امروز: جمعه, ۱۷ آذر ۱۴۰۲ برابر با ۲۳ جمادى الأول ۱۴۴۵ قمری و ۰۸ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی

رأی دادگاه با موضوع نحوه تعیین داوری مرضی‌الطرفین

رأی دادگاه با موضوع نحوه تعیین داوری مرضی‌الطرفین

● نحوه تعیین داوری مرضی‌الطرفین

مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده : در مورد تعیین داور مرضی‌الطرفین، یک طرف باید از طرف مقابل خواستار توافق و تراضی در تعیین داور مرضی‌الطرفین گردد نه آنکه با تعرفه شخصی به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین، خواستار قبولی یا ردّ وی شود.

تاریخ رای نهایی: 1393/04/18

شماره رای نهایی : 9309970221500428

www.newslaw.ir

رای بدوی

در خصوص دعوی ح.ف. به‌طرفیت ش. با وکالت الف.ق. به خواسته اعتراض به رأی داوری مورخ 23/12/92 به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در متن رأی داوری مشخصات داوران قید نگردیده و از طرفی رأی داوری حسب محتویات می‌بایست با حضور سه داور اصدار یابد لکن با حضور دو نفر اصدار یافته لذا نظر به اینکه رأی داوری وفق موازین اصدار نیافته مستنداً به بند 6 ماده 489 و نیز ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال رأی داوری موصوف صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است .
رییس شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کردستی

www.newslaw.ir

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواه شرکت ت. به مدیریت عاملی خانم م.م. به‌طرفیت آقای ح.ف. نسبت به دادنامه شماره 920984 مورخ 19/12/92 صادره از شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی تهران که دلالت بر ابطال رأی داوری مورخ 23/12/92 داشته دادگاه با توجه به محتویات پرونده صرف‌نظر از استدلال محکمه محترم نخستین ازآنجاکه حسب ماده 459 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مواردی که طرفین داور یا داوران خود را معین نکرده باشند در موقع بروز اختلاف نخواهند یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند طرف دیگر می‌تواند داور خود را معین و طی اظهارنامه رسمی به‌طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نموده و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی نماید چنانچه طرف مقابل ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه اقدام ننماید ذی‌نفع می‌تواند برای تعیین داور به دادگاه مراجعه نماید در مانحن‌فیه ملاحظه می‌گردد تجدیدنظرخواه طی اظهارنامه ارسالی به رأی تجدیدنظرخواه نسبت به معرفی داور اختصاصی خود و مرضی‌الطرفین اقدام نموده و با عنایت به عدم پاسخ اظهارنامه داوران منتخب آن را قبولی تلقی مبادرت به صدور رأی نموده‌اند که این امر به دو دلیل مخدوش است الف) نحوه ارسال اظهارنامه و معرفی و اعلام مشخصات داور مرضی‌الطرفین دلالت بر خروج نامبرده از مرضی‌الطرفین داشته و در حقیقت تجدیدنظرخواه نسبت به معرفی 2 داور اختصاصی اقدام نموده و این امر برخلاف مفاد قانونی فوق‌الذکر بوده در بحث تراضی داور مرضی‌الطرفین بوده و تجدیدنظرخواه مکلف بوده با معرفی داور اختصاصی خود از طرف مقابل خواستار توافق و تراضی در تعیین داور مرضی‌الطرفین گردد نه آنکه با تعرفه او خواستار قبولی یا ردّ وی باشد. ب) حسب قسمت اخیر ماده فوق هرگاه طرف مقابل تا انقضاء مدت یادشده اقدام نماید ذی‌نفع می‌تواند برای تعیین داور به دادگاه مراجعه نماید لذا صرف سکوت خوانده و عدم پاسخ به اظهارنامه را نمی‌تواند دلیلی بر قبولی وی در تعیین داور مرضی‌الطرفین تلقی نمود و داوران مبادرت به اظهارنظر در امر داوری نماید بلکه تجدیدنظرخواه مکلف بوده جهت تعیین داور به دادگاه مراجعه نماید که این امر تحقق‌نیافته است لذا اصدار رأی متعاقب آن برخلاف مفاد قانونی و نیت قانون‌گذار و ازاله شدن وصف مرضی‌الطرفین از داور معرفی‌شده از ناحیه احدی از طرفین به‌عنوان مرضی‌الطرفین دارد علی‌هذا بنا به‌مراتب مرقوم دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و به شرحی که گذشت مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی نتیجتاً دادنامه معترض‌عنه را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ اسماعیلی

www.newslaw.ir

منبع: پژوهشگاه قوه قضاییه

دانلود رأی دادگاه با موضوع نحوه تعیین داوری مرضی‌الطرفین

    دیدگاه

    شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید    کد امنیتی کد جدید