امروز: دوشنبه, ۰۳ مهر ۱۴۰۲ برابر با ۰۹ ربيع الأول ۱۴۴۵ قمری و ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳ میلادی
کد خبر: 263573
۲۰۷۹
۱
۰
نسخه چاپی

نمونه رأی دادگاه با موضوع تجدیدنظر‬خواهی از تصمیم دادگاه در تعیین داور

نمونه رأی دادگاه با موضوع تجدیدنظر‬خواهی از تصمیم دادگاه در تعیین داور

● تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در تعیین داور

مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده : از آنجا که تصمیم دادگاه در تعیین داور تصمیمی اداری است و فاقد ماهیت ترافعی لذا تصمیم دادگاه در این خصوص غیر قابل تجدیدنظرخواهی است.

تاریخ رای نهایی: 1393/07/23

شماره رای نهایی: 9309970221500815

www.newslaw.ir

رای بدوی

در خصوص درخواست آقای ح.م. فرزند م. با وکالت خانم س.ف. و آقای ح.م. به طرفیت آقای ح.س. فرزند ع. با وکالت خانم ز.م. به خواسته، در اجرای ماده 459 قانون آ.د.م. مصوب 28/1/79 ناظر به بخش اخیر ماده 460 همان قانون از سوی دادگاه مبنی بر تعیین داور ثالث طبق شق 14-6 قرارداد مشارکت در ساخت و ساز ...... . علیهذا، با توجه به درخواست خواهان و وکلای محترم وی که با استناد به قرارداد مشارکت مورخ 5/12/88، تقاضای تعیین داور سوم و ثالث گردیده است،.... و نظر به اینکه برخلاف استنباط وکلای خواهان موافق با بندهای 14-6 هریک از طرفین نسبت به معرفی و تعیین داور اختصاصی اقدام نموده‌اند، که تعیین داور سوم یا سرداور وفق بند 18-6 قرارداد مذکور درصورتی توافق گشته که،..... بین دو داور برگزیده از سوی طرفین قرارداد مشارکت در امر داوری اختلافنظر پدید آید، که سرداور یا داور سوم پس از وقوع اختلاف بین داوران به تراضی یا از طریق مرجع قضایی برگزیده خواهد گشت،..... که بدین نحو مطابق با مفاد دادخواست تقدیمی ووضعیت حاضر در پرونده تا کنون موضوع اختلاف به داوری داوران طرفین ارجاع نگشته تا به تبع آن وقوع اختلاف میان داوران یا عدم وقوع اختلاف در امر داوری احراز گردد،..... فلذا، در شرایط حاضر و عدم ارجاع امر موضوع اختلاف به داوری و عدم وقوع اختلاف وفق بند 18-6 قرارداد مستند دعوی، دعوی به ترتیب مقرر در قانون مورد درخواست قرار نگرفته است. دادگاه با استناد به مقررات مواد 2 و بند ب ماده 332 و 454 و 455 و 459 و......قانون آ.د.م. و مواد 10 و 183 و 219 و..... قانون مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی تهران - دیوسالار

www.newslaw.ir

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ح.م. با وکالت خانم س.ف. به طرفیت آقای ح.س. با وکالت خانم ز.م. نسبت به دادنامه شماره 71-14/2/93 شعبه چهلم دادگاه عمومی تهران می‌باشد. به موجب دادنامه مذکور درخواست تعیین داور ثالث از دادگاه موضوع قرارداد مشارکت 5/12/88 با این استدلال که مادامی که اختلاف حادث نگردیده چنین درخواستی قابلیت اجابت ندارد و نهایتاً قرار رد دعوی صادر نموده است. بهنظر این دادگاه اساس درخواست تعیین داور امری غیرترافعی است و دادگاه فقط مبادرت به تصمیم اداری می‌نماید و لذا تصمیم چون در قالب رأی اعم از حکم یا قرار نیست بنابراین قابلیت اعتراض هم ندارد و اقتضای امر تصمیم اداری بوده بنابه مراتب قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی - اسماعیلی

www.newslaw.ir

منبع: پژوهشگاه قوه قضاییه

دانلود نمونه رأی دادگاه با موضوع تجدیدنظر‬خواهی از تصمیم دادگاه در تعیین داور

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید