امروز: دوشنبه, ۰۳ مهر ۱۴۰۲ برابر با ۰۹ ربيع الأول ۱۴۴۵ قمری و ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳ میلادی
کد خبر: 264462
۴۴۳۹
۲
۰
نسخه چاپی
داوری

نمونه رأی داوری با موضوع استرداد تجهیزات موجود در پاپ سایت، مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال بابت سود سهام معوقه از تاریخ قطع سرویس دهی به مشتریان

استرداد تجهیزات موجود در پاپ سایت، مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال بابت سود سهام معوقه از تاریخ قطع سرویس دهی به مشتریان

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری

نمونه رأی داوری با موضوع استرداد تجهیزات موجود در پاپ سایت، مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال بابت سود سهام معوقه از تاریخ قطع سرویس دهی به مشتریان

شماره رای: 259/6/90/د/36

تاریخ صدور رای داوری: 10/12/1390

کلید واژه:

قرار کارشناسی؛ تفسیر داور از شرط داوری؛ اقرار؛ نمونه رای داوری؛ تعیین سود سهام معوقه بر پایه نظریه کارشناس.

خواهان: آقای حمیدرضا

خوانده: شرکت باران

خواسته: استرداد تجهیزات موجود در پاپ سایت، مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال بابت سود سهام معوقه از تاریخ قطع سرویس دهی به مشتریان

مرجع رسیدگی: داوری در اجرای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (مصوب 14/11/1380)

داور پرونده: اقای حسین مهدی زاده

گردش کار

در تاریخ 22/3/90 آقای حمیدرضا دادخواستی به طرفیت رکت باران به شماره ثبت ... در مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ثبت نمود و چنین توضیح داده است که نامبرده در زمینه ایجاد و سرویس دهی ماهانه اینترنت فعالیت دارد و ضمن آشنایی به لحاظ کاری با مدیران وقت شرکت خوانده و ابراز تمایل آنان به همکاری در زمینه سرویس دهی به مشترکین و سرمایه گذاری مشترک در ایجاد یک پاپ سایت (دکل اینترنتی) نهایتا طرفین قرارداد همکاری در تاریخ 13/9/88 تنظیم کردند و سپس قرارداد مشارکت در تاریخ 3/12/88 به موجب قرارداد مشارکت تنظیمی فی مابین خواهان و خوانده که در زمینه ایجاد یک پاپ سایت که در واقع یک دکل اینترنتی افراشته برای سرویس دهی و پشتیبانی از مشترکین آبونمان در منطقه غرب تهران واقع در پشت بام ساختمانی به نام (کاشانه) است به سرمایه گذاری مشترک اقدام نموده اند. با این توضیح که شرکت خوانده قبلا ضمن مذاکره با هیات مدیره ساختمان کاشانه در جهت راه اندازی دکل مذکور واقع در پشت بام ساختمان توافق و قراردادی منعقد کرده بود و در قرارداد مشارکت با خواهان ضمنا متعهد شد که با معرفی خواهان به هیات مدیره ساختمان، تسهیلات لازم برای دسترسی وی به دکل مذکور را فراهم آورد و در مقابل آن خواهان به مواد 7 و 8 قرارداد هزینه تجهیزات و ادوات دکل را پرداخت نماید و نیز بر طبق مواد 7 و 8 قرارداد و تبصره های آن مقرر شد که نسبت تقسیم سود بالسویه در نظر گرفته شود که همین اساس خواهان ضمن معرفی و هدایت مشتریان آبونمان خود به شرکت خوانده در چهارچوب قرارداد هممکاری شروع به سرمایه گذاری نمود و طی ده جلسه با حضور خواهان و مدیران شرکت خوانده، درآمدها با توجه به مفاد دو قرارداد فی مابین، محاسبه و بالسویه تقسیم شد ولی متاسفانه علیرغم گسترش کار و تلاش و جذب بیش از انتظار مشتری (کاربر) وفق قرارداد راه اندازی و بهره وری از پاپ سایت ساختمان کاشانه، شرکت خوانده به طور یک جانبه در تاریخ 20/7/89 سرویس دهی به مشتریان را قطع کرد و در اقدام بعدی از ورود خواهان به پاپ سایت جلوگیری کرد.

