰
نسخه چاپی
قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری عملیات نصب و لوله کشی و راه اندازی چیلر ساختمان

قرارداد پیمانکاری عملیات نصب و لوله کشی و راه اندازی چیلر ساختمان
قرارداد پیمانکاری عملیات نصب و لوله کشی و راه اندازی چیلر ساختمان

این موافقت نامه در تاریخ ........... فی مابین شرکت ........... به نمایندگی آقای ........... به عنوان مدیرعامل به شماره ثبت ............. نزد اداره ثبت شرکت ها مقیم ............ خیابان ......... پلاک ..... که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت ........... به نمایندگی آقای ............. مدیرعامل و رئیس هیئت مدیریه به شماره ثبت ............ در اداره ثبت شرکت ها مقیم ............ که ذیلاً پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر با شرایط ذیل منعقد گردید.

ماده 1- موضوع قرارداد :
اجرای عملیات نصب و لوله کشی و راه اندازی دستگاه چیلر موضوع قرارداد فروش مورخ .............. مطابق با مشخصات و توضیحات اعلامی در نامه شماره ............ پیمانکار و محل انجام واقع ......................................................................

ماده 2 – اسناد و مدارک ضمیمه قرارداد :
1-2- مدارک فنی اعم از نقشه های اجرای عملیات لوله کشی مسی و سایر مدارک وابسته مطابق نامه های شماره ..............
2-2- مدارک مربوط به استقرار دستگاه های چیلر و کندانسور هوایی (نقشه های فوندانسیون) مطابق نامه شماره ..............
3-2- لیست مصالح مورد نیاز جهت انجام عملیات لوله کشی و لیست لوازم مورد نیاز جهت انجام راه اندازی مطابق نامه شماره .........................

ماده 3 – مبلغ قرارداد :
مبلغ قرارداد معادل ............. ریال .......... می باشد که مبلغ ............. ریال بابت لوازم و مصالح مورد نیاز بوده و مبلغ ........... ریال بابت دستمزد انجام خدمات می باشد و به شرح ذیل پرداخت می گردد.
1-3- 25 % (بیست و پنج درصد) بابت مصالح و لوازم به عنوان پیش پرداخت همزمان با امضاء قرارداد در مقابل تضمین مورد نظر کارفرما
2-3- 25 % (بیست و پنج درصد) بابت مصالح و لوازم همزمان با تحویل لوازم در محل انبار پیمانکار و تایید آنها توسط کارفرما
3-3- 25 % (بیست و پنج درصد) مبلغ دستمزد به عنوان پیش پرداخت بعد از تحویل لوازم و تایید توسط کارفرما
4-3- 25 % (بیست و پنج درصد) مبلغ دستمزد پس از نصب و راه انداری

تبصره :
مبلغ .............. ریال جهت تهیه لوازم ومصالح تقریبی است و تا 15 درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد.
پیمانکار موظف است قیمت های واحد و مقدار مصرف شده مربوط به برآورد فوق را با اسناد مربوطه به تصویب کارفرما برساند.

ماده 4 – تعهدات پیمانکار
1-4- معرفی نماینده ای تام الاختیار جهت اجرای این قرارداد و ارائه گزارش های فنی لازم
2-4- تهیه و ارسال دستورالعمل اجرای لوله کشی مابین تجهیزات پروژه جهت اخذ تاییدیه حداکثر تا دو هفته پس از امضا قرارداد
3-4- ارسال برنامه زمان بندی اجرای عملیات حداکثر یک هفته بعد از امضا قرارداد
4-4- ارسال گزارش هفتگی پرسنل مستقیم و غیر مستقیم
5-4- تدوین شرح کار به صورت معین و به طور مکتوب
6-4- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد
7-4- حفاظت و حراست از تجهیزات

ماده 5 – تعهدات کافرما :
1-5- هماهنگی لازم جهت حضور بازرس فنی کارفرمای اصلی
2-5- تامین محل سرپوشیده وکارگاه مناسب جهت تعمیرات و نگهداری ماشین آلات
3-5- تامین آب و برق و سایر انرژی های مورد نیاز پیمانکار در محلی که کارفرما خود تعیین می نماید و همچنین در محل اجرای پروژه
4-5- تامین اسکان و غذا و انبار موقت پرسنل اعزام یپیمانکار در طول مدت اجرای پروژه در (تامین اسکان در صورت امکان)
5-5- انجام کلیه عملیات ساحتمانی و کنده کاری و ساخت تابلوی برق اصلی و کابل کشی مدار قدرت (چیلر – کندانسور هوایی)
6-5- ساخت فوندانسون (فلزی یا بتونی) مطابق نقشه های ارائه شده پیمانکار
7-5- تهیه و تامین جرثقیل و ماشین آلات سنگین جهت نقل و انتقال دستگاه ها بر روی فوندانسیون طبق برنامه زمان بندی ارائه شده پیمانکار

ماده 6 – مدت و محل اجرای عملیات :
زمان تامین لوازم مورد نیاز جهت عملیات فوق ........... روز پس از دریافت پیش پرداخت و زمان برای اجرای عملیات فوق الذکر سی روز تقویمی پس از تامین مصالح و لوازم مورد نیاز و اعلام آمادگی کارفرما (جمعاً شصت روز تقویمی) در محل ............ می باشد.

