امروز: چهارشنبه, ۰۶ مهر ۱۴۰۱ برابر با ۰۱ ربيع الأول ۱۴۴۴ قمری و ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی
کد خبر: 269045
۶۸۰
۱
۰
نسخه چاپی
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری

آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری (مصوب 25/3/78 قوه قضائیه)

آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری (مصوب 25/3/78 قوه قضائیه)

با توجه به ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و پیشنهاد کانونهای وکلای‌دادگستری کشور، آیین‌نامه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلا به شرح ذیل تصویب شد:

ماده 1 ـ قرارداد حق‌الوکاله طبق ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب‌سال 1333، بین وکیل و موکل معتبر است‌. اعتبار قرارداد مذکور نسبت به محکوم‌علیه و شخص‌ثالث در صورتی است که متجاوز از مبلغ مندرج در این آیین‌نامه نباشد.

ماده 2 ـ به منظور تشخیص مالیات و سهم تعاون و تعیین حق‌الوکاله‌، در صورتی که قرارداد دربین نباشد و نیز در مورد محکوم‌علیه‌، میزان حق‌الوکاله طبق این آیین‌نامه تعیین خواهد شد. درصورت اخیر، چنانچه قرارداد بین محکوم‌له و وکیل او مبلغی‌کمتر از مبلغ مندرج در این آیین‌نامه رامقرر دارد مبلغ مذکور ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ـ کلیه دادگاههای دادگستری و مراجع غیر دادگستری‌، در مواردی که طبق قانون‌، تکلیف به‌تعیین حق‌الوکاله دارند، میزان حق‌الوکاله را بر اساس این ماده محاسبه و در رای ذکر خواهند کرد.

ماده 3 ـ در دعاوی مالی اعم از مدنی یا کیفری‌، میزان حق‌الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی‌از حیث بهای خواسته قطعی است‌، ده درصد بهای خواسته و در موردی که حکم از حیث بهای‌خواسته قطعی نیست به ترتیب ذیل تعیین می‌شود:

الف ـ تا مبلغ سی میلیون ریال‌، یازده درصد از بهای خواسته‌

ب ـ نسبت به مازاد مبلغ سی میلیون ریال‌، هفت درصد از بهای خواسته‌

ماده 4 ـ شصت درصد حق‌الوکاله مقرر در بندهای الف و ب ماده 2 به مرحله نخستین و چهل‌درصد بقیه به مرحله تجدید نظر تعلق می‌گیرد. حق‌الوکاله هر مرحله در آغاز همان مرحله به وکیل‌پرداخت می‌گردد.

ماده 5 -

الف ـ حق‌الوکاله دفاع از دعاوی جلب ثالث‌، تقابل‌، ورود ثالث و اعتراض ثالث نصف میزانی‌است که در بندهای الف و ب ماده 2 مقرر است ولی حق‌الوکاله دعاوی‌ورود ثالث‌، جلب ثالث‌،تقابل و اعتراض ثالث مطابق تمام حق‌الوکاله مرحله‌ای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب‌شده یا دعوی تقابل مطرح و یا به رای صادره در آن مرحله اعتراض نموده است‌.

ب ـ حق‌الوکاله حکم غیابی و اعتراض به حکم مذکور به میزان مقرر در بندهای‌الف و ب ماده 2 است‌، لیکن چنانچه به حکم غیابی اعتراض شود از جهت تعقیب و دفاع از دعوی‌، حق‌الوکاله‌دیگری به وکیل محکوم‌له حکم غیابی تعلق نمی‌گیرد.

ج ـ حق‌الوکاله وکیل در دادسراها نظیر دادسرای نظامی و دادسرای دیوان عالی‌کشور و غیره‌نصف میزان حق‌الوکاله مذکور در ماده 2 است و چنانچه وکیل دعوی را در دادگاه نیز تعقیب کند،علاوه بر مبلغ مذکور، حق‌الوکاله مرحله نخستین نیز طبق این آیین‌نامه به وی تعلق می‌گیرد.

ماده 6 ـ در مواردی که دعوی به یکی از نتایج ذیل منتهی شود حق‌الوکاله به ترتیب زیر تعیین‌می‌شود:

الف ـ برای قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ و دفاع از دعوی‌، ربع حق‌الوکاله مرحله نخستین‌.

ب ـ برای قرار ابطال دادخواست پس از پاسخ و دفاع از دعوی‌، نصف حق‌الوکاله مرحله نخستین‌.

ج ـ برای قرار سقوط دعوی تجدید نظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوی‌، ربع حق‌الوکاله مرحله‌تجدیدنظر.

د ـ برای قرار سقوط دعوی تجدیدنظر پس از پاسخ ودفاع از دعوی‌، نصف حق‌الوکاله مرحله‌تجدیدنظر.

هـ ـ برای قرار رد دعوی به علت قبول ایراد مرور زمان و قرار سقوط دعوی اعتراض بر ثبت و ردتقاضای اعاده دادرسی و قرار رد دعوی به علت اعتبار امر مختومه‌، تمام حق‌الوکاله‌ای که برای حکم‌مقرر است‌.

