امروز: چهارشنبه, ۰۵ مهر ۱۴۰۲ برابر با ۱۱ ربيع الأول ۱۴۴۵ قمری و ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۳ میلادی
کد خبر: 264985
۳۰۳۱
۱
۰
نسخه چاپی
تخلفات انتظامی وکلاء

تحصیل وکالت با وسایل فریبنده

تحصیل وکالت با وسایل فریبنده

تحصیل وکالت با وسایل فریبنده

ماده 80 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری می گوید: ((در موارد ذیل متخلف به مجازات انتظامی در جه 4 محکوم می شود:...3-در صورتی که به وسیله فریبنده تحصیل وکالت نماید...))

مصداق عینی در دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

موضوع پرونده : رسیدگی به اعتراض آقایان ...وکلای دادگستری نسبت به رای شماره 14959 مورخ 15/9/83 مبنی بر محکومیت وکلای نامبرده به محرومیت دایم از شغل وکالت .

خلاصه جریان پرونده : خانم ...همسر متهم زندانی .... در مورخه 15/11/81 به کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام داشته است که در خصوص پرونده های اتهامی شوهرم به آقایان ...وکالت دادم تا در پرونده های کلاسه 156-166-167 مطروحه در شعبه 45 دادگاه کرج و پرونده کلاسه 18-24-8401 دادگاه کارکنان دولت از شوهرم دفاع نمایند و علیرغم اینکه قول دادند که رای پرونده ها را بنحو احسن و به نفع متهم تمام کنند متاسفانه هیچ دفاع خاصی نکرده اند و در پرونده کلاسه 18-24-1084 اصلا" دخالتی نکردند و در بقیه پرونده دلسوزانه عمل نکرده و اطلاعات و گفته دروغین به ما داده اند و طی مراحلی طبق رسید مبلغ 12/900/000 تومان از من دریافت و اقدام مثبتی در پرونده ها ننمودند و حتی حق الزحمه باطل کردن تمبر را شخصا" پرداخت کرده ام و حالا که تقاضای پولم را می کنم می گویند هر کاری از دستت ساخته است انجام بده و فوق آن اینست که دو سه ماه دفترمان را ببندند لذا تقاضا دارم به موضوع رسیدگی و نسبت به استرداد پولم اقدام نمایند . متعاقبا" آقای ... متهم زندانی و شوهر شاکیه در مقام تایید شکوائیه همسرش اعلام نموده که وکلای نامبرده از طریق فریبکاری و تهدید همسرش مبالغی وجه از او دریافت نموده اند که از اتهامات وارده نسبت به من دفاع نمایند ولی متاسفانه هیچ گونه اقدامی در این خصوص معمول نداشته اند .

پس از ابلاغ شکوائیه شکات قضیه به وکلای مشتکی عنهما نامبردگان طی لوایح تسلیمی خود به کانون چنین دفاع کرده اند که برابر قرارداد منعقده مبالغی به عنوان حق الوکاله دریافت داشته اند و حسب الوظیفه و بنا به موازین شرعی و قانونی دفاع لازم را بعمل آورده و نهایت سعی و تلاش خود را در این خصوص نموده اند ولی مشخص است که صدور رای محکومیت متهم و یا هرگونه تصمیم قضایی دیگر با دادگاه صادر کننده حکم است ووکیل حق دخالت ندارند و در مواردی نیز خانم .... از ورود ما به پرونده جلوگیری بعمل آورده است و ما هیچ گونه شرطی درباره اخذ رای برائت برای شوهر ایشان نکرده ایم و شکایت وی را نیز تکذیب می نماییم .

با ارجاع مورد رسیدگی به یکی از دادیاران دادسرای انتظامی کانون وکلای مرکز دادیارمذکور پس از بررسی های انجام شده در تاریخ 28/5/82 به ریاست دادسرای انتظامی کانون وکلای مرکزچنین گزارش نموده است:

((در خصوص شکایت انتظامی مطروحه بطرفیت آقایان ...وکلای پایه یکم دادگستری که دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی انتظامی مبنی بر سه ماه ممنوعیت بوده و در سال 1380 اجرا گردیده است . پرونده کلاسه 78/34 شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای مرکز و همچنین یک فقره پرونده جاری به کلاسه 79/473 دادسرای انتظامی که منجر به صدور کیفر خواست مبنی بر تخلف از سوگند( با لحاظ سابقه قطعی محکومیت تخلف انتسابی مشابه در مدت مقرر قانونی ) که تحت کلاسه شعبه چهارم دادگاه انتظامی به شماره 81/193 علی الظاهر در حال رسیدگی می باشد با عنایت به مفاد شکایت و تصویر قرارداد وکالت تنظیمی و میزان حق الوکاله و نوع محکومیت مندرج در دادنامه ابرازی از سوی همسر شاکی و عنایت سوابق وکلای مشتکی عنهما و گزارش کار آموز وکالت مبنی بر عدم دخالت نامبردگان در شعبه 24 عمومی سابق کرج (برغم اینکه جزء موضوع وکالت و قرارداد حق الوکاله ابرازی می می باشد ) و عدم حضور جهت ادای توضیحات که قرینه بر صدق شکایت شاکی می تواند باشد بنا بمراتب معروضه عقیده به تخلف از سوگند آقایان وکلای مشتکی عنهما را داشته اظهار نظر به تعقیب انتظامی نامبردگان می گردد))

پس از موافقت آقای معاون دادسرای انتظامی کانون وکلای مرکز با نظریه آقای دادیار انتظامی نامبرده نتیجتا" کیفر خواست انتظامی مورخه 4/6/82 درباره وکلای موصوف به این شرح صادر شده : ((چون آقایان ...وکلای دادگستری دارای سابقه انتظامی مشابه مرتکب تخلف از سوگند منطبق بر بند 3 ماده 82 آئین نامه استقلال ناظر به بند 5 ماده 76 آئین نامه قانونی استقلال کانون وکلا با لحاظ ماده 84 آئین نامه مرقوم شده است لذا باستناد مواد فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم مجازات مشار الیها را دارد ))

با طرح کیفر خواست صادره در شعبه پنجم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز شعبه مذکور در وقت فوق العاده مورخه 19/8/82 تشکیل جلسه داده و به شرح زیر انشاء رای نموده است :

((در خصوص شکایت شکات بطرفیت آقایان ...شاکیان اظهار داشته اند مشتکی عنهما جمعا" دوازده میلیون و نهصد هزار تومان از آنها گرفته اند تا از اتهام آقای ...در پرونده های 80/45/165 و 166و 167 و پرونده 1409 دادگاه ویژه کارکنان دولت و پرونده 81/24/1084 شعبه 24 دادگاه عمومی کرج دفاع نمایند . در فتوکپی قرارداد حق الوکاله ضمیمه پرونده است تصریح شده آقایان وکلا موظف و مکلف گردیدند به نحو مطلوب بوظایف قانونی خویش قیام و از اتهام موکل دفاع بعمل آورند بنحوی که عندالزوم و با توجه به اتهام واهی و بی اساس که از سوی شکات نسبت به وی وارد گردیده از این اتهام خلاصی جدید اضافه شده وکلا در انجام افعال محوله مساعی خویش را به منتهی درجه بکار خواهند گرفت و در قبال دفاع از پرونده های یاد شده موکل و بنمایندگی ایشان همسرش خانم ...مکلف به پرداخت مبلغ 25 میلیون تومان در مرحله تجدیدنظر حق الوکاله می باشد و از مبلغ یاد شده سه میلیون نهصد هزار تومان جهت حق الوکاله پرونده ای 167و166/165 پرداخت گردیده و مرحله بدوی آن خاتمه یافته و در خصوص پرونده های 1409 و پرونده های فوق الذکر مبلغ 6 میلیون تومان پرداخت شده است و باقیمانده آن 12 ملیلیون و یکصد هزار تومان بصورت چک خواهد بود ولی وکلا اقدام به وصول آن نخواهند کرد.))

آقایان مشتکی عنهم در پاسخ به لایحه مطروحه طی لایحه وارده به شماره 2151 -10/2/83 اظهار داشته اند اینجانبان از اتهام علیه شوهر خانم ...دفاع کرده ایم و در صفحه 2 لایحه مذکور می گویند : ((ایشان شخصا" از ورود ما به پرونده جلوگیری کرد.))مشتکی عنهما با وجود ارسال اخطاریه دادسرا جهت اخذ توضیح نیز حضور نیافته اند و هیچ گونه مستندی دال بر اقدامات خود در پرونده کلاسه 18-24-1084 دادگاه عمومی کرج و پرونده کلاسه 1409 دادگاه ویژه کارکنان دولت نه در مرحله بدوی و نه درمرحله تجدیدنظر ارائه نداده اند و این در حالی است که در قرارداد حق الوکاله تصریح شده وکلا مکلفند از اتهام موکل دفاع نمایند به نحوی که با توجه به اتهام واهی و بی اساس که از سوی شکات نسبت به وی ارائه گردیده از این اتهام خلاصی جوید که انشاء این عبارت خاصه با توجه به حجم جرایم معنونه علیه موکله ... از یکطرف و عدم اقدام بوظیفه وکالتی و تجدیدنظر خواهی از طرف دیگر می تواند مصداق بارز تحصیل وکالت به وسیله فریبنده باشد علیهذا با لحاظ مجموع مستندات پرونده و با توجه به سابقه محکومیت انتظامی قطعی مشار الیها دادگاه تخلفات ارتکابی را با بند 3 ماده 80 و بند 3 ماده 81 و ماده 84 آئین نامه لایحه استقلال کانون دانسته و هردو نفر مشتکی عنهما را که بنا بر صراحت و امضاء ذیل لایحه تقدیمی به دادسرا و قرار داد وکالت متفقا" وکیل شکات بوده اند به محرومیت دائم از شغل وکالت موضوع بند 6 ماده 76 آئین نامه مار الذکر محکوم می نماید ))