خواهان پس از قطع همکاری شرکت خوانده مجبور شد به منظور تامین سرویس مناسب برای مشتریان خود برای ایجاد دو پاپ سایت دیگر با صرف هزینه ای بالغ بر 139,912,000 ریال بابت خرید تجهیزات طی مدت سه ماه اقدام کند.

علیهذا بنا به مراتب مذکور خواهان با توجه ماده یازده قرارداد مشارکت و نیز ماده 6 قرارداد همکاری در خصوص تعیین مرکز داوری اتاق ایران به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات با تقدیم دادخواست به مرکز داور تقاضای رسیدگی به موضوع نموده و خواسته خود را چنین اعلام کرده است که با توجه به اینکه مجموع هزینه های پرداختی خواهان برای خرید تجهیزات پاپ سایت مبلغ شصت میلیون ریال است که سی میلیون ریال آن طی یک فقره چک که فتوکپی آن تقدیم است پرداخت شده و سی میلیون ریال دیگر به صورت نقدی به مدیران شرکت تحویل داده شده است. بنابراین ضمن مالبه مبلغ مذکور مضافا به مبلغ 139,912,000 ریال بابت خرید تجهیزات دو پاپ سایت جدید جمعاً مبلغ 199,912,000 ریال به عنوان خسارت مستقیم به انضمام سود ناشی از درآمدهای حاصله از پاپ سایت ساختمان کاشانه با جلب نظر کارشناس را مطالبه کرده و بدواً تقاضای صدور قرار تامین خواسته جهت حفظ تجهیزات خود واقع در پاپ سایت را نیز نموده است.

دبیرکل مرکز داوری در اتاق ایران پس از تبادل لوایح طرفین در تاریخ 1/5/90 امضا کننده ذیل این رای را به عنوان داور پرونده انتخاب و طی نامه شماره 53/6/90/د/36 مورخ 1/5/90 به طرفین ابلاغ شد و قولی داور در تاریخ 16/5/90 به مرکز اعلام شده است.

اولین جلسه رسیدگی داوری در تاریخ 23/5/90 با حضور طرفین و وکیل خواهان تشکیل شد، خواهان به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای رسیدگی نمود ودر دعوی حاضر منجزا مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال با جلب نظر کارشناس بابت سود معوقه شراکت با خوانده بر اساس دو قررداد تنظیمی که در حقیقت خسارت وارده به خواهان به لحاظ ممانعت خوانده از ادامه کار تلقی می گردد به انضمام صدورحکم استرداد تجهیزات به کار رفته در پروژه کاشانه به ارزش تقریبی شش میلیون تومان را مطالبه نمود. و خواهان در اولین جلسه خواسته های دیگر خود را مسترد کرد.

در ادامه رسیدگی داور دعوی حاضر طی جلسات عدیده دیگر نماینده شرکت خوانده ضمن تایید دو قرارداد همکاری و مشارکت ارائه شده از طرف خواهان اظهار داشت که خواهان علیرغم صراحت ماده ششم قرارداد مشارکت در خصوص تعهد وی به تهیه و تحصیل کلیه رادیوهای موجود در پاپ سایت کاشانه به تعهد خود در این زمینه عمل نکرده است و هیچگونه تجهیزاتی به پاپ سایت نیاورده و علت این است که با توجه به صورت جلسه اشاره شده در سطور آخر ماده ششم این قرارداد مشارکت که مبین حق مالکیت تجهیزات است در صورتی که خواهان در این مورد مدرکی دارد ارائه نماید تا پاسخ داده شود. خواهان در پاسخ اظهار داشت که چنین صورت جلسه ای هیچگاه به امضاء نرسید و جایگزین آن یک فقره چک سه میلیون تومانی است که شرکت خوانده، آن را وصول کرده و مبلغ سه میلیون تومان هم یک ماه بعد از آن نقدی تحویل شرکت شده است که در این مورد مدرکی ندارم. خوانده اظهار داشت ادعای خواهان در خصوص پرداخت سه میلیون تومان نقداً به شرکت را تکذیب می کند ولی در خصوص یک فقره چک سه میلیون تومانی مورد قبول است و ما در قبال وجه مذکور یک دستگاه UPS فاراتل مدل ssp2000 به همراه چهار عدد باتری و کابل رابط جمعاً به مبلغ دو میلیون ونهصد هزار تومان خریدیم که این دستگاه در پاپ سایت موجود نیست و در انبار شرکت موجود و قابل استرداد به ایشان است در این هنگام خواهان بلافاصله اظهار داشت که همانطور که در متن چک هم قید شده مبلغ مذکور برای خرید رادیو بوده نه چیز دیگر مانند UPS و غیره بنابراین آن را قبول ندارم.

خوانده در پاسخ به ادعای خواهان قطع سرویس دهی به مشتریان وی و ممانعت از ورود او به پاپ سایت اظهار داشت که شرکت ما در تاریخ 6/9/89 با خواهان به کلی قطع همکاری کرد و علت اساسی قطع همکاری این بود که اولاً آقای همتی تجهیزات لازم را به پاپ سایت نیاورده وبد که حضور ایشان در آنجا لازم باشد و ثانیاً مطابق ماده 9 قرارداد، مدیریت پاچ سایت کاشانه با شرکت باران است، ثالثاً علاوه بر پاپ سایت کاشانه، شرکت با خواهان در موارد دیگری نیز همکاری داشته است که به لحاظ وجود اختلافات فی مابین تصمیم گرفتیم از تاریخ مذکور کلیه ارتباطات خود با ایشان را قطع کنیم و به همین علت از ورود ایشان به پاپ سایت ممانعت به عملآمد و تا آن تاریخ با ایشان تسویه حساب کردیم و باید اضافه کنیم که پرداخت پول به ایشان صرفاً در مورد پاپ سایت کاشانه نبوده بلکه ما علاوه بر برج کاشانه در عباس آباد و اختیاریه و پارک وی هم کار می کردیم و بر اساس موارد مستخرجه از دفتر شرکت از ابتدای همکاری (13/9/88) لغایت تاریخ 6/9/89 معادل دوازده میلیون و هشتصد هزار تومان بابت کل معاملات و همکاری ما به ایشان پرداخت شده است که قسمتی از آن مربوط به پاپ سایت کاشانه بوده و در صورتی که کارشناس منتخب مرکز داوری تشخیص دهد که بابت برج کاشانه هم باید خسارت دیگری بپردازیم حاضر به پرداخت آن هستیم در این موقع خواهان اظهار داشت که جمع سود سهام دریافتی اینجانب از شرکت خوانده از تاریخ 3/12/88 لغایت 20/7/89 معادل حدود پنج میلیون تومان بوده که خوانده ادعا می کند مناسبات خود را از تاریخ 6/9/89 قطع کرده است و در این مورد اعتراضی ندارم و تقاضا دارم ضمن ارجاع امر به کارشناس با نظر کارشناس منتخب داوری مبلغ سود سهام معوقه اینجانب از تاریخ ممانعت از ورود پاپ سایت معین و مورد حکم قرار گیرد.

متعاقب تصمیم داور در آخرین جلسه رسیدگی به اعطای مهلت به طرفین جهت صلح و سازش و انقضای مهلت معینه، در تاریخ 1/10/90 با توجه به تقاضای طرفین دعوی قرار ارجاع امر به کارشناس صادر گردید که کارشناس منتخب اولا با مراجعه به پاپ سایت کاشانه و ملحظه تجهیزات موجود در آن به ویژه یک دستگاه UPS ادعائی خوانده در قبال سه میلیون تومان درافتی از خواهان را ضمن بررسی فاکتور خرید، مشخصات دستگاه مذکور را اعلام نماید و ثانیاً با مراجعه به اسناد و مدارک موجود در شرکت خوانده با توجه به اظهارات طرفین در خصوص پرداخت های خوانده بابت سود سرمایه گذاری خواهان مبلغ پرداختی از تاریخ ابدای همکاری _13/9/88) لغایت تاریخ 6/9/89 را معین و مشخص نماید و بر ان اساس با در نظر گرفتن کلیه موارد و جوانب تخصصی رایانه ای، میزان سود معوقه خواهان را تا تاریخ تقدیم دادخواست (22/3/90) و سپس تا زمان اجرای حکم برآورد و به عنوان خسارت قابل پرداخت به خواهان تعیین نماید.