و ـ برای سایر قرارهایی که مستقلا قابل تجدیدنظر است‌، میزان حق‌الوکاله‌، نصف حق‌الوکاله آن‌مرحله می‌باشد و در صورتی که این نوع قرارها فسخ و نقض شود، حق‌الوکاله‌ای اضافه بر آنچه برای‌رسیدگی ماهوی مقرر است برای رسیدگی پس از فسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت‌.

ماده 7 ـ حق‌الوکاله رسیدگی بعد از نقض‌، نصف حق‌الوکاله قبل از نقض است‌.

ماده 8 ـ در دعاوی که تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست از قبیل تخلیه ملک‌، تصرف عدوانی‌و تقسیم و افراز و امثال آن‌، یا خواسته مالی نیست مانند طلاق ، تمکین‌، اصلاح شناسنامه‌، مواردمربوط به امور حسبی و در دعاوی کیفری‌، دادگاه میزان حق‌الوکاله و خسارات مورد مطالبه از طرف‌محکوم‌له را تعیین خواهد کرد اعم از اینکه خود متهم یا دادگاه وکیل تعیین کرده باشد، لیکن‌حق‌الوکاله هر مرحله از دادرسی‌نباید کمتر از مبلغ 000 500 ریال باشد و حق‌الوکاله خواسته مالی‌هم طبق این آیین‌نامه به آن اضافه خواهد شد.

ماده 9 ـ حق‌الوکاله در دیوان عدالت اداری و مراجع غیر قضایی (از قبیل سازمان تعزیرات‌حکومتی‌، هیئت‌های مندرج در قانون کار و غیره‌) طبق این آیین‌نامه است که 60 درصد آن به مرحله‌نخستین و 40 درصد به مرحله تجدیدنظر تعلق می‌گیرد.

ماده 10 ـ حق‌الوکاله امری که خارج از دادگستری یا پس از طرح آن در دادگاه به داوری ارجاع‌می‌گردد و منجر به صدور رای داور می‌شود و نیز موردی که دعوی در دادگاه یا خارج دادگاه به صلح‌ختم می‌شود، به میزان حق‌الوکاله مرحله نخستین است‌.

ماده 11 ـ در مورد عزل وکیل یا انتفای موضوع وکالت به جهتی از جهات قانونی‌دیگر، اگر کار وکیل تمام شده یا پرونده برای صدور حکم مهیا باشد، تمام حق‌الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق‌خواهد گرفت‌. در غیر این صورت میزان حق‌الوکاله وکیل به تناسب کاری که در آن مرحله انجام داده‌است به تشخیص کانون وکلا یا مراجع قضایی تعیین خواهد شد.

ماده 12 ـ در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانونا تقویم می‌شود حق‌الوکاله به‌نسبت ارزش واقعی خواسته باید تعیین شود. در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی‌خواسته‌، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس‌، تعیین و ملاک حکم قرارمی‌دهد.

ماده 13 ـ میزان حق‌الوکاله امور اجرایی در دادگاهها و شعب اجرایی ثبت‌، حداکثر 4 درصدنسبت به محکوم‌به یا مورد اجرا تعیین می‌شود و ممکن است به تناسب آنچه اجرا می‌شود دریافت‌شود. در مورد سایر اجرائیه‌ها تعیین میزان حق‌الوکاله به نظر دادگاه صلاحیت دار است‌.

ماده 14 ـ چنانچه مطالعه پرونده قبل از قبول وکالت در موضوع دعوی به تشخیص وکیل‌ضرورت داشته باشد، حق‌الوکاله مطالعه پرونده در کلیه مراجع قضایی‌، دیوان عدالت اداری ومراجع غیر قضایی 000,200 ریال تعیین می‌شود و در صورت قبول وکالت در موضوع دعوی‌، مبلغ‌مزبور جزو حق‌الوکاله وکیل منظور خواهد شد.

ماده 15 ـ وکلای دادگستری و کارگشایان مکلفند معادل نصف آنچه بابت مالیات طبق قانون‌مالیاتهای مستقیم تمبر به وکالتنامه الصاق می‌کنند برای صندوق حمایت وکلا و کارگشایان و نیزیک چهارم مالیات را بابت هزینه کانون به حسابداری ‌دادگستری پرداخت کنند و صندوق دادگستری‌مکلف است سهم صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان را در هر مورد قبول و در آخر هر ماه به‌کانون وکلای‌دادگستری مربوطه بپردازد. دو درصد از آنچه وصول می‌شود حق‌الزحمه متصدیان‌وصول خواهد بود.

ماده 16 ـ هزینه مسافرت وکلا، کیلومتری 500 ریال رفت و برگشت می‌باشد، مگر هزینه‌های‌ مذکور از سوی موکل تقبل شود. و فوق العاده روزانه مبلغ 000 300 ریال تعیین می‌گردد.

ماده 17 ـ این آیین‌نامه از تاریخ ........................... لازم‌الاجرا و آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب تیر ماه 1341 از تاریخ فوق ملغی ‌است‌.

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکتر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید