امروز: پنج شنبه, ۰۳ فروردين ۱۴۰۲ برابر با ۳۰ شعبان ۱۴۴۴ قمری و ۲۳ مارس ۲۰۲۳ میلادی
کد خبر: 264428
۴۱۵۲
۱
۰
نسخه چاپی

نمونه رای داوری با موضوع اعمال مفاد و مدلول تبصره 2 ماده 4 قرارداد برای وصول پنجاه و دو درصد از مطالبات شرکت کوثر از شرکت رجا و پرداخت آن به خواهان ها مقوم به بیست میلیارد ریال تقریبی

نمونه رای داوری با موضوع اعمال مفاد و مدلول تبصره 2 ماده 4 قرارداد برای وصول پنجاه و دو درصد از مطالبات شرکت کوثر از شرکت رجا و پرداخت آن به خواهان ها مقوم به بیست میلیارد ریال تقریبی

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری

نمونه رای داوری با موضوع اعمال مفاد و مدلول تبصره 2 ماده 4 قرارداد برای وصول پنجاه و دو درصد از مطالبات شرکت کوثر از شرکت رجا و پرداخت آن به خواهان ها مقوم به بیست میلیارد ریال تقریبی

شماره رای تکمیلی: 227/18/87/د/36

تاریخ صدور رای: 4/2/1390

کلید واژه:

تقاضای اصلاح یا تفسیر رای یا صدور رای تکمیلی؛ ماده 56 و 57 قواعد و آئین داوری مرکز داوری اتاق ایران؛ ؛ ماده 487 قانون آئین دادرسی مدنی؛ رای تکمیلی؛ تسهیم هزینه های داوری.

خواهان دعوای اصلی: آقایان حسین، احسان، ایمان و محمد با وکالت جواد حافظی

خواندگان: آقایان حمید، عزت و نادر

خواسته دعوی اصلی: اعمال مفاد و مدلول تبصره 2 ماده 4 قرارداد برای وصول پنجاه و دو درصد از مطالبات شرکت کوثر از شرکت رجا و پرداخت آن به خواهان ها مقوم به بیست میلیارد ریال تقریبی

خواهان دعوی متقابل: آقای حمید

خواندگان دعوای متقابل: خواهان ها یاصلی با وکالت اقای جواد حافظی وکیل دادگستری

خواسته دعوای متقابل: انجام تعهدات پرداخت بدهی های ایجاد شده به میزان سهام خواندگان تقابل مقوم به مبلغ 9,756,665,290 ریال و اعلام بی ارزش بودن سهام فروخته شده.

خواهان صدور رایی تکمیلی: آقای حمید

خواندگان صدور رای تکمیلی: آقایان حسین، احسان و ایمان و محمد با وکالت جواد حافظی

خواسته صدور رای تکمیلی: محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه هایی که بر عهده آنان بوده است.

مرجع رسیدگی: مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در اجرای قانون اساسنامه (مصوب 14/11/1380)

داور پرونده: آقای یونس قهرمانی

خلاصه جریان رسیدگی

پس ازاظهار نظر نهایی داور و اتخاذ تصمیم شماره 227/18/87/د/36 به تاریخ 8/3/89 و به موجب سمت اخیر آن، مقرر گردیده در مورد هزیه های داوری با توجه به مواد 497 و 498 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 58 و 59 و 62 قواعد و آئین داوری مرکز داوری اتاق ایران پرداخت هزینههای داری و اداری در دعوای اصلی برعهده طرفین دعوای مذکور و در دعوای متقابل بر عهده خواهان و خواندگان دعوای متقابل است که مطابق قواعد بالمناصفه با احتساب و وضع پرداختی علی الحساب، طرفین باید پرداخت نمایند و اضافه گردیده با توجه به ماده 56 قواعد و آئین داوری مرکز داوری، ابلاغ رای پس از امضای آن موکول به پرداخت هزینه های داوری است.

به موجب نامه وارده به شماره 43 مورخ 18/1/90 آقای حمید مفادا اعلام کرده هزینه داوری طرف مقابل را پرداخت نموده و تقاضا نموده در حکم صادره محکومیت طرف مقابل به پرداخت وجه مذکور اعمال گردد. به گزارش امور مالی مرکز داوری اتاق ایران و تصویر رسید پرداخت وجه (رسید مشتری) به شماره 432675- 14/12/89 مبلغ 90,800,000 ریال (نود میلیون و هشتصد هزار ریال) آقای حمید پرداخت کرده است.

مطابق گزارش مورخ 18/12/89 امور مالی مرکز داوری که در پرونده موجود است به موجب حواله های شماره 109803- 8/7/88 مبلغ 100,000,000 ریال و حواله شماره 854726 مورخ 25/8/88 میلغ 5,000,000 ریال و حواله شماره 432675 مورخ 14/12/89 مبلغ 90,800,000 ریال آقای حمید به حساب مرکز داوری واریز کرده است.

خواسته: درخواست صدور رای تکمیلی نسبت به مبلغ نود میلیون و هشتصد هزار ریال که بابت سهم طرف دعوا پرداخت شده است. درخواست آقای حمید به آقای وکیل طرف دعوا ابلاغ و با رعایت مهلت مناسب و عدم وصول لایحه پایان رسیدگی اعلام می شود.

رای تکمیلی

نظر به اینکه در داوری های داخلی هریک از طرفین می توانند با رعایت ماده 487 قانون آئین دادرسی مدنی تقاضای اصلاح یا تفسیر رای یا صدور رای تکمیلی نمایند و با توجه به ماده 57 قواعد و آئین داوری مرکز داوری اتاق ایران و مدلول ماده 487 قانون آئین دادسی مدنی، پس از انقضای مهلت داور تا پایان مهلت اعتراض به رای داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنها، اصلاح و تکمیل رای، با داور صادر کننده رای خواهد بود.

نظر به اینکه در پیش نویس رای شماره 227/18/87/د/36 مورخ 8/3/89 و به استناد ماده 56 قواعد و آئین داوری مرکز داوری اتاق ایران مقررگردیده بود که ابلاغ رای داوری پس از امضای رای، موکول بر پرداخت هزینه های داوری است و به همین اعتبار برای امکان ابلاغ رای داوری اقای حمید 90,800,000 ریال در تاریخ 14/12/89 پرداخت نموده که پرداخت این مبلغ بر عهده خواهان های دعوای اصلی و خواندگان دعوای تقابل است و داور در اظهارنظر قبلی، مبانی مسئولیت طرفین را تعیین و تصریح نموده فلذا درخواست آقای حمید وارد است با توجه به گزارش امور مالی مرکز و رسید پرداخت وجه آقایان حسین و احسان و ایمان و محمد بالمناصفه محکوم می گردند مبلغ مذکور را در حق آقای حمید پرداخت نمایند. رای تکمیلی باید به پیوست رای اصلی به طرفین ابلاغ شود.

داورپرونده

یونس قهرمانی

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید