امروز: شنبه, ۰۲ بهمن ۱۴۰۰ برابر با ۱۸ جمادى الآخر ۱۴۴۳ قمری و ۲۲ ژانویه ۲۰۲۲ میلادی
کد خبر: 264984
۶۱۶۶
۱
۱
نسخه چاپی
تخلفات انتظامی وکلاء

وکالت بدون تمدید پروانه

وکالت بدون تمدید پروانه

وکالت بدون تمدید پروانه

تبصره 5 ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 بیان می دارد: ((اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی می باشد هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلایل آن را به دادگاه انتظامی وکلاء ، اعلام و درخواست رسیدگی نماید . دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه رای مقتضی صادر می کند پروانه این اشخاص تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود ، مگر در مواردی که دادگاه با توجه به ضرورت حکم تعلیق صادر نماید.))

در این خصوص ماده6 از قانون تشکیل صندوق تعاون وکلاء و تامین هزینه های کانون وکلای دادگستری مصوب 1350 اعلام می دارد:

ماده 6- وکلای دادگستری و کارگشایان و ثبت و تمدید مدت اعتبار آن موکول به پرداخت وجوه مذکور در این قانون است و هیچ وکیلی قبل از تمدید مدت اعتبار پروانه خود حق وکالت ندارد.

ضمانت اجرای عدم تمدید پروانه وکالت در ماده 79 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب 1334 پیش بینی شده است . این ماده مقرر داشته : ((متخلف از هر یک از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه 3 و یا4 محکوم خواهد شد :...بند3-در صورتی که بعد از انقضاء مدت تمبر پروانه بدون تجدید تمبر و ثبت پروانه وکالت نماید .))

اشاره به یک نظریه مشورتی در اینجا خالی از فایده نیست :

سوال- با توجه به مواد (15و16) قانون وکالت و بند ((3))ماده 79 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و مواد (3و7) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان مصوب سال 1350 و مواد (2و4) آئین نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلای دادگستری مصوب 30/12/1350 وبند ((10)) ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصوب آن در موارد معین مصوب سال 1373 و بالاخره تبصره ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 19/1/1376 اعلام شود که آیا پروانه وکالت هر سه سال یک بار باید تمدید شود و اگر وکیلی در آبان ماه هر سال پروانه را تمدید نکرد حق شرکت در انتخابات کانون و یا حق وکالت دارد یا خیر ؟

نظریه شماره 5869/7 مورخ 2/10/1376

آنچه که درتبصره 5 ذیل ماده (2) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری آمده است مربوط به وضعیت خود وکیل دادگستری می باشد و صلاحیت او برای اشتغال به امور وکالت دادگستری و بقای شرایط یاد شده در آن ماده ارتباطی به پروانه وکالت دادگستری ندارد و با توجه به ماده (2و 4) آئین نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلای دادگستری مصوب 1350 و ماده (3و6) قانون تشکیل صندوق تعاون وکلاء مصوب سال 1350 مشخص می گردد که صدور پروانه وکلای دادگستری و ثبت و تمدید مدت اعتبار آن موکول به پرداخت وجوه مذکور است و اضافه شده که هیچ وکیلی قبل از تمدید مدت اعتبار پروانه خود ، حق وکالت ندارد، علهذا اگر وکیلی در آبان ماه هرسال از تمدید پروانه یا تجدید ثبت آن خودداری نماید نه تنها حق شرکت در انتخابات کانون وکلاء را ندارد بلکه حق شرکت دردعاوی و محاکم را هم دارا نمی باشد و دادگاهها هم می توانند از پذیرفتن چنین وکیلی خود داری نمایند.

مصداق1

در خصوص گزارش کمیسیون محترم کار آموزی راجع به آقای ... کار آموز وکالت ، دائر بر عدم تمدید پروانه کار آموزی وکالت که دادسرا طی کیفر خواست شماره 86/125 مورخ 3/5/1386 به لحاظ عدم رعایت مقررات ماده 40 شرح وظایف کار آموزان تقاضای تعیین مجازات انتظامی وی را کرده است . نظر به اینکه آقای ...طی لایحه تقدیمی به دادسرا و مطالب عنوان نموده در جلسه دادگاه عدم تمدید پروانه وکالت را به لحاظ اشتغال در هیات علمی دانشگاه و شرکت در کنکور دکتری اعلام داشته است و برای اثبات مطلب ، تصویر کارت دانشجویی دوره دکترای حقوق را نیز ارائه کرده اند . بنابراین عدم رعایت تکلیف مذکور در ماده 40 شرح وظایف کار آموزی وکالت ( عدم تمدیدپروانه کارآموزی ) از سوی آقای ...محرز و علت عدم تمدید عنوان شده از معاذیر قانونی بنظر می رسد و به استناد ماده 77 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ناظر به بند 1 ماده 76 همان آئین نامه به اخطار کتبی محکوم می گردند.

مصداق 2

در خصوص تخلف آقای ...((کارآموز وکالت)) ، مبنی بر اشتغال به وکالت بدون تمدید اعتبار پروانه کار آموزی ، اعلامی از سوی کمیسیون محترم کار آموزی ، نظر به اینکه مشار الیه ، طبق گزارش کمیسیون کار آموزی پروانه کار آموزی خود را از سال 1383 ، تا تاریخ تنظیم گزارش ، تمدید ننموده است ، مع الوصف مبادرت به اشتغال و قبول وکالت در سال 1383 ، در سه مورد و در سال 1384 ، در ده مورد و سال 1385 ده مورد و سال 1386 ، یک مورد ، نموده است ، چون عمل وی از مصادیق تخلف انتظامی موضوع بند 3 ماده 79 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است ، دادگاه ضمن احراز تخلف ، آقای ...کار آموز وکالت دادگستری را به استناد ماده 76 همان آئین نامه و رعایت یک درجه تخفیف به لحاظ فقدان سابقه محکومیت انتظامی به مجازات درجه 2 یعنی توبیخ با درج در پرونده محکوم می نماید .

قبول وکالت بدون تمدید پروانه

شماره دادنامه : 9111000399

تاریخ صدور دادنامه : 17/3/91

مرجع رسیدگی کننده : شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

کلاسه پرونده دادگاه : 9000214

رای دادگاه

آقای مدیر محترم داخلی کانون وکلاء ضمن پیوست یک برگ از دفترچه تمبر مالیاتی متعلق به آقای (ع-س) اعلام نموده که مشارالیه علی رغم عدم تمدید به موقع پروانه وکالت مبادرت به تنظیم وکالت نامه و ابطال چند مورد تمبر در دفتر مالیاتی نموده است. مشتکی عنه در پاسخ شکوائیه اظهار داشته عامل اصلی مشکلات مالی بوده که موجب تاخیر در تمدید پروانه شده است و سه فقره وکالتی هم که در زمان عدم تمدید پروانه قبول وکالت کرده عملیات اجرایی آن ها بعد از تمدید پروانه شروع شده است. علی هذا دفاعیات وکیل مشکی عنه موجه به نظر نمی رسد زیرا صرف قبول وکالت بدون تمدید پروانه و تجدید تمبر تخلف انتظامی محسوب است و لذا دادگاه به استناد بند 3 ماده 79 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا ناظر به بند 3 ماده 76 همان آیین نامه آقای (ع-س) وکیل دادگستری را به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم می نماید.

قبول وکالت در زمان عدم تمدید کارآموزی

شماره دادنامه : 9111000641

تاریخ صدور دادنامه : 17/7/91

مرجع رسیدگی کننده : شعبه هشتم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

کلاسه پرونده دادگاه : 9000737

رای دادگاه

تخلف انتسابی به آقای (م-پ) کاراموز وکالت مبنی بر قبول و اقدام به امر وکالت در زمان عدم تمدید پروانه کارآموزی و بی اعتباری پروانه مرقوم حسب اظهار خود در جلسه مورخ 9/3/91 نزد دادیار مبنی بر این که پروانه کارآموزی خود را در آبان ماده 88 تمدید نکرده است محرز بوده و عمل ایشان با بند 3 ماده 79 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ناظر به شق سوم ماده 76 آیین نامه مرقوم منطبق است علی هذا دادگاه مستنداً به مواد یاد شده و ماده 40 شرح وظایف کارآموزی آقای (م-پ) کارآموز وکالت را به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم می نماید رای صادره قطعی است.

انجام وکالت بعد از انقضای مدت پروانه

شماره دادنامه :9111001439

تاریخ صدور دادنامه : 2/11/91

مرجع رسیدگی کننده : شعبه هشتم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

کلاسه پرونده دادگاه : 910235

رای دادگاه

نظر به گزارش کمیسیون کارآموزی مستند به اوراق دفترچه تمبر مالیاتی کارآموز مشتکی عنه که دلالت بر وکالت بعد از انقضاء مدت تمبر پروانه بدون تجدید تمبر و ثبت پروانه وکالت وتوجه به تاریخ اعتبار پروانه کارآموزی مشارالیه که تا پایان آبان ماه سال 1387 اعتبار داشته است و نظر به اظهارات مشتکی عنه که صراحتاً اقرار به وکالت پس از تاریخ اعتبار پروانه نموده است، به نظر دادگاه تخلف انتسابی در خصوص انجام وکالت بعد از تاریخ انقضاء مدت پروانه محرز و مسلم به نظر می رسد، دادگاه با تطبیق عمل مشتکی عنه با شق 3 ماده 79 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون و با لحاظ بند 3 ماده 79 آیین نامه مذکور کارآموز مشتکی عنه را به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم می نماید.

در مورد تخلف از نظامات کانون از حیث دخالت کارآموز مشتکی عنه درپرونده های مالی مازاد بر سقف تعیین شده از سوی کانون برای کارآموزان، صرف نظر از این که مازاد مورد نظر احراز و تعیین نشده است نظر به این که طبق مقررات پاراگراف دوم تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری ممنوعیت وکالت در دعاوی از سوی کارآموزان وکالت محدود به دعاوی است که مرجع تجدیدنظر آن ها از احکام آن ها دیوان عالی کشور باشد و در غیر آن موارد کارآموزان وکالت حق دخالت و وکالت دارند لذا به نظر دادگاه وقوع تخلفی از این حیث احراز و تشخیص نمی گردد، با رد کیفر خواست در این قسمت، حکم بر اعلام برائت کارآموز مشتکی عنه صادر و اعلام می گردد.

وکالت بدون تجدید اعتبار پروانه

شماره دادنامه : 9111001018

تاریخ صدور دادنامه : 21/8/91

مرجع رسیدگی کننده : شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

کلاسه پرونده دادگاه : 9000360

رای دادگاه

شرح پرونده خانم (ب-خ) علیه آقای (ه-س) وکیل دادگستری به دادسرای انتظامی کانون وکلا شکایت کرده و ادعا نموده نامبرده علاوه بر دریافت حق الوکاله بیش از تعرفه قانونی و مبلغی بیشتر از میزان مقرر برای هزینه شکایت کیفری، چون در تعقیب پرونده من سهل انگاری کرده است او را از وکالت عزل کرده ام، اما مبالغ دریافتی را مسترد نکرده و تقاضای تعقیب او را نموده است. پس از شکایت فوق شاکی انتظامی با دریافت بیشتر مبلغ پرداختی اعلام رضایت نموده است هم چنین معلوم شده اعتبار پروانه وکیل یاد شده تا ابان 1388 بوده اما در تاریخ 2/3/90 بدون تجدید اعتبار پروانه از شاکی فوق قبول وکالت نموده است دادسرای انتظامی با احراز تخلف وکیل با صدور کیفر خواست برابر بند 1 ماده 80 و بند 3 ماده 79 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری تقاضای صدور حکم مجازات کرده است. با عنایت به مستندات پرونده لوایح و اظهارات دفاعی وکیل طرف شکایت اولاً- در شکایت شاکی دلیل بر اثبات تخلف وکیل ارائه نشده، صرفنظر از اعلام رضایت شاکی حق الوکاله ومبالغ دریافتی نیزبرابر قرارداد حق الوکاله با شاکی انتظامی بوده است، بنابراین با ثابت نشدن انجام عمل خلاف شأن وکیل در این مورد برائت وکیل اعلام می شود. ثانیاً – در مورد اقدام به وکالت بدون تجدید اعتبار پروانه و اقرار وکیل طرف شکایت به تمدید نکردن پروانه به سبب مشکلات مالیاتی با عدم پذیرش معاذیر نامبرده، تخلف وی ثابت است و آقای (ه-س) وکیل دادگستری برابر بند 3 ماده 79 آیین نامه یاد شده به حداقل مجازات مقرر به خاطر نداشتن سابقه محکومیت انتظامی به مجازات درجه 3 مندرج در ماده 76 آیین نامه فوق به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم می شود. این رای نسبت به محکوم علیه قطعی و نسبت به سایرین ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات است.

  • منبع
  • حقوق نیوز

    ۱ دیدگاه

    شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید    کد امنیتی کد جدید