امروز: دوشنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۱۶ رجب ۱۴۴۲ قمری و ۰۱ مارس ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 273197
۳۱۶
۱
۰
نسخه چاپی
قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری لوله کششی آب سرد و گرم

قرارداد پیمانکاری لوله کششی آب سرد و گرم
قرارداد پیمانکاری لوله کششی آب سرد و گرم

این قرارداد در تاریخ .......... فی مابین شرکت ............. به نمایندگی ........... به نشانی ...................................................... که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ........... فرزند ....... به شماره شناسنامه ......... صادره از .......... به نشانی ................................................... تلفن .......... که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجرا می باشد.

ماده 1 – موضوع قرارداد :
اجرای کلیه لوله کشی آب سرد و گرم، سرویس ها، شوفاژ، فن کوئل پروژه ............. با بهترین کیفیت اجرایی و استاندارهای مربوطه مطابق نقشه های تحویل داده شده از طرف کارفرما به پیمانکار طبق مشخصات فنی کار

ماده 2 – مدت قرارداد :
مدت قرارداد جمعاً ........... روز ............ ماه شمسی از تاریخ ...........لغایت ......... می باشد.

ماده 3 – مبلغ قرارداد :
مبلغ کل قرارداد و ....... ريال پیش بینی می گردد که تا 25 درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که بر اساس نرخ نامه پیوست قابل پرداخت خواهد بود، چنانچه حجم عملیات اضافه شده بیش از 25 درصد مبلغ فوق الذکر باشد. نیاز به تهیه و تنظیم الحاقیه با قیمت های جدید توافق شده فی مابین خواهد بود.

ماده 4 – نحوه پرداخت :
پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده اقدام و پس از تایید نماینده کارفرما با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر 10 % حسن انجام کار و 5 % مالیات اقدام خواهد شد.
تبصره : 5 % حسن انجام کار پس از تحویل موقت و 5 % پس از تحویل قطعی با درخواست کتبی پیمانکار و تایید کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد.

ماده 5 – تعهدات کارفرما :
1-5- تهیه و تامین اجناس و مصالح عبارتند از ..............................................
2-5- کنترل و بازرسی و نظارت بر کار و دستورالعمل های لازم در خصوص رفع نواقص کار توسط مهندس تاسیسات
3-5- تست لوله ها به اتفاق پیمانکار
4-5- پرداخت مبلغ اتمام کار به پیمانکار بر اساس پیشرفت کار و تهیه صورت وضعیت ها

ماده 6 – تعهدات پیمانکار :
1-6- اجرای دقیق و فنی کار و تهیه کلیه ابزار و وسایل کار مربوطه
2-6- تحویل اجناس از انبار و حمل و نقل آن به طبقات
3-6- جلوگیری از هرگونه پرت و دور ریز
4-6- بکار گیری استاد کار ماهر، توضیح اینکه مسئولیت کلیه کارگران و استاد کاران پیمانکار از قبیل دستمزد، ایاب ذهاب، اقامت، خوراک، بیمه قانون کار و حوادث ناشی از کار به عهده پیمانکار بوده و کارفرما در صورت عدم رعایت نظم و مقررات کارگاهی توسط پرسنل پیمانکار ضمن معرفی فرد خاطی به پیمانکار می بایست نسبت به خروج فرد خاطی از کارگاه، اقدام نماید و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در قبال نفرات پرسنل پیمانکار ندارد.
5-6- حفظ و نگهداری کلیه وسایل تحویلی به پیمانکار به عهده ایشان می باشد.
6-6- پیمانکار می بایست طبق برنامه زمان بندی مراحل اجرایی خود را طی کرده، اگر به هر دلیلی در کار ایشان وقفه ـ ای ایجاد شده ایشان می توانند ضمن اخذ تایید به ال دال با تاخیر مجاز به کار خویش ادامه دهد در غیر این صورت هر گونه دیرکرد با توجه به برنامه زمان بندی متوجه ایشان خواهد بود و ضرر و زیان احتمالی آن بایستی توسط ایشان پرداخت گردد.
7-6- پیمانکار می بایست قبل از به اتمام رسیدن اجناس و مصالح به مدت ............... ساعت قبل لوازمی که کارفرما موظف به تهیه آن می باشد، طی نامه ای از کارفرما درخواست کرده و لازم به ذکر است که این درخواست مصالح بایستی با توجه به نیازمندی های پروژه و به طور صحیح از روی نقشه ها شمارش شده و درخواست گردد. در غیر این صورت تبایستی نسبت به ازدیاد یا کسر اجناس درخواستی پاسخ گو باشد.
8-6- پیمانکار موظف است در کلیه مراحل اجرای کار به مقدار لازم، لوازم مصرفی را از انبار تحویل گرفته و رسید نماید و پس از اتمام کار در طبقه مربوطه، کل طبقه را از لوازم و اجناس مصرفی پاک نماید، به طوری که از آن لوازم و اجناس چیزی در آن طبقه بر جای نماند، در صورت مشاهده موارد ذکر شده هزینه مصالح به همراه هزینه جمع آوری آن از پیمانکار کسر خواهد شد.
9-6- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملاً مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستور کار زیر نظر کارفرما بدون عیب و نقص انجام دهد.
10-6- پیمانکار می بایستی در تمام راحل کار راساً در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاخیار ذیصلاح با اطلاعات وی مورد نیاز که مورد تایید کارفرما نیز باید حضور داشته باشد.
11-6- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام نماید سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فی مابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات لغو شده، تلقی می گردد.
12-6- پیمانکار تعهد می نماید که در پایان هر روز لیست کارگران خود را با مشخص نمودن وظیفه مربوطه به دفتر کارگاه تحویل نماید.
13-6- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی، کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و به صورت تام الاختیار را خواهد داشت.

ماده 7 – موارد فسخ قرارداد :
1-7- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار
2-7- عدم اجرا تمام یا قسمتی از موارد قراراد در موعد پیش بینی شده
3-7- تاخیر در شروع به کار بیش از یک هفته از تاریخ ابلاغ قرارداد
4-7- غیبت بدون اجازه پیمانکار یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما در کلیه موارد مذکور تشخیص و نظر کارفرما ملاک عمل بوده و قاطعیت دارد.

ماده 8 – حل اختلاف :
کلیه اختلافات که ممکن است بین طرفین بروز نماید خواه مربوط به اجرا عملیات موضوع قرارداد، خواه مربوط به تفسیر یا تعبیر هر یک از موارد قرارداد باشد در صورتی که از طریق مذاکرات مستقیم مرتفع نشود هر یک از طرفین می تواند رسیدگی به اختلافات را از طریق مراجع قانونی حل نماید.

ماده 9 – مشخصات فنی :
1-9- کلیه لوله های مصرفی جهت لوله کشی سرد و گرم از نوع با اتصالات ........ می باشد و پیمانکار موظف به اجرای صحیح لوله کشی و فعالیت و عملیات خود می باشد.
2-9- کلیه لوله های سرد و گرم بایستی با فشار ....... اتمسفر به مدت ....... ساعت که توسط مهندس تاسیسات کنترل می گردد عملیات تست آن انجام می گیرد.
3-9- کلیه لوله های دیواری که در روی دیوارها قرار می گیرند بایستی با فاصله مناسب معین از یکدیگر نصب شده و طوری روی دیوار محکم گردند که اولاً فاصله بین آن دو با توجه به اندازه های داده شده و ثابت و در هنگام کاشی کاری جلو و عقب نگردند.
4-9- در پوش کلیه لوله های سرد و گرم در محل دستشویی، وان، توالت و غیره بایستی بسته شوند.
5-9- نصب شیرآلات بهداشتی بایستی با دقت فراوان و بدون خطا انجام پذیرد، همچنین کلیه سرویس های فرنگی، وانها، فلاش تانک ها و لوله ها بایستی با توجه به مشخصات فنی آنها با دقت و مهارت فراوان نصب گردند در غیر این صورت هر گونه ضرر و زیان احتمالی به شیرآلات و سرویس های بهداشتی از پیمانکار به عنوان خسارت کسر خواهد گردید.
6-9- تراز کلیه لوله های خروجی به جهت شیرآلات، دستشویی ها، وان سبک آشپزخانه و غیره، از طرف کارفرما و مشاور تاسیسات به پیمانکار ابلاغ و ایشان می بایست مطابق ترازهای داده شده اجرا نماید.
7-9- کلیه لوله ها بایستی با فشار .......... اتمسفر ........... ساعت تست گردد.
8-9- کلیه خروجی های مربوطه جهت نصب رادیاتور و حوله خشک کن سرویس ها بایستی کاملاً درپوش شده و همچنین محل قرارگیری جعبه های آتش نشانی و تراز آنها که از طرف مهندسین کارگاه و مشاور تاسیسات ارائه می گردد دقیقا اجرا گردد.

ماده 10 – دوره تضمین :
حین انجام کلیه عملیات موضوع قرارداد از تاریخ تحویل موقت به مدت .......... شمسی از طرف پیمانکار تضمین می گردد و این مدت دوره تضمین نامیده می شود وچنانچه در دوره تضمین معایب و نقایصی در کارها مشهود شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات فنی و عملکرد پیمانکار مکلف است به هزینه خود حداکثر .............. روز بعد از ابلاغ مراتب شروع به رفع معایب و نقایص کند و آنها را طی مدتی که با تراضی کارفرما معین می شود رفع نماید.

تبصره :
هرگاه پیمانکار در انجام تعهد خود قصور ورزد کارفرما حق دارد وکالتاً آن معایب و نقایص را راساً و یا به ترتیب که مقتضی بداند رفع هزینه آن را به اضافه 15 % بالا سری از محل مطالبات و سپرده های تضمین پیمانکار برداشت نماید.

ماده 11 – نسخ قرارداد :
این قرارداد ......... ماده و ......... تبصره ........... و در ............. نسخه تهیه و هر نسخه حکم واحد را دارد.

کارفرما پیمانکار

  • منبع
  • حقوق نیوز

    دیدگاه

    شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید    کد امنیتی کد جدید