ماده 7 – دوره تضمین :
پیمانکار عملیات مورد پیمان را برای مدت ......... ماه پس از شروع بهره برداری در فصل گرم تضمین می نماید. چنانچه در دوره بهره برداری عیب و نقصی در کارها مشاهده شود که ناشی از قصور پمانکار در اجرای عملیات باشد پیمانکار باید به هزینه خود نسبت به رفع آنها اقدام نماید.

ماده 8 – بیمه پرسنل و حوادث ناشی از کار
1-8- پیمانکار موظف است کلیه پرسنل خویش را نزد سازمان تامین اجتماعی به هزینه خود بیمه نماید.
2-8- پیمانکار موظف است لوازم و ابزار ایمنی مورد نیاز پرسنل خود را تهیه و به آنها تحویل دهد.
3-8- رعایت مقررات ایمنی شرکت ................. جزء تعهدات پیمانکار است.
4-8- به طور کلی جبران خسارت حوادث ناشی از کار یا غیر از آن مربوط به پرسنل پیمانکار در تعهد خود اوست.

ماده 9 – کسورات قانونی :
مالیات پیمانکار به میزان 5 % بابت مالیات از مبلغ خدمات کسر می گردد و در خاتمه قرارداد فیش واریزی آن به اداره دارایی به پیمانکار تسلیم می شود .
پرداخت حق بیمه و مالیات مربوطه با توجه به قوانین جاری موضوع این قرارداد و نیز اخذ مفاصا حساب ها به عهده پیمانکار است (با در نظر گرفتن قیمت های دو گانه خرید مصالح و دستمزد)

ماده 10 – مقررات کلی :
1-10- کلیه مذاکرات وتوافقات قبلی در این قرارداد پیوست قرارداد گنجانده شده و متن قرارداد و ضمائم آن شامل همه توافق های قبلی طرفین می باشند.
2-10- هر گونه اصلاحیه و یا تغییر در توافقات فوق الذکر به صورت کتبی و صراحت کامل و پس از امضاء طرفین قابل اجرا خواهد بود.

ماده 11 – نظارت بر اجرای عملیات :
نظارت بر اجرا از طرف نمایندگان کارفرما و نماینده بازرسی کارفرما انجام می شود و نظارت اجرا شده به هیچ وجه از مسئولیت اجرای پیمانکار نمی کاهد.

ماده 12 – حل اختلاف
هر گاه در اجرا و یا تفسیر مفاد قرارداد اختلاف نظر پیش آید دو طرف می توانند برای حل سریع آن مذاکره نمانید و در صورت عدم وصول توافق به داور مرضی الطرفین مراجعه نمایند. در صورت عدم پذیرش نظریه داور، از طریق مراجع ذیصلاح قضایی مورد اختلاف را حل و فصل خواهد نمود.

ماده 13 – فورس ماژور :
در صورت بروز شرایط و حوادث غیر مترقبه خارج از اراده آزاد طرفین لازم است مدعی مراتب را کتباً به طرف مقابل اعلام و درخواست جلسه مشترک نماید. تصمیمات متخذه در جلسه موصوف ملاک عمل خواهد بود.

ماده 14 – فسخ قرارداد :
فسخ قرارداد طرفین تابع عقود در قانون مدنی است و علاوه بر آن کارفرما می تواند با اعلام کتبی یک هفته قبل در موارد ذیل قرارداد را فسخ نماید :
1-13- عدم انجام تعهدات قراردادی پیمانکار و یا قصور و تقصیر وی درانجام هر یک از تعهدات
2-13- ورشکستگی یا انحلال شرکت پیمانکار

ماده 15 – نسخ قرارداد :
طرفین با تاییدیه کلیه مراتب فوق این قرارداد که شامل .......... ماده و ........... تبصره ............ می باشد امضاء و مبادله نمودند که .......... نسخه نزد پیمانکار و ........... نسخه دیگر نزد کارفرما می باشد.

محل امضا کارفرما محل امضا پیمانکار

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید