امروز: جمعه, ۱۷ آذر ۱۴۰۲ برابر با ۲۳ جمادى الأول ۱۴۴۵ قمری و ۰۸ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی
کد خبر: 263422
۱۳۰۷
۱
۰
نسخه چاپی

رأی دادگاه با موضوع تسلیم رأی داوری توسط شخصی غیر از داور

رأی دادگاه با موضوع تسلیم رأی داوری توسط شخصی غیر از داور

● تسلیم رأی داوری توسط شخصی غیر از داور

مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده : تسلیم رأی داوری، توسط شخصی غیر از داور به دادگاه، مغایر مقررات و فاقد اثر قانونی است.

تاریخ رای نهایی: 1393/04/21

شماره رای نهایی : 9309970221500457

www.newslaw.ir

رای بدوی

به تاریخ 26/6/92 آقای م.الف. دادخواستی به‌طرفیت آقای ن.ش. با وکالت بعدی خانم ز.گ. به خواسته صدور حکم بر ابطال رأی داوری مورخه 27/12/91 را تقدیم نموده است مختصر ادعا بر این مبناست خواهان علی‌رغم اینکه آدرس جدید وی و داور اختصاصی ور را می‌دانست جلسه داوری بدون حضور و ابلاغ به ایشان تشکیل گردیده و اصولاً هیچ دعوی‌نامه رأی به وی ارسال نشده است و علاوه بر آن داور مرضی‌الطرفین طی اقرارنامه رأی صراحتاً به‌اشتباه خود اقرار نموده و رأی داوری مورخ 27/12/91 را باطل نمودند و اعلام کردند فریب خورده و الحاقیه مذکور را مشاهده نکرده‌اند حالیه به استناد نظریه اصلاحی داور که وفق بند 3 و 14 توافق‌نامه و الحاقیه مورخ 10/8/91 بوده وفق بند 1 ماده 489 ق.آ.د.م. درخواست ابطال رأی را نمودند متعاقب آن وکیل خوانده با تقدیم لایحه رأی به شماره 2539 -13/9/92 اعلام داشته رأی داور بر اساس قراردادها و مکمل و الحاقیه‌های موجود صادر گردیده کما اینکه داور محترم نیز در رأی داور اعلام داشته که الحاقیه‌ها را ندیده و پس از گذشت یک سال و اینکه داور مذکور بنگاه معاملات املاک می اشد کلیه قراردادها و الحاقیه توسط وی نگارش شده است لذا عدم اطلاع وی از الحاقیه قابل قبول نمی‌باشد همچنین به استناد پرونده 920390 رأی داوری مورخ 7/6/92 به خواهان ابلاغ گردیده است و پس از ابلاغ رأی نامبرده اقدام به طرح دعوی نموده است لذا ازآنجاکه مهلت اعتراض به رأی داور منقضی شده است درخواست ردّ دعوی خواهان را نمودند اینکه توجهاً به مدارک و مستندات ابرازی طرفین دعوی به 3 دلیل عمده و اساسی ادعای خواهان درخور پذیرش است اولاً به دلالت بند 4 ماده 489 ق.آ.د.م. مقرر گردیده (رأی داور پس‌ از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم‌شده باشد) ازآنجاکه وکیل خوانده در دادخواست تقدیمی ابلاغ رأی داوری مورخ 27/12/91 اذعان و اقرار نمودند رأی داوران در تاریخ 27/12/91 اصدار یافته که داوران اقدام به تسلیم رأی جهت ابلاغ به‌طرفین نموده است ازآنجاکه در بند 4-10 قرارداد طرفین طرق خاصی برای ابلاغ رأی داور پیش‌بینی ننمودند لذا بایستی ابلاغ آن از طریق دفتر محاکم قضایی صورت پذیرد با توجه به اینکه رأی داوران در مهلت قانونی سه‌ماهه مقرر در تبصره ماده 484 ق.آ.د.م. تسلیم دفتر دادگاه صلاحیت‌دار نشده بنابراین رأی داوران باطل و غیرقابل اجرا ‌است در ثانی رأی داور بایستی موجه و مستدل باشد زیرا به‌موجب ماده 482 قانون مذکور به‌صراحت بیان‌شده که رأی داور باید موجه و مدلل و مخالف با قوانین موجد حق نباشد درحالی‌که رأی داور فاقد استدلال و خلاف موجد حق است چرا که در الحاقیه مورخ 10/8/91 به‌صراحت طرفین توافق نمودند ) مالک موافقت خود را با تغییراتی که باعث افزایش بنای زیر زمین و مساحت زیر تجاری نموده است این افزایش بنا (‌اعیانی) در محدوده قدرالسهم خود در هر متراژ ممکن در زیر زمین می‌باشد و بعداً هیچ‌گونه اعتراضی مالک نخواهد داشت لذا داوران با نادیده گرفتن حقوق قراردادی مسلم خواهان رأی بر اعاده وضع صادر کردند که به دلالت بند 1 ماده 489 ق.آ.د.م. نیز این رأی باطل خواهد بود ثالثاً داور مرضی‌الطرفین با صدور برگ اعلام اشتباه درخواست کان‌لم‌یکن و از درجه اعتبار ساقط شدن رأی مورخه 27/12/91 را به لحاظ وجود اشتباه فاحش در رأی به استناد بند 14 الحاقیه نمودند که به اعتقاد دادگاه چون رجوع به داوری یک امر استثنائی و قراردادی است و با اعلام اشتباه داور رأی اصداری قابلیت اجرایی نخواهد داشت زیرا رأی قضایی داور فرآیند وجدان قضایی داور و حقانیت یکی از طرفین بوده که اعلام اشتباه این حق ایجادشده را از درجه اعتبار ساقط می‌نماید و موضوع در صلاحیت محاکم قضایی خواهد بود علاوه بر آن در سیستم داوری مطابق آراء دادگاه مکانیزم خاصی پیش‌بینی‌نشده که در صورت اشتباه داور در ماهیت امر از چه طرقی رأی قابل‌اعتراض فوق‌العاده باشد بنابراین دادگاه بنا به دلایل فوق رأی داور را مشمول بندهای 1 و 4 از ماده 489 و 482 و 485 ق.آ.د.م. دانسته و حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رییس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قربانی

www.newslaw.ir

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ن.ش. با وکالت خانم ز.گ. به‌طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 920765 مورخ 26/9/92 صادره از شعبه 206 دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر بطلان رأی داوری مورخ 27/12/1391 دارد دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه حسب تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی درصورتی‌که مدت داوری معین نگردیده باشد مدت آن سه ماه می‌باشد و نیز حسب بند 4 ماده 489 قانون مارالذکر هرگاه رأی داور پس از انقضاء مدت داوری صادر و تسلیم‌شده باشد باطل است و قابلیت اجرایی ندارد با مداقه در قرارداد مورخ 12/12/1389 که منشأ صدور رأی داوری بوده ملاحظه می‌گردد طرفین مدت داوری را معین ننموده‌اند لذا آنچه ملاک عمل بوده مدت 3 ماهه مقرر در ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد در مانحن‌فیه هرچند رأی داور در موعد مقرر قانونی ظرف سه ماه صادر گردیده ولی آنچه که برای قانون‌گذار مهم و بدان تأکید نموده است اصدار به همراه تسلیم در موعد مقرر ملاک است حسب مفاد پرونده 920378 شعبه 206 همان دادگاه ملاحظه می‌گردد تاریخ تسلیم رأی داوری جهت ابلاغ به شعبه در تاریخ 16/5/92 یعنی حدود 5 ماه بعد از صدور رأی و در خارج از موعد سه‌ماهه مقرر در قانون بوده و مهم‌تر آنکه حسب ماده 485 قانون مارالذکر تسلیم رأی داوری به دادگاه جهت ابلاغ می‌بایست از طریق شخص داور صورت می‌گرفت درحالی‌که در پرونده کار امر تسلیم و ابلاغ توسط احدی از طرفین آن‌هم خارج از فرجه قانونی صورت گرفته است علی‌هذا دادگاه بنا به‌مراتب مرقوم تجدیدنظرخواهی را متکی به جهات و دلیل قانونی ندانسته و ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ اسماعیلی

www.newslaw.ir

منبع: پژوهشگاه قوه قضاییه

دانلود رأی دادگاه با موضوع تسلیم رأی داوری توسط شخصی غیر از داور

    دیدگاه

    شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید    کد امنیتی کد جدید