پس از وصول نظریه کارشناس با توجه به جمیع جهات و اظهارات طرفین، داور ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر رای صادر می نماید:

رای داور

الف) احراز صلاحیت مرکز داوری

با عنایت به اینکه در ماده 6 تفاهم نامه به حل اختلافات از طریق انتخاب حکم مرضی الطرفین اشاره شده و نیز در ماده یازدهم قرارداد مشارکت که متعاقبا تنظیم شده است مرجع حل اختلاف، کانون داوری ایران مستقر در اتاق بازرگانی تعیین شده است و طرح درخواست داوری نزد مرکز داوری و قبول عملی خوانده و نیز امضای صورت جلسه قرارنامه داوری مورخ 23/5/90 نمایانگر این است که منظور طرفین در خصوص حکم مرضی الطرفین مندرج در ماده 6 تفاهم نامه و نیز اشاره به کانون داوری ایران مستقر در اتاق بازرگانی در ماده یازدهم قرارداد، اتاق بازرگانی ایران و مرکز داور آن بوده است. بنابراین داور با توجه به مراتب فوق، صلاحیت مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و به تبع آن صلاحیت خود در رسیدگی به دعوی حاضر را احراز نمود.

ب) ماهیت

ب)1-خواسته نخست خواهان استرداد تجهیزات موجود در پاپ سایت:

نظر به اینکه قراردادهای همکاری مورخ 13/9/88 و مشارکت مورخ 3/12/88 تنظیمی فی مابین خواهان و شرکت باران مورد قبول طرفین دعوی و مصون از تعرض باقی مانده است ؛

نظر به اینکه به موجب ماده ششم قرارداد مشارکت، تهیه و تحصیل کلیه رادیوهای موجود در پاپ سایت برج کاشانه از سوی خواهان تعهد شده است و این تجهیزات تا پایان مدت قرارداد نزد شرکت باران در حکم امانت است و ضمناً ملاک عمل وجود حق در مورد مالکیت تجهیزات به کار رفته در پاپ سایت، صورت جلسه ای است که مقرر بوده بعد از امضای قرارداد به امضای دو طرف برسد لیکن صورت جلسه مربوط به تجهیزات به کار رفته هیچ گاه تنظیم نشده است و لذا دلیل روشنی که بتواند این بخش از ادعای خواهان را اثبات کند وجود ندارد ؛

نظر به اینکه علیرغم فقدان صورت جلسه مذکور، خواهان مدعی است که چک پرداختی به خوانده به مبلغ سه میلیون تومان و نیز پرداخت مبلغ سه میلیون تومان دیگر به صورت نقدی متعاقباً جایگزین صورت جلسه موصوف شده است لیکن در خصوص حصه نقدی دلیل که مثبت این ادعا باشد ارائه نداده است ولی رونوشت چک مورد استناد را ارائه کرده و متقابلا خوانده مدعی است که اولا : خواهان تجهیزات لازم مربوط به رادیوها را ارائه نکرده و لذا این بخش از تعهداتش را ایفا ننموده است ثانیا : اصل دریافت چک مورد استناد خواهان را قبول دارد لیکن مدعی است که در قبال مبلغ سه میلیون تومان چک دریافتی از او یک دستگاه UPS فاراتل به همراه چهارعدد باتری کابل رابط خریده شده که قابل استرداد به خواهان است و ادعای پرداخت وجه نقد را هم قبول ندارد ؛

نظر به اینکه خواهان از ادعای پرداخت وجه نقد به خوانده به لحاظ نداشتن رسید منصرف شده است و ضمنا در جلسه رسیدگی پذیرفته است که در دستگاه UPS مورد اشاره خوانده به عنوان تجهیزات ادعائی به وی مسترد شود و در صورت امکان فاکتور آن هم ارائه گردد ؛

بر اساس مراتب فوق در این بخش از ادعای خواهان طرفین موافقت دارند که دستگاه UPS مورد اشاره خوانده به عنوان تجهیزات ادعائی به وی مسترد شود و در سایر بخش های ادعای وی مسترد شده تلقی می شود ؛

لذا خواسته نخست خواهان اترداد تجهیزات موجود در پاپ سایت مستنداً به مواد 198 و 202 قانون آئین دادرسی مدنی، داور خوانده را به استرداد یک دستگاه UPS فاراتل ssp2000 به همراه چهار عدد باتری و کابل رابط خریداری شده در حق خوانده محکوم می نماید.