با تجدیدنظر خواهی وکلای مشتکی عنهما از رای صادره پرونده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال و دادگاه مذکور در تاریخ 21/5/83 پرونده را به کانون وکلای مرکز عودت و چنین اتخاذ تصمیم می نماید:

((نظر به اینکه به موجب رای وحدت رویه شماره 66-27/2/73 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مجازات های موضوع بند های 5 و 6 ماده 76 آئین نامه مذکور ابطال و ملغی الاثر گردیده و مقرر شده که در موارد یاد شده آئین نامه جدیدی تنظیم و به تصویب برسد و به لحاظ اینکه تاکنون این آئین نامه جدید متضمن مجازات تخلف اعلامی وضع و به تصویب نرسیده است بنابراین ضمن فسخ دادنامه های شماره 21620-25/9/82 و 18874 -26/8/82 مورد اعتراض آقایان ...در پرونده جهت اقدام مقتضی به کانون مربوطه اعاده می شود ))

پس از اعاده پرونده به کانون وکلای دادگستری مرکز شعبه پنج دادگاه انتظامی کانون وکلا با صدور رای شماره 14595 -15/9/83 آقایان ... را با اصلاح ماده استنادی بند 6 ماده 51 قانون وکالت مصوب 1315 به محرومیت دائم از شغل وکالت محکوم می نماید . که با ابلاغ رای مذکور به نامبردگان مشار الیهما طی لایحه اعتراضیه ای که به شماره 4822-21/11/83 ثبت دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات گردیده به مفاد رای مورد بحث اعتراض نموده و به استناد رضایت نامه های ماخوذه از خانم ...شاکیه انتظامی که اصل و فتوکپی آنها را ضمیمه لایحه اعتراضیه خود نموده است اعلام داشته اند که اعلام رضایت شاکیه انتظامی مبین عدم اغراض و سوء نیت آنان در موضوع مطروحه بوده و مساله قابل ذکر در صدور رای معترض عنه این است که علیرغم فسخ رای صادره قبلی از ناحیه دادگاه عالی انتظامی قضات دادگاه بدون ابلاغ وقت رسیدگی وارد رسیدگی به تخلفات اعلامی گردیده و مجازات اشد قبلی را تایید نموده اند در حالی که اگر به رضایت نامه های شاکیه انتظامی توجه داشته اند می توانستند موضوع ممنوعیت وکالت دایم را به چهارماه ممنوعیت موقت تقلیل دهند.

لایحه اعتراضیه وکلای محکوم علیه جهت پاسخگویی به کانون وکلای دادگستری مرکز ارسال شد و ریاست کانون در خصوص مورد طی لایحه شماره 8289/185/ج-23/12/83 ضمن شرح تخلفات وکلای نامبرده اعلام داشت : (( با توجه به محتویات پرونده و نحوه مدافعات آقایان ...و اینکه با تقاضای مهلت برای اخذ رضایت شکات به طور ضمنی تخلفات ارتکابی را قبول نموده اند در حالی که نتوانستند رضایت از موکلین سابق خود اخذ و به دادگاه ارائه دهند بنظر می رسد با توجه به سابقه محکومیت مشابه انتظامی نامبردگان رای صادره منطبق با موازین صحیحا" صادر گردیده است .))

دادگاه با بررسی مندرجات اوراق پرونده و گزارش تهیه شده ضمن انجام مشاوره و اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر به صدور رای مبادرت می نماید .

رای دادگاه

هرچند به حکم معترض عنه از حیث تشخیص تخلف انتسابی اشکالی وارد نیست و اعتراض متقاضیان تجدیدنظر هم به ترتیبی نیست که خدشه و خللی به حکم وارد نماید ولی با ملاحظه اعلام گذشت شکات انتظامی نظر به اینکه مجازات تعیین شده دائر بر محرومیت دائم تجدیدنظر خواهان از شغل وکالت شدید به نظر می رسد لذا با نقض حکم محکومیت آقایان ...وکلای مشتکی عنهما هر یک از نامبردگان را با رعایت ماده 83 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا با یک درجه تخفیف به استناد بند 5 ماده 51 قانونی وکالت مصوب 1315 به تنزل یک درجه محکوم می نماید . این رای قطعی است.

  • منبع
  • حقوق نیوز

    دیدگاه

    شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید    کد امنیتی کد جدید