ب)2-خواسته دوم خواهان مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال بابت سود سهام معوقه از تاریخ قطع سرویس دهی به مشتریان

نظر به اینکه به موجب ماده چهارم قرارداد مشارکت، خوانده متعهد شده است که در تمام طول مدت اعتبار این قرارداد (مدت 5 سال) ضمن ایجاد امکان دست یابی شریک به تاسیسات احداثی در پاپ سایت تهران (برج کاشانه) ایشان را به عنوان نماینده و همکار خود به هیات مدیره ساختمان کاشانه معرفی نموده و از هر حیث موجبات دست یابی شریک خود جهت تعمیر و ترمیم پاپ سایت را فراهم آورد و خواهان مدعی است که در چهارچوب قراردادهای مذکور همکاری خود با خوانده را شروع کرده و همکاری طرفین مدتی ادامه یافته و حتی در یک نوبت درآمدها از محل هر دو قرارداد محاسبه و سرانجام بالسویه تقسیم گردیده و حدود پنج میلیون تومان به عنوان سهم خواهان پرداخت شده است و سپس با گسترش کار و تلاش جذب بیش از انتظار مشتری، شرکت خوانده به طور یک جانبه در تاریخ 20/7/89 سرویس دهی به مشتریان را قطع کرد و در اقدام بعدی از ورود خواهان به پاپ سایت مذکور جلوگیری کرده است ؛

نظر به اینکه نماینده شرکت خوانده در جلسه مورخ 21/7/90 ضمن تایید مراتب مذکور صریحا قطع همکاری و ممانعت از ورود خواهان به پاپ سایت کاشانه را بدون اطلاع قبلی اعلام و تایید نمود منتهی تاریخ قطع همکاری و ممانعت از ورود خواهان را تاریخ 6/9/89 اعلام نموه که متعاقبا خواهان هم با این تاریخ موافقت نموده است و لذا مبدا محاسبه هرگونه ادعای خواهان همین تاریخ خواهد بود ؛

نظر به اینکه دفاع شرکت خوانده که قطع همکاری و ممانعت از ورود خواهان به پاپ سایت را اعمال مدیریت شرکت خوانده در پاپ سایت مربوطه به موجب قرارداد و نیز فقدان تجهیزات متعلق به خواهان در آنجا اعلام کرده است مخالف قرارداد بوده و مردود است لذا علت اشتغال ذمه خوانده به تادیه خسارات ناشی از نقض تعهدات قراردادی خوانده محرز است مضافا اینکه خوانده در جلسات رسیدگی کرارا اظهار داشته است که در صورت ورود خسارت به خواهان بر اساس نظریه کارشناس منتخب مرکز داوری حاضر به پرداخت خسارت خواهد بود و این مفید اقرار خوانده به اصل وقوع تخلف است و فقط میزان خسارت نامعلوم است که نیازمند کارشناسی بوده که مطابق قرار کارشناسی صادره و نظریه کارشناس این خسارت مبلغ 000/830/117 ریال برای دوره زمانی 6/10/1389 لغایت 22/11/1390 اعلام شده است و نظریه کارشناس علیرغم ابلاغ به طرفین مصون از تعرض باقی مانده است ؛

لذا در خصوص خواسته دوم خواهان مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال بابت سود سهام معوقه از تاریخ قطع سرویس دهی به مشتریان، داور دعوا را به ماخذ مبلغ مذکور درنظریه کارشناسی وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد 219 و 220 و 227 قانون مدنی و نیز مواد 198 و 202 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به تادیه مبلغ 000/830/117 ریال برای دوره زمانی 6/10/89 لغایت 22/1/90 در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. مضافا در خصوص سود سهام معوقه مورد مطالبه خواهان، از تاریخ 22/1190 تا تاریخ اجرای حکم، دایره محترم اجرا مکلف است بر اساس درخواست کتبی محکوم له سود سهام معوقه این دوره زمانی را بر پایه نظریه کارشناس به علاوه سه درصد افزایش ماهانه محاسبه و به نفع محکوم له از محکوم علیه وصول نماید.

در خصوص هزینه های داوری و کارشناسی نیز صرف نظر از اینکه خواهان ادعایی نکرده تا داور تکلیفی در رسیدگی به آن داشته باشد بر اساس ماده 497 قانون آئین دادرسی مدنی هر یک از طرفین مکلف به تادیه نصف هزینه های داوری است. نظر به ملاک ماده 259 قانون آئین دادرسی مدنی هزینه کارشناسی برعهده خواهان است.

رای صادره قطعی و پس از ابلاغ وفق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی لازم الاجرا است.

داور پرونده

حسین مهدی زاده

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید